Karta faktúry

Nákup / Faktúry / tlačidlo Nová faktúra

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zoznam faktúr

IK_skok_jinam Doplnenie dodávateľa

IK_skok_jinam Položky na faktúre

IK_skok_jinam Pokladničný doklad

Kartu faktúry vytvoríte pomocou tlačidla Nová IK_nova_polozka alebo Kopírovať IK_Kopirovat. Uložený doklad otvoríte v zozname kliknutím na jeho číslo alebo tlačidlom Upraviť IK_upravit.

IK_upozorneni Tip: Novú faktúru založíte z ktoréhokoľvek miesta aplikácie aj pomocou tlačidla IK_nova_karta_jakakoliv.

Niekoľko opakovane vyplňovaných údajov si môžete zadať v Nastavení, pri vystavovaní faktúr si tak ušetríte veľa nudnej práce. Na karte faktúry nájdete nasledujúce polia:

IK_odrazka Dodávateľ – do poľa môžete vložiť zákazníka uloženého v zozname Kontaktov, alebo pomocou tlačidla IK_plus_modre založiť kartu nového kontaktu – podrobný popis nájdete tu. Vpravo od identifikačných údajov odberateľa vidíte na faktúre farebnú ikonku IK_credit_check, ktorá označuje bonitu partnera. Ak nad ňu nadídete myšou, iDoklad zobrazí bližšie vysvetlenie, podrobnosti nájdete v pomocníkovi ku Kontaktom.

IK_odrazka Typ úhrady – najčastejšie používaný spôsob si môžete zadať v Nastavení faktúr, na konkrétnom doklade sa potom dá podľa potreby kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ zvolíte V hotovosti, Kartou alebo Zápočtom, faktúry sa automaticky uložia ako uhradené. Voľba V hotovosti navyše k faktúre vygeneruje aj Pokladničný doklad s prideleným číslom.

IK_odrazka Číslo účtu – v kolonkách sa zobrazí bankový účet uložený u dodávateľa v jeho bankovom spojení. Informácie o čísle účtu je možné doplniť i ručne.

IK_odrazka Faktúra č. – iDoklad číslo na faktúre dosadí podľa konfigurácie číselného radu v Nastavení šablóny. Ide o interné číslo faktúry. Skutočné číslo uvedené na prijatej faktúre si môžete doplniť do kolónky Prijatý doklad. Pri novom, ešte neuloženom, doklade môžete číslo editovať pomocou ikony ceruzky IK_upravit. Po uložení dokladu už číslo zmeniť nie je možné, doklad treba zmazať a urobiť znova s iným číslom.

IK_odrazka Dátum splatnosti – automaticky sa doplní dátum vytvorenia faktúry. V prípade potreby môžete dátum prepísať alebo vybrať z kalendára, ktorý otvoríte tlačidlom IK_datum na pravej strane poľa.

Výběr data z kalendáře

Výběr data z kalendáře

IK_odrazka Variabilný symbol – je dôležitý pre vykonanie správnej platby dodávateľovi. Variabilný symbol je jednoznačným identifikátorom pre automatické párovanie platieb na bankovom účte s faktúrami.

IK_odrazka Popis – pre lepšiu orientáciu v zozname faktúr a v emailovej pošte môžete do poľa zapísať krátku charakteristiku dokladu. Ak necháte pole prázdne, dosadí sa popis z prvej vloženej položky.

IK_odrazka Prijaté – iDoklad do tohto poľa štandardne doplňuje aktuálny dátum. Na základe dátumu prijatia vstupuje faktúra do priznania k DPH. Podľa potreby ho môžete prepísať alebo vybrať z kalendára.

IK_odrazka Prijatý doklad – do kolónky si môžete zadať číslo dokladu uvedeného na prijatej faktúre.

Podrobnosti na faktúre

Pod popisom faktúry je k dispozícii tlačidlo IK_Vice_podrobnosti_zelene, určené k rozšíreniu karty faktúry v prípade, keď chcete zadať alebo zmeniť ďalšie, menej často editované údaje. Rovnakým tlačidlom oddiel opäť zatvoríte.

IK_odrazka Názov banky – poľa sa automaticky doplní po výbere kódu pri čísle účtu.

IK_odrazka IBAN/SWIFT – medzinárodné číslo bankového účtu a identifikačný kód banky sú potrebné pri medzinárodnom platobnom styku.

IK_odrazka Vystavené – podľa potreby môžete dátum vystavenia pri prijatej faktúre vpísať alebo vybrať z kalendára.

IK_odrazka DodaniaDátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia uvedený na prijatej faktúre. Podľa legislatívy by sa malo jednať o dátum dodania tovaru, alebo uhradenia dokladu, podľa toho, čo nastalo skôr.

IK_odrazka Uhradené – doklady, ktoré majú toto pole zaškrtnuté, sú v zozname označené ikonou IK_faktura_uhrazena. Faktúru si môžete uhradiť tiež tlačidlom priamo v zozname. Na faktúrach, ktoré majú v poli Spôsob úhrady zadanú hodnotu V hotovosti, Kartou alebo Zápočtom sa pole zaškrtne automaticky.

IK_odrazka Dátum platby objaví sa po zaškrtnutí poľa Uhradené a je v ňom uvedený aktuálny dátum. Podľa potreby ho môžete zmeniť.

IK_odrazka Číslo objednávky sem môžete v prípade potreby vyplniť číslo objednávky

IK_odrazka Nastavenie cudzej meny – na všetky faktúry sa automaticky dosadzuje Domáca mena zadaná v Nastavení firmy, v prípade potreby však môžete z roletovej ponuky vybrať akúkoľvek cudziu menu. Aplikácia po výbere meny načíta denný kurz ECB (ČNB), ktorý si môžete ľubovoľne upraviť

IK_upozorneni Výber meny tiež ovplyvní ponuku položiek, ktoré do faktúry pridávate z Cenníka – do dokladu je totiž možné vložiť iba položky vytvorené v mene zodpovedajúcej mene faktúry..

IK_odrazka Kód plnenia – automaticky sa prednastaví kódom vyplneným v Nastavení nákupu a tu si ho môžete ľubovoľne zmeniť. Zadaný kód platí pre všetky položky v režime prenesenia daňovej povinnosti na tejto faktúre.

IK_odrazka Poznámka – vaša interná poznámka k dokladu sa na tlačenom formulári nezobrazí.

Podrobnosti môžete po editácii tlačidlom opäť zavrieť, ich nastavenie sa uloží. Ďalej na karte faktúry nájdete:

Zoznam položiek faktúry

Položky sú kľúčovým údajom faktúry, vyjadrujú cenu a množstvo nakupovaného tovaru alebo služieb. Môžete ich pridať ručne alebo z cenníka, oba postupy popisujeme tu.

IK_pridat_polozku_z_ceniku Pridať položku z cenníka – týmto tlačidlom otvoríte Cenník, obmedzený na položky s cenou zadanou v mene, akú ste vybrali na doklade. Tu stačí zaškrtnúť všetky položky, ktoré chcete prijať, a stlačiť tlačidlo Vybrať. Položky sa hneď objavia na faktúre, kde ich môžete ľubovoľne upraviť (zmeniť cenu, počet, sadzbu DPH i názov). Cenník tiež môžete tlačidlom IK_smazat_cerny zavrieť, bez toho aby ste niektorú z položiek vybrali.

IK_posouvani_polozek Presunúť – kliknutím na toto tlačidlo, jeho podržaním a následným ťahaním myšou môžete meniť poradie položiek na faktúre.

Výsledná cena dokladu

IK_odrazka Cena bez DPH/DPH/spolu – dole na faktúre vidíte celkový súčet cien položiek rozpísaný na účely DPH. Ceny sú uvedené v domácej mene, alebo v mene, ktorú ste vybrali v záložke Viac podrobností. Pri každej zmene na položkách sa sumy hneď prepočítajú.

IK_odrazka Rozpis DPH – vedľa výslednej ceny dokladu nájdete aj tabuľku s rozpisom DPH, kde si skontrolujete, či súčty na vytvorenej faktúre v iDoklade zodpovedajú hodnotám uvedeným na prijatej faktúre. Medzi jednotlivými fakturačnými systémami môže dochádzať k drobným odchýlkam vo výpočte DPH. Ak vám rozpis DPH nesedí s informáciami uvedenými na prijatej faktúre, skontrolujte si, či máte jednotlivé položky vrátane kolóniek DPH správne doplnené, a prípadne v nich urobte úpravu tak, aby rozpis DPH zodpovedal skutočnosti.

Ovládacie tlačidlá

IK_ulozit_modre_tlacitko Uložiť – nech už vytvárate novú faktúru alebo opravujete existujúcu, uskutočnené úpravy týmto tlačidlom uložíte, doklad súčasne zatvoríte a presuniete sa do zoznamu faktúr.

IK_odeslat_sede_tlacitko Odoslať – otvorí sa karta Odoslanie faktúry e-mailom, na ktorej si môžete individuálne upraviť text zadaný v Nastavení e-mailov a zvoliť adresy, na ktoré chcete doklad odoslať.

IK_tisk_sede_tlacitko Tlač – po stlačení tlačidla iDoklad otvorí záložku Tlač s náhľadom na vybranú tlačovú podobu faktúry. Z náhľadu potom môžete doklad vytlačiť alebo exportovať do niektorého z ponúkaných formátov.

IK_pdf_sede_tlacitko PDF – po stlačení tlačidla sa vygeneruje PDF a faktúra sa uloží.

IK_zpet Späť – faktúru zatovríte bez uloženia.