Dátum publikácie 29. 12. 2022 Zdieľať článok

Faktúra neplatiteľa DPH: čo na nej nesmie chýbať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Meno, sídlo alebo napríklad IČO. To sú niektoré údaje, ktoré musia byť na každej faktúre od neplatiteľa aj platiteľa DPH. Existujú ale aj ďalšie informácie, ktoré sa musia na faktúrach objaviť. A ktoré sa líšia napríklad podľa formy podnikania alebo spôsobu účtovníctva.

Dôležité je najmä to, či ste platiteľom DPH alebo nie. Faktúra neplatiteľa DPH sa výrazne líši od dokladov, ktoré vystavuje platiteľ tejto dane.

A práve na náležitosti, ktoré musia spĺňať faktúry od neplatiteľa DPH sa tentoraz zameriame.

Faktúry neplatiteľov DPH sa môžu líšiť podľa toho, či vediete:

 • daňovú evidenciu
 • alebo účtovníctvo.

Faktúra neplatiteľa DPH s daňovou evidenciou

O niečo jednoduchšia je situácia v prípade, že vediete iba daňovú evidenciu, prípadne v daňovom priznaní uplatňujete výdavky percentom z príjmov.

Povinných údajov je totiž menej. Riadia sa pritom Obchodným zákonníkom, konkrétne zákonom č. 513/1991 Zb.

Tento zákon hovorí, že faktúra musí obsahovať:

 • obchodné meno dodávateľa,
 • miesto podnikania (v prípade SZČO) alebo sídlo (v prípade s. r. o.) (teda fakturačnú adresu),
 • právna forma v prípade právnickej osoby,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie, ak je vám pridelené,
 • a označenie registra, v ktorom ste ako podnikateľ zapísaný (napríklad obchodný register v prípade právnickej osoby alebo živnostenský register v prípade SZČO).

Žiadne ďalšie údaje zo zákona povinné nie sú. Teda ani informácia o tom, že nie ste platiteľ DPH.

Napriek tomu je vhodné túto vetu na faktúre uviesť. Rovnako ako niektoré ďalšie údaje, ktoré vám dajú lepší prehľad o vystavených dokladoch a ktoré vám uľahčia rokovania s prípadnou kontrolou z daňového úradu.

Medzi tieto informácie patria:

 • údaje o odberateľovi (obvykle rovnaké ako o dodávateľovi – teda jeho meno a priezvisko alebo názov obchodnej spoločnosti, fakturačná adresa, IČO),
 • slovné a číselné označenie dokladu (napr. FV2022001),
 • popis tovaru alebo služby, za ktoré ste faktúru vystavili,
 • fakturovaná suma (môže byť uvedená celkovo alebo rozpísaná na cenu za mernú jednotku s uvedením množstva merných jednotiek),
 • dátum vystavenia faktúry.

Naopak nie je nutné uvádzať dátum splatnosti faktúry.

Podľa Obchodného zákonníka je zmluvne určená lehota splatnosti faktúry maximálne 60 dní. Ak lehota splatnosti faktúry nie je zmluvne určená, tak sa odberateľ dostane do omeškania so splatnosťou faktúry vtedy, ak ju neuhradí do 30 dní odo dňa jej doručenia alebo odo dňa dodania tovaru alebo služby (podľa toho, čo nastane neskôr). Pokiaľ ale preferujete kratšiu dobu splatnosti, napríklad 14 dní, tento údaj na faktúru doplňte.

Pamätajte tiež na to, že faktúra musí byť bez DPH. Vystavujete ju totiž ako neplatiteľ tejto dane a tým pádom ju nemôžete odberateľovi účtovať.

Faktúra neplatiteľa DPH s účtovníctvom

Povinnosť viesť účtovníctvo majú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby (napríklad mestá, občianske združenia, neziskové organizácie). Dobrovoľne ho ale môžu viesť aj fyzické osoby.

Pokiaľ ste sa pre vedenie účtovníctva rozhodli, riadi sa podoba faktúry aj zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V takom prípade musíte na faktúre uviesť rovnaké údaje ako v predchádzajúcom prípade.

Navyše na nej musí byť:

 • slovné a číselné označenie faktúry,
 • popis tovaru alebo služby, za ktoré ste faktúru vystavili,
 • označenie nielen dodávateľa, ale aj odberateľa fakturačnými údajmi,
 • fakturovaná suma (môže byť uvedená celkovo alebo rozpísaná na cenu za mernú jednotku s uvedením množstva merných jednotiek),
 • dátum vyhotovenia faktúry a dátum dodania, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • a podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad u podnikateľa, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

Opäť platí, že faktúra musí byť bez DPH. A že nemáte povinnosť uvádzať splatnosť faktúry.

Nie je pritom dôležité, či vystavujete faktúru pre neplatiteľov alebo platiteľov DPH. Náležitosti tohto dokladu zostávajú rovnaké.

Faktúra od neplatiteľa DPH: zhrnutie

Pokiaľ sa chcete vopred pripraviť na možný prechod z daňovej evidencie alebo paušálnych výdavkov na vedenie účtovníctva, odporúčame uvádzať od začiatku aj spomínané nepovinné informácie. Vo chvíli, keď sa napríklad z fyzickej osoby zmení forma vášho podnikania na právnickú osobu, urobíte na faktúrach len drobné zmeny.

Pre prehľadnosť uvádzame náležitosti oboch typov faktúr ešte raz:

 

Faktúra neplatiteľa DPH s daňovou evidenciou

Faktúra neplatiteľa DPH s účtovníctvom

povinné údaje

 • obchodné meno dodávateľa,
 • miesto podnikania alebo sídlo,
 • právna forma v prípade právnickej osoby,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie, ak je vám pridelené,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikateľ zapísaný
 • obchodné meno dodávateľa a odberateľa,
 • miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa a odberateľa,
 • právna forma dodávateľa a odberateľa v prípade právnickej osoby,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie dodávateľa a odberateľa, ak im bolo pridelené,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikateľ zapísaný,
 • slovné a číselné označenie faktúry,
 • popis tovaru alebo služby,
 • fakturovaná suma,
 • dátum vyhotovenia faktúry a dátum dodania, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad u podnikateľa, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov

doporučené údaje

 • informácie, že nie ste platiteľ DPH,
 • údaje o odberateľovi,
 • slovné a číselné označenie dokladu,
 • popis tovaru alebo služby,
 • fakturovaná suma,
 • dátum vystavenia faktúry,
 • prípadne dátum splatnosti
 • informácia, že nie ste platiteľ DPH,
 • prípadne dátum splatnosti

Kedy sa stávate platiteľom DPH

Spomínané náležitosti platia iba pri faktúrach od neplatiteľa DPH. Teda iba do doby, kým sa stanete platiteľom DPH.

Táto situácia nastane, keď:

 • za najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahnete obrat vo výške 49 790 eur,
 • nadobudnete hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa DPH alebo časti podniku platiteľa DPH, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • sa stanete právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti),
 • dodáte stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijmete platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur (okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od DPH),
 • sa stanete zdaniteľnou osobou podľa § 8 ods. 7 prvej vety zákona o DPH, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH.

Viete, že pokiaľ využívate fakturačnú službu iDoklad, nemusíte strážiť svoj obrat? Akonáhle sa priblížite k spomínanému limitu, iDoklad vás na to upozorní.

Za platiteľa DPH sa môžete registrovať aj dobrovoľne. Oplatí sa vám to, ak:

 • nakupujete viac tovarov alebo služieb od platiteľov DPH, než sami predávate – zaplatenú DPH potom môžete požadovať od štátu naspäť,
 • sú vaši zákazníci prevažne platiteľmi DPH – môžu si tak DPH odpočítať a vaše tovary alebo služby pre nich budú lacnejšie;
 • alebo napríklad nakupujete tovar v Slovenskej republike a predávate ho podnikateľom do ďalších krajín Európskej únie alebo mimo nej.

Pokiaľ sa stanete platiteľom DPH, musí tomu zodpovedať aj podoba vašich faktúr. Nesmie na nich chýbať napríklad deň vzniku daňovej povinnosti alebo informácie o výške DPH pri danej službe či tovare.

Osoba registrovaná pre DPH: faktúra je bez DPH

Špecifická situácia je v prípade, že ste neplatiteľom DPH, ale napríklad kvôli poskytovaniu služieb v zahraničí sa stanete osobou registrovanou pre DPH (resp. osobou identifikovanou pre DPH). V takom prípade musia faktúry spĺňať rovnaké náležitosti ako u platiteľa DPH.

S výnimkou samotnej DPH. Túto položku na faktúrach neuvádzate, pretože ako osoba registrovaná pre DPH platiteľom DPH nie ste.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok