Režim prenesenia daňovej povinnosti

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zoznam vystavených faktúr

Režim prenesenia daňovej povinnosti (RPDP) rieši stav, kedy je platiteľ, pre ktorého bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené (objednávateľ), povinný priznať a zaplatiť DPH ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia (poskytnutie stavebných či montážnych prác) v prípade, že plnenie poskytol tiež platiteľ dane. V praxi to znamená, že daň nebude priznávať dodávateľ prác, ale prizná ju (spočíta a uvedie do účtovníctva a daňového priznania) príjemca plnenia. Aby sa tento režim prenesenia daňovej povinnosti uplatnil, musí byť ako poskytovateľ, tak aj odberateľ platiteľom DPH.

Povinnosti dodávateľa (poskytovateľa stavebných či montážnych prác)

IK_odrazka Vykoná stavebné či montážne práce.

IK_odrazka Do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia vystaví daňový doklad, ktorý má oproti bežnému dokladu dve výnimky:

IK_odrazka_odsazena   je síce uvedená sadzba dane, ale nie je tam jej výška

IK_odrazka_odsazena  dodávateľ uvádza, že výšku dane je povinný priznať platiteľ, pre ktorého je toto plnenie uskutočnené

IK_odrazka Zavedie toto plnenie do osobitnej evidencie, ktorá sa predkladá daňovému úradu, a to v rovnakej lehote, ktorá je určená pre podanie daňového priznania.

IK_odrazka Uvedie toto plnenie do daňového priznania.

Povinnosti odberateľa (príjemcu stavebných či montážnych prác)

IK_odrazka Prijme stavebné či montážne práce.

IK_odrazka Dostane daňový doklad, vypočíta a doplní na prijatý doklad výšku dane. A pozor - zodpovedá za správne vypočítanú daň, aj keby dodávateľ uviedol chybnú sadzbu!

IK_odrazka Je povinný priznať a zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

IK_odrazka Súčasne odberateľovi vzniká nárok na odpočet dane, a to buď v plnej výške, či v krátenej podľa zákona o DPH.

IK_odrazka Uvedie toto plnenie do osobitnej evidencie, ktorá sa prekladá daňovému úradu, a to v rovnakej lehote, ktorá je určená pre podanie daňového priznania.

IK_odrazka Uvedie toto prijaté plnenie do príslušných riadkov daňového priznania.

Zhrnutie základných princípov

IK_odrazka Ide iba o poskytnutie stavebných a montážnych prác.

IK_odrazka Miesto plnenia musí být v SR.

IK_odrazka Plnenie prebieha iba medzi dvoma platiteľmi DPH.

IK_odrazka Režim prenesenia daňovej povinnosti sa uplatní v prípade záloh, ale až ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia (všeobecne až pri poskytnutí stavebných a montážnych prác).

IK_odrazka Nie je možné používať zjednodušené daňové doklady.

Optimálny postup v iDoklade

Ak vystavujete faktúry prevažne v režime prenesenia daňovej povinnosti, môžete siv Nastavení faktúr určiť ako predvolený typ ceny Iba základ - každá novovytvorená faktúra potom bude mať na položkách Typ ceny už nastavený tento spôsob.

Nastavenie typu ceny pre RPDP

Nastavenie typu ceny pre RPDP

IK_upozorneni Priamo na faktúre si typ môžete hneď na položke samozrejme zmeniť podľa potreby, pozri nasledujúci obrázok.

Vystavenie faktúry

Vystavenia faktúry si vysvetlíme na situácii, kedy ako dodávateľ (platiteľ DPH) poskytujete stavebné či montážne práce pre iného platiteľa. Cenu ste si dohodli na 10 000 EUR bez DPH. Po vykonaní stavebných či montážnych prác vystavíte faktúru (daňový doklad) na sumu 10 000 EUR. Na položke faktúry musíte nastaviť typ ceny Iba základ, ale súčasne tam musíte uviesť aj zodpovedajúce sadzbu DPH (v našom príklade 20%). Výška DPH na položke v režime prenesenia daňovej povinnosti musí byť nulová, a ak všetky položky faktúry vstupujú do režimu prenesenia daňovej povinnosti, potom aj DPH na celej faktúre musí byť nulové.

Položka faktúry vystavenej v RPDP

Položka faktúry vystavenej v RPDP

Na tlačovom formulári takto zadanej faktúry sa pod daňovú tabuľku doplní text "Daň odvedie zákazník" a pod ním budú uvedené základy DPH v jednotlivých sadzbách.

Faktúra vystavená v RPDP

Faktúra vystavená v RPDP