Dátum publikácie 13. 01. 2023 Zdieľať článok

Dohody o práci (DVP, DPČ): ich limity aj výhody

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 4
Náhledový obrázek
Dohoda o vykonaní práce (DVP) alebo dohoda o pracovnej činnosti (DPČ) upravuje vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Nejde ale o klasický pracovný pomer a od pracovného pomeru ich odlišuje aj spôsob ich ukončenia. Zamestnávateľ po dohodách siaha obvykle v prípade brigády a jednorazovej alebo mimoriadnej činnosti. Prečítajte si ich výhody aj limity.

DVP: do 350 hodín ročne u jedného zamestnávateľa

Dohoda o vykonaní práce je určená pre príležitostné privyrobenie do 350 hodín ročne a musí byť uzatvorená písomne. Ak máte u rovnakého zamestnávateľa podpísaných DVP viac, tento rozsah sa nijako nerozširuje. Obmedzenie však neplatí v prípade dohody o vykonaní práce u rôznych zamestnávateľov. Limit 350 hodín môžete v tomto prípade využiť pri každom z nich.

DVP: Koľko si zarobím

Minimálna výška odmeny pri práci na dohodu je rovnaká ako minimálna mzda. Tá v prepočte na hodinovú sadzbu v roku 2023 činí sumu 4,023 eura. Horná hranica obmedzená nie je a závisí od dohovoru so zamestnávateľom.

Pri práci na DVP zamestnanec nemá automaticky výhody plynúce z práce v trvalom pracovnom pomere. Všetky si ale so zamestnávateľom môže zmluvne dohodnúť, napr.:

 • nárok na dovolenku,
 • cestovné náhrady,
 • náhrada mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnanca,
 • zabezpečenie stravovania,
 • odstupné.

Dohoda o vykonaní práce má však na rozdiel od živnosti alebo TPP aj výhody:

 • jednoduchšia administratíva,
 • nižšie odvody na sociálne poistenie v niektorých prípadoch,
 • väčšia časová flexibilita.

DVP: Kto platí sociálne a zdravotné poistenie

Z príjmu vyplateného na základe dohody o vykonaní práce platí zdravotné poistenie a sociálne poistenie tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Výnimkou sú poberatelia dôchodku, za ktorých sa zdravotné poistenie neplatí. Zároveň si poberatelia dôchodku môžu určiť jednu DVP alebo DPČ, na ktorú sa im bude uplatňovať odvodová odpočítateľná položka zo sociálneho poistenia. Ak si vyberie DVP a mesačný príjem dôchodcu z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur, tak zamestnanec z tohto príjmu nebude platiť žiadne poistenie a zamestnávateľ zaplatí len sociálne poistenie spolu vo výške 1,05 % z hrubej mzdy.

Mám podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane?

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka môžete mať za daný mesiac podpísané vždy len u jedného zamestnávateľa. Keď je aktuálna DVP alebo DPČ váš jediný príjem, vyhlásenie podpíšte. Zo základu dane z príjmov vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vám zamestnávateľ nebude zrážať 19 % daň z príjmov. Pokiaľ máte viac brigád, podpíšte vyhlásenie u tej s najvyšším príjmom.

Pre úplnosť uvádzame, že tí, čo sú k 1. januáru poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku či výsluhového dôchodku, si nemôžu u zamestnávateľa uplatniť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Prihliadne sa na ňu až pri vykonaní ročného zúčtovania alebo v daňovom priznaní, a to vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sumou vyplateného dôchodku.

Po skončení roka nezabudnite svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania (ak ste počas roka pracovali u viacerých zamestnávateľov, môžete tak urobiť u ktoréhokoľvek z nich), inak pravdepodobne budete musieť podať daňové priznanie.

Tip: V prípade nízkych príjmov sa nemusíte báť, že vám aj bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka po zdanení zostane málo. Ak ste si ju neuplatňovali počas celého roka, tak vám v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní pravdepodobne vyjde daňový preplatok.

Namiesto dohody o vykonaní práce (DVP) môžem podpísať dohodu o pracovnej činnosti (DPČ)

Tieto dve dohody bývajú často zamieňané kvôli podobnému názvu. Ich účel je však trochu iný. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (napríklad vymaľovanie interiéru presne určeného rodinného domu) a dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na prácu, ktorá je vymedzená druhom práce (napríklad maľovanie interiérov). DPČ musí byť rovnako ako DVP uzatvorená písomne.

Od 1. januára 2023 sa rozlišujú dve DPČ:

 • bežná dohoda o pracovnej činnosti a
 • dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Dôležitý rozdiel medzi DVP a bežnou DPČ spočíva v tom, že DPČ obmedzuje maximálny počet odpracovaných hodín na 10 hodín týždenne (štvrtina klasickej pracovnej doby). Bežná DPČ môže byť uzatvorená najdlhšie na 12 mesiacov.

Od 1. januára 2023 existuje aj osobitný poddruh DPČ – DPČ na výkon sezónnej práce, ktorá má obmedzenie 520 hodín v kalendárnom roku. Do tohto rozsahu sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej DPČ na výkon sezónnej práce. Je možné ju použiť len na činnosti podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, potravinárstve a lesnom hospodárstve.

Priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania DPČ na výkon sezónnej práce, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín. V praxi sa 40 hodín priemeruje za celú dobu trvania DPČ na výkon sezónnej práce (najviac však za štyri mesiace), ktorá môže byť uzavretá najdlhšie na 8 mesiacov. To znamená, že v niektoré týždne môžete odpracovať pokojne aj viac ako 40 hodín, ale musí sedieť celkový priemer za dobu trvania dohody (najviac však za štyri mesiace).

Na rozdiel od DVP tak môže pri DPČ bežnej aj DPČ na výkon sezónnej práce počet odpracovaných hodín u jedného zamestnávateľa presiahnuť 350 hodín ročne.

Výška odmeny sa riadi rovnakými pravidlami ako pri DVP, takže minimálne 4,023 eura za hodinu odvedenej práce v roku 2023.

DPČ: Kto platí sociálne a zdravotné poistenie

Z hľadiska platenie poistného je potrebné rozlišovať:

 • bežnú dohodu o pracovnej činnosti a
 • dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Pri bežnej DPČ platí zdravotné poistenie a sociálne poistenie zamestnanec aj zamestnávateľ. Poberatelia dôchodku si môžu určiť jednu DPČ alebo DVP, na ktorú sa im bude uplatňovať tzv. odvodová odpočítateľná položka zo sociálneho poistenia vo výške 200 eur za kalendárny mesiac. Ak si dôchodca vyberie DPČ ako dohodu s odvodovou odpočítateľnou položkou, tak až po presiahnutí príjmu 200 eur bude z presahujúcej sumy zamestnanec aj zamestnávateľ platiť plné sociálne poistenie. Do sumy 200 eur bude platiť 1,05 % sociálne poistenie len zamestnávateľ.

Pri DPČ na výkon sezónnej práce platí tiež zdravotné poistenie a sociálne poistenie zamestnanec aj zamestnávateľ. Ale automaticky, bez toho aby bolo potrebné o ňu žiadať, sa na ňu uplatňuje odvodová odpočítateľná položka zo starobného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo výške 50 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2023 bude jej výška 605,50 eura. Z príjmu z DPČ na výkon sezónnej práce do výšky odvodovej odpočítateľnej položky tak zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť starobné poistenie (zamestnanec 4 %, zamestnávateľ 14 %) a poistenie v nezamestnanosti (zamestnanec 1 %, zamestnávateľ 1 %), ale len ostatné druhy sociálneho poistenia a zdravotné poistenie. Ak budete mať uzavreté DPČ na výkon sezónnej práce s viacerými zamestnávateľmi, odvodová odpočítateľná položka sa uplatní u každého z nich.

Aj v súvislosti s dohodou o pracovnej činnosti, bežnou aj na výkon sezónnej práce, platí to, že zdravotné poistenie zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia, ak ide o poberateľa dôchodku.

DVP aj DPČ: ukončenie zmluvy

DVP je možné ukončiť dohodou, výpoveď však nie je možná. Najideálnejším spôsobom ukončenia DVP je vykonanie pracovnej úlohy v dohodnutej dobe. Ak sa tak nestane, môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od DVP odstúpiť len vtedy, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky.

DPČ sa prirodzene skončí uplynutím doby, na ktorú bola pôvodne dohodnutá. Okrem toho je pri DPČ možná aj výpoveď bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou. Je možné ju ukončiť aj dohodou alebo spôsobom dohodnutým v samotnej dohode. Okamžité skončenie je možné len v prípadoch, kedy je možné okamžite skončiť trvalý pracovný pomer.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok