Dátum publikácie 14. 04. 2023 Zdieľať článok

Znížte si odvody odpočtom DPH

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Ako platiteľ DPH odvádzate štátu daň, ktorú vyberiete od svojich zákazníkov v cene tovaru alebo služby. Obvykle ale aj nakupujete nejaké suroviny, súčiastky, stroje alebo služby. Stávate sa teda daňovníkom dane – DPH platíte dodávateľovi. Aby ste DPH nemuseli platiť dvakrát, využite nárok na odpočet DPH. Zistite, za akých podmienok je to možné a ako si vďaka odpočtu dane znížite odvody daňovému úradu.

Rozdiel DPH na výstupe a na vstupe

Pri nákupe surovín či tovaru platíte cenu navýšenú o DPH. Ide o tzv. DPH na vstupe. Zo surovín vyrobíte produkt, ktorý následne predáte svojim zákazníkom. Ako platitelia DPH musíte odvádzať daň štátu, preto cenu pre zákazníkov navýšite o DPH – to je DPH na výstupe.

Pri uplatnení odpočtu si môžete daň zaplatenú dodávateľovi (DPH na vstupe) odpočítať od dane vybratej od odberateľov (DPH na výstupe) a štátu odvediete na dani iba ich rozdiel. Odvody si takto ako platiteľ DPH môžete znížiť až na nulu alebo dokonca dosiahnuť nadmerný odpočet, kedy vám štát vráti preplatok.

Podmienkou je daňový doklad

Nárok na odpočet dane môžete uplatniť, pokiaľ nakúpený majetok, tovary a služby využijete na svoje podnikanie ako platiteľ, teda na výrobu produktu alebo na zabezpečenie služby, ktorú budete ponúkať svojim zákazníkom. Akonáhle majetok, tovary a služby využijete čiastočne aj na súkromné účely, máte nárok len na časť odpočtu. Pokiaľ napríklad používate služobné auto aj na súkromné jazdy, uplatníte odpočet v pomernej výške.

Možnosť odpočtu DPH máte iba s daňovým dokladom k nakúpenému majetku, tovaru alebo službe. Ak máte chybný daňový doklad alebo ho dostanete neskoro, odpočet v správnej výške uplatniť nemôžete, resp. ho uplatniť nemôžete vôbec. Budete to však môcť napraviť neskôr.

TIP: Čítajte, aké náležitosti musí spĺňať daňový doklad.

Ako uplatniť nárok na odpočet

O odpočet DPH žiadate v priznaní k DPH, ktoré podávate pravidelne do 25. dňa v mesiaci po skončení zdaňovacieho obdobia. To býva obvykle mesačné, môže byť aj štvrťročné. Žiadate vždy o odpočty DPH za všetky nákupy v danom období, pri ktorých môžete nárok na odpočet uplatniť.

Požiadať o odpočet DPH, čiže inak povedané uplatniť si právo na odpočítanie DPH, môžete najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie DPH vzniklo. Právo na odpočítanie DPH vzniká v deň, keď vášmu dodávateľovi pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť, čo je pri tuzemských dodaniach najčastejšie deň dodania tovaru alebo služby. Ak by ste však nemali daňový doklad (bez ktorého nie je možné odpočítanie DPH vykonať) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie DPH vzniklo, tak môžete vykonať odpočítanie DPH v tom zdaňovacom období, v ktorom daňový doklad od vášho dodávateľa dostanete.

Pokiaľ ste novo registrovaní platitelia DPH, môžete si do priznania k DPH zahrnúť odpočet na nákup tovarov a služieb nakúpených pred dňom registrácie, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom ste sa stali platiteľom DPH. Samozrejme, ak k nim máte daňové doklady a použijete ich na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ DPH, čiže neboli ešte „spotrebované“. V praxi to znamená, že ak sa stanete platiteľom DPH v priebehu roka, môžete si odpočítať DPH z tých tovarov a služieb, ktoré ste nakúpili od 1. januára toho istého roka. Zásoby sú však výnimka a môžu byť nakúpené aj skôr. DPH pri daňovo odpisovanom majetku si novo registrovaní platitelia môžu pri registrácii odpočítať len v pomernej časti, ktorá pripadá na jeho ešte neodpísanú vstupnú cenu.

Na čo si dať pozor

Aby ste zbytočne neprišli o nárok na DPH odpočet a možnosť znížiť si odvody, vždy si kontrolujte:

  • Správne vyplnené údaje na daňovom doklade – v prípade chybne uvedenej nižšej dane si ju môžete odpočítať len do tejto výšky, pri vyššej dani je zase odpočet možný iba do správnej výšky dane podľa zákona (daňový doklad by mal byť čo najskôr opravený).
  • Potenciálne ručenie za odvedenie dane – pokiaľ by váš dodávateľ DPH neodviedol a vy ste vedeli, mali alebo mohli vedieť, že DPH nebude zaplatená, bude ju daňový úrad vyžadovať od vás a nárok na odpočet sa tým vlastne „vynuluje“ s vami odvedenou DPH. Jedným z dôvodov ručenia okrem neprimerane vysokej alebo nízkej ceny a personálneho alebo ekonomického prepojenia s dodávateľom môže byť aj to, že dodávateľovi ste zaplatili na bankový účet, ktorý nie je zverejnený na stránke finančnej správy.

TIP: Pozrite si zoznam bankových účtov platiteľov DPH zverejnených na stránke finančnej správy.

Ak využívate fakturačný program iDoklad, ľahko s ním vystavíte daňový doklad bez chýb. Program doplní dôležité údaje, vypočíta DPH a overí aj spoľahlivosť platiteľa DPH.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok