Dátum publikácie 12. 10. 2023 Zdieľať článok

Ako uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Daňovú povinnosť v Slovenskej republike zmierňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy. Tým najzaujímavejším zvýhodnením z nich je základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Má na ňu totiž nárok každý daňovník dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Čítajte, ako ju uplatniť.

Za rok 2022 predstavovala nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 579,26 eura. Pre rok 2023 došlo k jej zvýšeniu na 4 922,82 eura, čo je 410,24 eura na každý mesiac.

K zníženiu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka dochádza od dosiahnutia určitej hranice súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak daňovník v príslušnom roku dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 92,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka (pre rok 2023 je to suma 21 754,18 eura), tak nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka (pre rok 2023 je to suma 10 361,36 eura) a jednej štvrtiny základu dane.

Ako SZČO si uplatníte nezdaniteľnú časť jednorazovo

Ako SZČO si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v celej výške v daňovom priznaní. Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka máte nárok, aj keď zarábate iba pár mesiacov v roku. Suma sa v závislosti od počtu odpracovaných mesiacov pomerne nezmenšuje.

Na rozdiel od iných daňových úľav (napr. daňový bonus na dieťa) nemôže nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vytvoriť nárok na jej vyplatenie. Nezískate teda spätne žiadne peniaze naspäť.

Ak sa chystáte na podanie daňového priznania, prečítajte si návod, ako to urobiť rýchlo a digitálne.

Zamestnancom sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uplatní mesačne

Nástupom do nového zamestnania sa vám nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka neuplatní automaticky. Zamestnávateľ sa vás zrejme pri nástupe spýta, či ju chcete. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktoré túto úľavu zohľadňuje, totiž nemôžete podať u viacerých zamestnávateľov. Ak ste zamestnaný na viacerých pozíciách, uplatnite nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na pracovnom mieste s vyšším príjmom.

Ak ste podnikateľ a zároveň v pracovnoprávnom vzťahu, podpísanie vyhlásenia sa vám u zamestnávateľa pravdepodobne oplatí. V priebehu roka budete platiť zo zamestnania nižšiu daň. Ak tak aj nespravíte, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si stále môžete uplatniť v daňovom priznaní ako SZČO.

Od roku 2020 už nie je potrebné zamestnávateľovi každoročne podávať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Platí dovtedy, kým zamestnávateľovi nenahlásite nejakú zmenu. Na prípadné začatie alebo skončenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa prihliada až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimkou je práve nástup do zamestnania, kedy sa na vyhlásenie prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka majú nárok všetci pracujúci

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu uplatniť všetci s príjmami:

  • zo závislej činnosti (zo zamestnania) a
  • z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Uvedené znamená, že ak takéto príjmy mali, tak si ju môžu uplatniť aj študenti, rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke alebo dôchodcovia.

Je tu však jedno obmedzenie pre tých, ktorí sú k 1. januáru poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ktorým bol takýto dôchodok priznaný spätne k 1. januáru tohto roka alebo k 1. januáru predchádzajúcich rokov. Títo daňovníci si môžu nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť len vo výške rozdielu medzi sumou ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a úhrnnou sumou vyplateného dôchodku. Ak je úhrnná suma vyplateného dôchodku vyššia ako suma ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nemôžu si ju uplatniť vôbec.

V prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je postup rovnaký ako pri pracovnom pomere. Stačí u zamestnávateľa podať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. U viacerých súbežných brigád si pochopiteľne môžete nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatňovať iba na jednu z nich. Ak máte ale nízke príjmy iba z brigád, bude vám zrazená daň pravdepodobne vrátená, ak po skončení roka požiadate niektorého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo podáte daňové priznanie a požiadate o vrátenie daňového preplatku.

Viackrát uplatnená nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ak ste omylom podpísali vyhlásenie u dvoch a viacerých zamestnávateľov naraz, znamená to, že daňová povinnosť je stanovená správne iba u jedného z nich.

Akonáhle problém zistíte, ihneď o svojom pochybení informujte zamestnávateľa, u ktorého je vyhlásenie podané neoprávnene (u toho, kde ste ho podali neskôr). Môže nastať niekoľko situácií. Opravy vykonáva buď zamestnávateľ, alebo zamestnanec:

  1. Pokiaľ máte stále rovnaké zamestnanie, môže zamestnávateľ vzniknutý rozdiel na preddavku na dani z príjmov strhnúť z vašich najbližšie vyplatených miezd, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka (najlepšie je, ak sa to stihne najneskôr zo mzdy za posledný mesiac príslušného roka). Takto vzniknutý rozdiel za vás následne uhradí daňovému úradu.
  2. Pokiaľ ste zlé uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zistili až po vyplatení mzdy za posledný mesiac príslušného roka, tak sa to pravdepodobne vysporiada až v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. O jeho vykonanie môžete požiadať ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov, ktorý vám v minulom roku vyplácal mzdu. Využijete na to formulár dostupný na stránkach finančnej správy. Zároveň ste povinný predložiť tomuto zamestnávateľovi aj potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov, u ktorých ste pracovali. Výsledkom ročného zúčtovania dane môže byť nedoplatok, ktorý vám zamestnávateľ zrazí zo mzdy do konca roka, v ktorom sa vykonalo. Ak u tohto zamestnávateľa už nepracujete, situácia sa už nedá zachrániť strhnutím zo mzdy a daňový nedoplatok od vás vyberie daňový úrad. Postupuje sa tak, že zamestnávateľ daňovému úradu zašle všetky potrebné doklady a následne vám daňový úrad doručí rozhodnutie.
  3. Ak žiadneho zamestnávateľa nepožiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo ho o to ani požiadať nemôžete, pretože poberáte aj iné druhy príjmov (napríklad z podnikania alebo z prenájmu), musíte podať daňové priznanie za rok, v ktorom sa chyba stala. Na to potrebujete od všetkých zamestnávateľov potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Zamestnávateľ už nemá možnosť chybu napraviť, táto povinnosť je na vás.

Nespoliehajte sa na to, že sa na vaše pochybenie nepríde. Priložené potvrdenia o príjmoch všetko prezradia. Jednoduchšia ako náprava je preventívna kontrola. Či už ako zamestnávateľ, ktorý sa pýta nových zamestnancov, či vyhlásenia majú niekde podané, alebo aj ako zamestnanec, ktorý si všetko skontroluje.

Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane

Okrem základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka môže byť súčet čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nižší o nezdaniteľnú časť základu dane:

  • na manžela či manželku s nízkymi vlastnými príjmami,
  • v podobne príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevkov v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Pokiaľ chcete ako SZČO získať napr. nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, musíte splniť niekoľko podmienok.

Základ dane sa v prípade týchto nezdaniteľných častí základu dane zníži maximálne do nuly.

Daň znížite až daňovým zvýhodnením na vyživované deti, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti (daňový bonus na dieťa), a daňovým zvýhodnením na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (daňový bonus na zaplatené úroky). Pokiaľ je po odpočítaní daňových bonusov suma dane záporná, máte možnosť požiadať daňový úrad o vyplatenie rozdielu medzi sumou daňových bonusov a sumou dane.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok