Dátum publikácie 07. 10. 2022 Zdieľať článok

Čo musíte splniť pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) pre SZČO

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 10
Náhledový obrázek

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku predstavuje zaujímavý spôsob, ako si znížite daňovú povinnosť a uľavíte rodinnému rozpočtu. K nároku na nezdaniteľnú časť základu dane obvykle dochádza, pokiaľ je jeden z manželov dlhodobo nezamestnaný alebo nepoberá príjmy, pretože sa stará o deti v domácnosti. Za akých podmienok si nezdaniteľnú časť môžete uplatniť a aké na to potrebujete dokumenty?

Koľko činí nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2022

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku závisí od výšky základu dane daňovníka a od výšky vlastného príjmu jeho manželky.

Ak daňovník v roku 2022 dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 38 553,01 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku je:

  • 4 186,75 eura, ak manželka nemala v roku 2022 žiaden vlastný príjem,
  • rozdiel medzi sumou 4 186,75 eura a vlastným príjmom manželky, ak manželka mala v roku 2022 vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 eura,
  • nula, ak manželka mala v roku 2022 vlastný príjem presahujúci sumu 4 186,75 eura.

Ak daňovník v roku 2022 dosiahne základ dane vyšší ako 38 553,01 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku je:

  • rozdiel medzi sumou 13 825,00 eura a sumou jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka nemala v roku 2022 žiaden vlastný príjem (ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa rovná nule),
  • rozdiel medzi sumou 13 825,00 eura a sumou jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ktorý sa ešte zníži o vlastný príjem manželky, ak manželka mala v roku 2022 vlastný príjem (ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa rovná nule).

Častejšie sa stretávame s nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku. O nezdaniteľnej časti základu dane na manžela hovoríme napríklad vtedy, keď v manželskom páre pracuje žena a v domácnosti zostáva muž.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) nie je možné uplatňovať každý mesiac. Uplatniť ju môžete len raz ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to ako SZČO pri podaní daňového priznania. Výška uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane v daňovom priznaní zodpovedá jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Majte tiež na pamäti, že nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku) znižuje vypočítaný základ dane z príjmov maximálne do nuly. To znamená, že neumožňuje vyplatenie nejakej čiastky naspäť od daňového úradu, ako je to možné napríklad pri daňovom bonuse na dieťa.

Aké sú podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku

Aby ste si mohli nezdaniteľnú časť základu dane na manželku či manžela uplatniť, musíte žiť s manželom alebo manželkou v spoločnej domácnosti a zároveň táto manželka alebo manžel musí spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti,
  • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pozor, túto zľavu nie je možné uplatniť u priateľky či priateľa, a to ani za predpokladu, že s vami žije v spoločnej domácnosti a spĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok.

Nasledujúca tabuľka vám pomôže určiť, ktoré príjmy sa do vlastného príjmu manžela (manželky) započítavajú a ktoré nie.

Za vlastné príjmy sa považujú akékoľvek príjmy znížené o zaplatené poistné, napríklad:

Do vlastných príjmov sa nezahŕňajú len nasledujúce príjmy:

mzda z pracovného pomeru alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

zamestnanecká prémia

príjmy z podnikateľskej činnosti a inej samostatnej zárobkovej činnosti

daňový bonus

príjmy z prenájmu

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

nemocenské dávky (nemocenské, tehotenské, materská, ošetrovné)

štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie

náhrada prímu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí

príjmy podliehajúce zrážkovej dani (napr. výplata podielov na zisku)

príspevok na pohreb 

prijaté dary

rodičovský príspevok

vrátenie preplatku na dani z príjmov za minulé zdaňovacie obdobie

prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

starobný a invalidný dôchodok

trinásty dôchodok

dávky v nezamestnanosti

príplatok k dôchodku politickým väzňom

peňažné a nepeňažné výhry

príspevok športovému reprezentantovi

príjmy z predaja nehnuteľností

kompenzačný príspevok baníkom

Vlastné príjmy sa vyčísľujú vždy za celé zdaňovacie obdobie, teda od 1. januára do 31. decembra, za ktoré sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku).

Zvýšenú pozornosť venujte prijatým čiastkam ku koncu roka. Mzda za december 2022 sa síce na účet pripíše až v januári 2023, ale na účely stanovenia príjmu jedného z manželov sa započítava k príjmom roku 2022. Naopak u dávok, ako je napríklad materská, nemocenské alebo starobný dôchodok, je rozhodujúci mesiac, v ktorom boli vyplatené. Dávky prijaté v januári 2023 sa teda pri kalkulovaní súhrnných príjmov započítavajú do roku 2023.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku pre SZČO

Nezdaniteľnú časť základu dane si môžu uplatniť všetky SZČO bez ohľadu na to, akým spôsobom preukazujú svoje výdavky, teda či vedú účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky percentom z príjmov.

Dôležité však je, že o nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) je možné znížiť len základ dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo celkový úhrn týchto základov dane z príjmov. Iné základy dane z príjmov nie je možné o túto nezdaniteľnú časť základu dane znížiť.

Svadba prebehla v minulom roku

Ak už žijete v manželstve niekoľko rokov, uplatňujete si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku či manžela v celej výške. Pokiaľ však k uzatvoreniu manželstva došlo v priebehu roka, výška nezdaniteľnej časti základu dane sa pomerne kráti a rozpočítava do jednotlivých mesiacov. Rozhodujúci je prvý deň mesiaca, čiže ak v tento deň spĺňate podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku), môžete si ju uplatniť za celý tento mesiac bez ohľadu na to, či tieto podmienky spĺňate aj v ostatných dňoch tohto mesiaca.

Pokiaľ uzatvoríte manželstvo povedzme kedykoľvek v priebehu apríla (s výnimkou 1. apríla), nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku) vzniká až od mája. V takom prípade by ste znížili základ dane o osem dvanástin celkovej ročnej nezdaniteľnej časti základu dane. Výšku nezdaniteľnej časti si jednoducho vypočítate tak, že nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku) za celý rok podelíte dvanástimi mesiacmi a vynásobíte príslušným počtom mesiacov, na začiatku ktorých (teda k prvému dňu príslušného mesiaca) boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Čo doložiť na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku

Ak si chcete ako SZČO uplatniť v daňovom priznaní nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku), tak nie je potrebné k daňovému priznaniu priložiť žiadnu osobitnú prílohu.

V daňovom priznaní však musíte uviesť meno a priezvisko manžela (manželky), jeho (jej) rodné číslo, výšku vlastných príjmov manžela (manželky) a počet mesiacov, počas ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku).

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok