Dátum publikácie 02. 01. 2022 Zdieľať článok

Ako prejsť z daňovej evidencie na paušál a opačne

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Pokiaľ ste SZČO, určite ste už niekedy premýšľali nad tým, aký spôsob evidencie príjmov a výdavkov je pre vás výhodnejší. Pri tejto príležitosti ste sa určite stretli s otázkou, či je lepšia daňová evidencia alebo paušál. Našťastie pre vás nie je voľba definitívna a v priebehu času je možné z jednej možnosti prejsť na druhú a naopak.

Začnime od začiatku – čo to vlastne daňová evidencia a paušál sú? S týmito pojmami sa stretnete v situácii, keď podnikáte ako fyzická osoba a riešite otázku, ktorá z možností evidencie príjmov a výdavkov je pre vás výhodnejšia. Podľa slovenského právneho poriadku máte na výber štyri možnosti: vedenie daňovej evidencie, uplatnenie paušálnych výdavkov, vedenie jednoduchého účtovníctva a vedenie podvojného účtovníctva. V ďalšom texte sa zameriame na prvé dve menované možnosti.

Čo sú to paušálne výdavky

Pojmom paušálne výdavky označujeme výdavky percentom z príjmov, ktoré predstavujú najjednoduchší a veľmi často aj najvýhodnejší spôsob, ako môžu podnikatelia v daňovom priznaní uplatniť výdavky zo svojho podnikania. S paušálnymi výdavkami je potrebné viesť iba evidenciu príjmov, pohľadávok a zásob (samozrejme len vtedy, ak nejaké budete mať) a daňové výdavky potom vypočítavate iba percentom zo svojich príjmov.

V súlade so slovenským zákonom si tak môžete úplne legálne znížiť príjmy o 60 %, a to aj v situácii, keď ste v danom roku žiadne skutočné výdavky nemali. Z odpočítanej sumy následne už nemusíte platiť daň z príjmov, a teda ide aj o nezanedbateľnú daňovú výhodu.

Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdavkov je to, že nemôžete byť platiteľom DPH, resp. môžete byť platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Podľa zákona o dani z príjmov si môžete odpočítať:

  • 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) najviac do výšky 20 000 eur, pričom k takto vypočítaným paušálnym výdavkom si môžete pripočítať aj v preukázateľnej výške zaplatené sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ktoré ste boli povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu najviac do výšky 20 000 eur (príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

V situácii, keď máme viac druhov príjmov, ich evidujeme zvlášť. Avšak pozor – pri jednom a tom istom druhu príjmu nemožno kombinovať reálne a paušálne výdavky.

Čo je to daňová evidencia

Pokiaľ sa rozhodnete pre daňovú evidenciu, budete uplatňovať skutočné výdavky. S tým sa spája povinnosť viesť daňovú evidenciu, ktorá okrem príjmov a výdavkov zahŕňa aj evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Evidencia musí byť vedená tak, aby z nej bolo možné vypočítať základ pre daň z príjmov, a to isté platí aj pre údaje o príjmoch a výdavkoch. Vo výsledku sa preto odporúča evidenciu členiť na tie príjmy a výdavky, ktoré základ dane ovplyvňujú a ktoré nie.

V neposlednom rade potom musíte daňovú evidenciu archivovať, a to za všetky zdaňovacie obdobia v rámci lehoty na vyrubenie dane.

Daňová evidencia neoperuje s účtovnými odpismi a majetok sa tak stáva obchodným hneď ako o ňom začnete viesť záznamy. Tu stojí za zmienku, že daňová evidencia nemá žiadnu danú formu evidencie majetku, avšak treba ju viesť dostatočne prehľadne vrátane odpisových plánov.

Prechod z daňovej evidencie na paušál

Pokiaľ o tomto prechode uvažujete, majte na pamäti zo zákona o dani z príjmov vyplývajúce možnosti, kedy môžete zmenu vykonať, a to:

  1. Od začiatku príslušného kalendárneho roka: ak si až v budúcom kalendárnom roku chcete namiesto preukázateľných výdavkov z daňovej evidencie uplatňovať paušálne výdavky, môžete so zmenou spôsobu uplatňovania daňových výdavkov začať práve od 1. januára.
  2. Do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za príslušný kalendárny rok: aj keď budete viesť počas príslušného kalendárneho roka daňovú evidenciu, môžete si to do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie rozmyslieť. V riadnom daňovom priznaní alebo v opravnom daňovom priznaní sa stále môžete rozhodnúť uplatniť si paušálne výdavky. Daňová evidencia, ktorú ste viedli počas uplynulého kalendárneho roka, zároveň obsahuje všetky údaje, ktoré potrebujete na zostavenie evidencie vedenej pri paušálnych výdavkoch, pretože rozsah údajov je pri nej užší.

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania už nie je možné dodatočným daňovým priznaním zmeniť spôsob uplatňovania daňových výdavkov.

Či už sa rozhodnete pre akýkoľvek z uvedených termínov, pri žiadnom z nich nie je nutné základ dane z príjmov upraviť o cenu nespotrebovaných zásob, výšku záväzkov a výšku pohľadávok v zdaňovacom období, v ktorom začnete uplatňovať paušálne výdavky.

Pri prechode z daňovej evidencie na paušálne výdavky sa konečný zostatok:

  • zásob zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom ste viedli daňovú evidenciu, uvedie ako začiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v evidencii vedenej pri paušálnych výdavkoch,
  • pohľadávok zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom ste viedli daňovú evidenciu, prevedie ako začiatočný stav pohľadávok v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v evidencii vedenej pri paušálnych výdavkoch.

Prechod z paušálu na daňovú evidenciu

Aj pri zmene opačným smerom musíte myslieť zo zákona o dani z príjmov vyplývajúce obmedzenia a podľa nich sa zariadiť.

Čisto teoreticky je možné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za príslušný kalendárny rok v riadnom daňovom priznaní alebo v opravnom daňovom priznaní zmeniť spôsob uplatňovania daňových výdavkov z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky z daňovej evidencie. Prakticky to ale možné nie je, pretože rozsah údajov pri daňovej evidencii je v porovnaní s evidenciou vedenou pri paušálnych výdavkoch, ktorú ste viedli počas uplynulého kalendárneho roka, podstatne širší. Je pri nej potrebné navyše evidovať aj daňové výdavky, záväzky a hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku. Ak ste teda tieto položky počas uplynulého roka dobrovoľne neevidovali, tak nemôžete spätne v daňovom priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie prejsť z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu.

Z hľadiska praktickej realizovateľnosti teda prichádza do úvahy možnosť prejsť z uplatňovania paušálnych výdavkov na preukázateľne vynaložené výdavky prostredníctvom daňovej evidencie len od začiatku príslušného kalendárneho roka, teda od 1. januára.

Aj keď ste k 31. decembru predchádzajúceho roka v evidencii vedenej pri paušálnych výdavkoch evidovali nespotrebované zásoby a nezinkasované pohľadávky, nie je potrebné v súvislosti s nimi pri prechode na daňovú evidenciu vykonávať žiadnu úpravu základu dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom začnete viesť daňovú evidenciu.

Pri prechode z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu sa konečný zostatok:

  • zásob zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom ste si uplatňovali paušálne výdavky, uvedie ako začiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v daňovej evidencii,
  • pohľadávok zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom ste si uplatňovali paušálne výdavky, prevedie ako začiatočný stav pohľadávok v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v daňovej evidencii.

Jednoduchšia práca vďaka iDokladu

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, ​​pri daňovej evidencii i paušálnych výdavkoch vás potenciálne čaká nemalé množstvo práce. O to viac doceníte možnosť si túto prácu jednoducho ušetriť vďaka funkciám online fakturačnej služby iDoklad. Či už sa rozhodnete pre daňovú evidenciu alebo paušál, iDoklad odvedie veľkú časť práce za vás. Vždy sa pritom môžete spoľahnúť na dodržanie všetkých legislatívnych náležitostí.

Súvisiace články

Registrácia na finančnej správe: ako postupovať

12. 04. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok

Kto komu platí DPH pri fakturácii do zahraničia

11. 04. 2024 8 minút čítania 0
Prečítať článok