Dátum publikácie 31. 07. 2023 Zdieľať článok

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku: na uplatnenie niekedy netreba ani čestné vyhlásenie

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku si môžete uplatniť napríklad vtedy, keď je jeden z manželov nezamestnaný alebo doma s dieťaťom. Uľavíte tým rodinnému rozpočtu, aj keď to neznamená, že by musel byť jeden z vás úplne bez príjmov. Čítajte, koľko si počas roka môže zarobiť a ako si túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela si môžete uplatniť iba raz ročne. Ako podnikatelia k tomu využijete daňové priznanie. Môžu ju ale využiť aj zamestnanci v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela závisí od výšky základu dane toho, ktorý si ju uplatňuje, a od výšky vlastného príjmu toho, na ktorého sa uplatňuje.

Ak dosiahnete základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nie vyšší ako je suma 176,8-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura), tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela je:

 • suma 19,2-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 4 186,75 eura), ak manželka (manžel) nemala v príslušnom roku žiaden vlastný príjem,
 • suma vo výške rozdielu medzi sumou 19,2-násobku platného životného minima a sumou vlastného príjmu manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala v príslušnom roku nejaký vlastný príjem (ak je tento výsledok záporný, nezdaniteľná časť základu dane je nula).

Ak dosiahnete základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako je suma 176,8-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura), tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela je:

 • suma vo výške rozdielu medzi sumou 63,4-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 13 825,00 eura) a sumou štvrtiny vášho základu dane, ak manželka (manžel) nemala v príslušnom roku žiaden vlastný príjem (ak je tento výsledok záporný, nezdaniteľná časť základu dane je nula),
 • suma vo výške rozdielu medzi sumou 63,4-násobku platného životného minima a sumou štvrtiny vášho základu dane zníženej o sumu vlastného príjmu manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala v príslušnom roku nejaký vlastný príjem (ak je tento výsledok záporný, nezdaniteľná časť základu dane je nula).

Ak ste mali svadbu až počas roka, počíta sa pomerná čiastka – nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela vo výške jednej dvanástiny je možné si uplatniť za každý mesiac, na začiatku ktorého ste boli manželmi.

Príklad: Ak ste sa brali 1. septembra, uplatníte nezdaniteľnú časť za 4 mesiace (prvý mesiac, na začiatku ktorého je splnená podmienka manželstva, je už september). Ak ste sa brali 2. septembra alebo neskôr, uplatníte nezdaniteľnú časť len za 3 mesiace. Ak ste mali svadbu v priebehu roka 2022, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela môžete uplatniť až v daňovom priznaní za rok 2022 podanom v roku 2023, resp. v ročnom zúčtovaní dane.

Stačí splniť 4 podmienky

Aby ste nezdaniteľnú časť základu dane získali, musíte splniť tieto 4 podmienky:

 • ste manželia,
 • žijete s manželom alebo manželkou v spoločnej domácnosti,
 • manžel alebo manželka, na ktorú sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane, sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu (dieťa do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku v prípade, že má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie (nezamestnaná), alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vlastné príjmy manžela alebo manželky, na ktorú si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane, nepresiahnu v príslušnom roku sumu 19,2-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 4 186,75 eura).

Do vlastných príjmov manželky alebo manžela sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, teda napríklad aj:

 • príjmy od zamestnávateľa znížené o odvody,
 • príjmy z podnikania alebo prenájmu znížené o odvody,
 • invalidný a starobný dôchodok,
 • nemocenské,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • ošetrovné,
 • dávka v nezamestnanosti,
 • materské.

Do vlastných príjmov manželky alebo manžel sa nezapočítava len:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie,
 • štátne sociálne dávky, ktorými sú len príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, trinásty dôchodok, kompenzačný príspevok baníkom, príplatok k dôchodku politickým väzňom a príspevok športovému reprezentantovi.

Ak ste rodič, môžete si z daní odpočítať aj daňový bonus na dieťa. Prečítajte si, ako na to.

Ako mám príjem doložiť

V prípade, že si budete uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela v podanom daňovom priznaní, nemusíte k nemu prikladať žiadne doklady. Výšku vlastného príjmu manželky alebo manžela v ňom len uvediete spolu s počtom mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Ak si ju budete uplatňovať ako zamestnanec s príjmami len zo zamestnania v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov u svojho zamestnávateľa, tak v žiadosti o jeho vykonanie na tento účel uvediete čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky alebo manžela. Zároveň predložíte zamestnávateľovi doklady oprávňujúce uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Ide teda predovšetkým o sobášny list a podľa situácie napríklad o rodný list dieťaťa, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Rovnako ako všetci ostatní daňovníci dane z príjmov, aj vy si môžete odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Máme pre vás jednoduchý návod, ako si ju ako SZČO uplatníte.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok