Dátum publikácie 31. 07. 2023 Komentáre 0 Zdieľať článok

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku: na uplatnenie niekedy netreba ani čestné vyhlásenie

Author Solitea 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku si môžete uplatniť napríklad vtedy, keď je jeden z manželov nezamestnaný alebo doma s dieťaťom. Uľavíte tým rodinnému rozpočtu, aj keď to neznamená, že by musel byť jeden z vás úplne bez príjmov. Čítajte, koľko si počas roka môže zarobiť a ako si túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela si môžete uplatniť iba raz ročne. Ako podnikatelia k tomu využijete daňové priznanie. Môžu ju ale využiť aj zamestnanci v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela závisí od výšky základu dane toho, ktorý si ju uplatňuje, a od výšky vlastného príjmu toho, na ktorého sa uplatňuje.

Ak dosiahnete základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nie vyšší ako je suma 176,8-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura), tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela je:

 • suma 19,2-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 4 186,75 eura), ak manželka (manžel) nemala v príslušnom roku žiaden vlastný príjem,
 • suma vo výške rozdielu medzi sumou 19,2-násobku platného životného minima a sumou vlastného príjmu manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala v príslušnom roku nejaký vlastný príjem (ak je tento výsledok záporný, nezdaniteľná časť základu dane je nula).

Ak dosiahnete základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako je suma 176,8-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura), tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela je:

 • suma vo výške rozdielu medzi sumou 63,4-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 13 825,00 eura) a sumou štvrtiny vášho základu dane, ak manželka (manžel) nemala v príslušnom roku žiaden vlastný príjem (ak je tento výsledok záporný, nezdaniteľná časť základu dane je nula),
 • suma vo výške rozdielu medzi sumou 63,4-násobku platného životného minima a sumou štvrtiny vášho základu dane zníženej o sumu vlastného príjmu manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala v príslušnom roku nejaký vlastný príjem (ak je tento výsledok záporný, nezdaniteľná časť základu dane je nula).

Ak ste mali svadbu až počas roka, počíta sa pomerná čiastka – nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela vo výške jednej dvanástiny je možné si uplatniť za každý mesiac, na začiatku ktorého ste boli manželmi.

Príklad: Ak ste sa brali 1. septembra, uplatníte nezdaniteľnú časť za 4 mesiace (prvý mesiac, na začiatku ktorého je splnená podmienka manželstva, je už september). Ak ste sa brali 2. septembra alebo neskôr, uplatníte nezdaniteľnú časť len za 3 mesiace. Ak ste mali svadbu v priebehu roka 2022, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela môžete uplatniť až v daňovom priznaní za rok 2022 podanom v roku 2023, resp. v ročnom zúčtovaní dane.

Stačí splniť 4 podmienky

Aby ste nezdaniteľnú časť základu dane získali, musíte splniť tieto 4 podmienky:

 • ste manželia,
 • žijete s manželom alebo manželkou v spoločnej domácnosti,
 • manžel alebo manželka, na ktorú sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane, sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu (dieťa do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku v prípade, že má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie (nezamestnaná), alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vlastné príjmy manžela alebo manželky, na ktorú si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane, nepresiahnu v príslušnom roku sumu 19,2-násobku platného životného minima (za rok 2022 je to suma 4 186,75 eura).

Do vlastných príjmov manželky alebo manžela sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, teda napríklad aj:

 • príjmy od zamestnávateľa znížené o odvody,
 • príjmy z podnikania alebo prenájmu znížené o odvody,
 • invalidný a starobný dôchodok,
 • nemocenské,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • ošetrovné,
 • dávka v nezamestnanosti,
 • materské.

Do vlastných príjmov manželky alebo manžel sa nezapočítava len:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie,
 • štátne sociálne dávky, ktorými sú len príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, trinásty dôchodok, kompenzačný príspevok baníkom, príplatok k dôchodku politickým väzňom a príspevok športovému reprezentantovi.

Ak ste rodič, môžete si z daní odpočítať aj daňový bonus na dieťa. Prečítajte si, ako na to.

Ako mám príjem doložiť

V prípade, že si budete uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela v podanom daňovom priznaní, nemusíte k nemu prikladať žiadne doklady. Výšku vlastného príjmu manželky alebo manžela v ňom len uvediete spolu s počtom mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Ak si ju budete uplatňovať ako zamestnanec s príjmami len zo zamestnania v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov u svojho zamestnávateľa, tak v žiadosti o jeho vykonanie na tento účel uvediete čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky alebo manžela. Zároveň predložíte zamestnávateľovi doklady oprávňujúce uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Ide teda predovšetkým o sobášny list a podľa situácie napríklad o rodný list dieťaťa, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Rovnako ako všetci ostatní daňovníci dane z príjmov, aj vy si môžete odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Máme pre vás jednoduchý návod, ako si ju ako SZČO uplatníte.

Súvisiace články

Nemocenské poistenie pre podnikateľov krok za krokom

29. 09. 2023 6 minút čítania 0
Prečítať článok

Kto je tichý spoločník a ako ho získať?

27. 09. 2023 5 minút čítania 0
Prečítať článok

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *