Dátum publikácie 17. 04. 2024 Zdieľať článok

Čo potrebujete na vybavenie viazanej živnosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Masérka, horský sprievodca, cestovná kancelária, realitná maklérka alebo stavbyvedúci. Zdanlivo veľmi nesúrodá skupina profesií s jedným spoločným menovateľom, ktorým je viazaná živnosť. Ako môže viazanú živnosť získať jednotlivec (fyzická osoba) alebo s. r. o. (právnická osoba)? Čítajte ďalej.

 Čo je to viazaná živnosť

Viazaná živnosť požaduje od toho, kto ju vykonáva, určitú mieru odbornosti. Získanie živnostenského oprávnenia v odbore viazanej živnosti si teda vyžaduje viac než len splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Podmienkou viazanej živnosti je teda aj odborná spôsobilosť na jej prevádzkovanie.

Výpočet všetkých odborov, pre ktoré živnostenský zákon stanovuje povinnosť viazanej živnosti, nájdete v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Okrem už spomínaných profesií sem patrí napríklad vyučovanie cudzích jazykov, autoškola alebo pracovná zdravotná služba – skutočne veľmi rôznorodé odbory.

Doklad o profesijnej spôsobilosti

Aby ste získali živnostenské oprávnenie na viazanú živnosť, musíte živnostenskému úradu predložiť doklad o tom, že máte potrebnú kvalifikáciu. Môže to byť najčastejšie:

  • vysokoškolský diplom (napríklad pre sprostredkovanie zamestnania),
  • vysvedčenie o maturitnej skúške (napríklad pre zmenáreň virtuálnej meny),
  • vysvedčenie o záverečnej skúške/výučný list (ten vám bude stačiť na podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime),
  • kombinácia určitého vzdelania a praxe v príslušnom odbore (napr. zamestnanec cestovnej kancelárie so stredoškolským vzdelaním bude potrebovať tri roky praxe na to, aby mohol svoju profesiu vykonávať samostatne),
  • špeciálne oprávnenie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo iný doklad o odbornej kvalifikácii (toto je spoločné pre mnohé odbory),
  • špecifické profesijné osvedčenie (napr. horská sprievodcovská činnosť).

Živnostenský zákon vo svojej prílohe č. 2 pri každej profesii stanovuje niekoľko spôsobov, ako doložiť odbornú spôsobilosť.

Náš tip: Odporúčame zaobstarať si osvedčenú kópiu vášho profesijného osvedčenia, s ňou ísť na živnostenský úrad a originál si nechať na bezpečnom mieste doma. Zaplatíte pár eur notárovi alebo mestskému úradu, ale je to rozhodne jednoduchšie, než si v prípade straty vybavovať duplikát.

Zodpovedný zástupca pre viazanú živnosť

Pokiaľ nespĺňate presne podmienky odbornej spôsobilosti podľa živnostenského zákona, môžete to vyriešiť ustanovením svojho zodpovedného zástupcu. Ten bude vašim profesným garantom s potrebnou kvalifikáciou. Ideálne dočasne, než vy získate potrebné vzdelanie alebo dosiahnete potrebnú dobu praxe.

Zodpovedný zástupca pre viazanú živnosť zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Okrem svojej profesijnej spôsobilosti musí tiež spĺňať všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti (rovnako ako samotný podnikateľ musí mať aspoň 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a nesmel byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania).

Pozor: Zodpovedný zástupca pre viazanú živnosť nemá neobmedzenú zodpovednosť za škodu. Pokiaľ vo vašej prevádzke niekomu spôsobíte škodu, zodpovedáte za ňu stále vy ako živnostník. Jedine v prípade, keď by škoda vznikla preto, že by si váš zodpovedný zástupca nesplnil svoje povinnosti z profesijného hľadiska, by ste mohli od svojho zodpovedného zástupcu požadovať náhradu škody, ktorá vám vznikla tým, že porušil svoje povinnosti pri plnení pracovných úloh (ale až potom, čo škodu sami uhradíte).

Príklad: Pri skladovaní výbušnín dôjde k výbuchu, v dôsledku čoho si zamestnanec spôsobí pracovný úraz. Za to je podnikateľ povinný zamestnanca odškodniť. Následne túto škodu môže požadovať na úhradu od svojho zodpovedného zástupcu, ak bola spôsobená v dôsledku toho, že zodpovedný zástupca schválil spôsob skladovania výbušnín, v rámci ktorého sa nedodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné predpisy.

Zodpovedný zástupca s vami môže spolupracovať len na klasickú pracovnú zmluvu. Nie je to potrebné len vtedy, ak by ním bol váš manžel (manželka), príbuzný v priamom rade alebo súrodenec. Len majte na pamäti, že pri pracovnom pomere bude mať zodpovedný zástupca obmedzenú zodpovednosť do štvornásobku svojho priemerného mesačného zárobku ako akýkoľvek iný zamestnanec.

Živnostenskému úradu musíte ustanovenie zodpovedného zástupcu do funkcie, rovnako ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie, oznámiť v lehote 15 dní. Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie je súčasťou formuláru na ohlásenie živnosti.

Pre založenie živnosti viazanej platí všetko ako pre ostatné živnosti, iba potrebujete navyše doklad o profesijnej spôsobilosti, buď pre vás alebo pre vášho zodpovedného zástupcu.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Viazaná živnosť pre firmy — právnické osoby

Ak budete zakladať s. r. o., pomôže vám s tým náš ďalší návod.

Aj spoločnosť s ručením obmedzeným potrebuje na výkon činnosti oprávnenie na podnikanie, ktorým je najčastejšie živnostenské oprávnenie. Je to jeden z povinných dokumentov, ktorý musíte doložiť na zápis s. r. o. do obchodného registra.

Pokiaľ ide o viazanú živnosť, pri ktorej je potrebné preukázať určitý stupeň odbornej spôsobilosti, tak tú za právnickú osobu preukazuje jej zodpovedný zástupca. To znamená, že právnická osoba pre viazanú živnosť musí vždy ustanoviť zodpovedného zástupcu, a to za rovnakých podmienok, ktoré platia pre zodpovedného zástupcu u fyzickej osoby – podnikateľa. V prípade zodpovedného zástupcu právnických osôb s ním nie je potrebné uzatvoriť pracovnú zmluvu len vtedy, ak ide o jej spoločníka alebo člena.

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby môže byť napr. jej konateľ, ktorý býva zároveň jej zakladateľom/spoločníkom. Prípadne iný štatutárny orgán, ak zakladáte iný typ obchodnej spoločnosti. V prípade, že váš štatutárny orgán nie je dostatočne odborne spôsobilý, môžete si zvoliť niekoho úplne iného ako svojho zodpovedného zástupcu, napr. niektorého zamestnanca. Zodpovedným zástupcom právnickej osoby však nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.

Tip: Svojho odborného zástupcu môžete zohnať aj online. Sú agentúry, ktoré sa na odborných profesijných garantov špecializujú.

Ak ste živnostníkom a zvažujete prechod na spoločnosť s ručením obmedzeným, zvážte výhody a nevýhody podnikania na živnosť a podnikanie ako s. r. o.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok