Dátum publikácie 30. 12. 2022 Zdieľať článok

Preddavky na daň z príjmov pre SZČO: kedy a v akej výške sa platia?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 4
Náhledový obrázek
Zatiaľ čo za zamestnancov odvádza pravidelné mesačné preddavky na daň z príjmov zamestnávateľ, podnikatelia obvykle zaplatia daň raz ročne pri podaní daňového priznania. V niektorých prípadoch však preddavky musia platiť aj SZČO. Prečítajte si, kedy sa vás preddavky týkajú a ako si vypočítať ich výšku.

Preddavky platíte od 5 000 eur

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Inými slovami – pokiaľ vám v daňovom priznaní vyšla zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (prípadne zníženého o odpočet daňovej straty) pri použití sadzby dane vo výške 19 % daň vyššia ako 5 000 eur, budete mať po podaní takéhoto daňového priznania povinnosť platiť preddavky. Úhrada dane sa tým rozloží do splátok v priebehu roka.

Ak ste za uplynulý rok na dani nezaplatili viac ako 5 000 eur, preddavky platiť nebudete a daň opäť zaplatíte s podaním daňového priznania. Preddavky sa vás netýkajú ani v prvom roku podnikania.

TIP: Čítajte, ako vypočítať daň z príjmov, ktoré príjmy do nej zahrnúť a aké zľavy uplatniť.

Povinnosť platiť preddavky oznamuje daňový úrad

Výšku preddavkov na daň z príjmov si neurčujete sami, opäť vyplýva z vašej poslednej známej daňovej povinnosti a stanoví vám ju daňový úrad. Okrem oznámenia nutnosti platiť preddavky vám teda predložia informácie o:

  • výške preddavkov,
  • frekvencii platieb,
  • dátumoch splatnosti,
  • spôsobu platby vrátane platobných údajov.

Nemusíte sa báť, že by ste sa o povinnosti platiť preddavky nedozvedeli. Daňový úrad vám ju oznámi najneskôr päť dní pred splatnosťou prvého preddavku na daň z príjmov. Napriek tomu je užitočné vedieť si vopred vypočítať to, ako často a aké vysoké preddavky budete platiť.

Vypočítajte si svoje preddavky

Frekvencia platby preddavkov sa určuje podľa nasledujúceho kľúča:

  • pokiaľ vaša posledná známa daňová povinnosť z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, budete platiť štvrťročné preddavky,
  • pokiaľ vaša posledná známa daňová povinnosť z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahla 16 600 eur, budete platiť mesačné preddavky.

Na rovnakom základe sa určuje aj výška preddavkov a ich splatnosť:

  • štvrťročné preddavky vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti majú splatnosť do konca každého kalendárneho štvrťroka,
  • mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti majú splatnosť do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak vám vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, platíte ich od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. V praxi to znamená, že ak vám napríklad z daňového priznania za rok 2022 podaného do 31. marca 2023 vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, ste povinný ich platiť od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 (ak však budete mať za rok 2023 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak preddavky platíte až do jej konca). Všetky preddavky na daň z príjmov zaplatené v tomto období sa pritom považujú za preddavky na daňovú povinnosť za rok 2023.

Výška preddavku sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. Peniaze posielate podľa pokynov príslušnému daňového úradu.

Výška poslednej známej daňovej povinnosti

nepresiahla 5 000 eur

presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur

presiahla 16 600 eur

Frekvencia platby preddavkov

neplatia sa preddavky

štvrťročne

mesačne

Výška preddavkov

neplatia sa preddavky

1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

Platby preddavkov nerušia povinnosť daňového priznania

Aj keď platíte daň z príjmov preddavkami v priebehu roka, musíte na jar nasledujúceho roka podať daňové priznanie. V ňom uvediete zaplatené preddavky na toto zdaňovacie obdobie (zahrniete sem aj preddavky, ktoré ste uhradili po skončení zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania a ktoré sa vzťahujú k daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva). Následne buď uhradíte nedoplatok, ak by vypočítaná daň bola vyššia ako zaplatené preddavky, alebo požiadate o vrátenie preplatku.

Nezabudnite, že nedoplatok musíte zaplatiť do dňa, ktorý je zároveň termínom na podanie daňového priznania.

Preddavky pri súbehu podnikania so zamestnaním

Preddavky na daň z príjmov zo zamestnania zráža zamestnancovi zamestnávateľ a preddavky na daň z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) si platí SZČO sama. Z iných druhov príjmov sa preddavky na daň z príjmov neplatia. Na vznik, výšku alebo frekvenciu platenia preddavkov na daň z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nemajú vplyv žiadne iné druhy príjmov fyzických osôb. Rozhodujúca je pre ne len posledná známa daňová povinnosť z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok