Dátum publikácie 11. 04. 2024 Zdieľať článok

Kto komu platí DPH pri fakturácii do zahraničia

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Platca, neplatca, osoba registrovaná pre DPH, reverse charge, vrátenie DPH… Urobte si poriadok v pravidlách fakturácie do krajín (a z krajín) EÚ. Zistite, kedy odvádzate DPH vy a kedy to má za úlohu váš obchodný partner zo zahraničia.

V článku používame spojenie fakturácia do zahraničia, ktorým rozumieme obchodovanie medzi podnikateľmi v rámci EÚ. Pre obchodovanie so spotrebiteľmi v rámci EÚ alebo fakturáciu s podnikateľmi alebo spotrebiteľmi mimo EÚ platia iné pravidlá.

Keď do zahraničia fakturuje platca DPH

Boris je konzultant softvéru SAP. Jeho príjmy sa dlhodobo pohybujú okolo 80 000 eur ročne a preto je platcom DPH. Väčšinu zákazníkov má na Slovensku, ale dostal sa k zákazke pre Rakúšanov. Keď projekt dokončil, vystavuje faktúru.

V takomto prípade sa na dodanie služby vzťahuje režim prenesenia daňovej povinnosti (občas sa používa výraz reverse charge). To znamená, že klientovi vystaví faktúru bez DPH a povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty má iba rakúska firma, pre ktorú odviedol objednanú prácu.

Na faktúre Boris uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ktorá znamená, že daň v rámci preneseného režimu odvádza zákazník – môže ju vyhotoviť aj v angličtine alebo nemčine. Pri kontrole z daňového úradu musíte v prípade požiadania zaistiť slovenský preklad faktúr. Preto by sme Borisovi odporučili, aby faktúru rovno vystavil dvojjazyčne.

V prípade, že by Boris rakúskej firme dodával nie službu, ale tovar, bolo by pre postup rozhodujúce to, či by kupujúci z Rakúska mal alebo nemal pridelené IČ DPH. V prípade, že áno, tak by Boris na dodávku tovaru uplatnil oslobodenie od DPH a fakturoval by bez DPH s uvedením slovnej informácie „dodanie je oslobodené od dane“. V prípade, že by kupujúci z Rakúska nemal pridelené IČ DPH (alebo ho neoznámil), tak Boris vystavuje „klasickú“ faktúru s uplatnením slovenskej DPH.

Borisa sa pre dodanie služby pre zahraničného kupujúceho s prideleným IČ DPH týka povinnosť podania súhrnného výkazu, pričom v daňovom priznaní ju neuvádza. Každý mesiac (prípadne štvrťrok) musí v súhrnnom výkaze uviesť všetku fakturáciu do iných členských krajín EÚ. Čo sa týka dodania tovaru pre zahraničného kupujúceho s prideleným IČ DPH, tak ten uvádza tak v daňovom priznaní, ako aj v súhrnnom výkaze. V porovnaní s tým, súhrnný výkaz nebude podávať v prípade dodania tovaru pre zahraničného kupujúceho, ktorý nemal pridelené IČ DPH (alebo ho neoznámil). Vtedy postačuje podať daňové priznanie.

Keď do zahraničia fakturuje neplatca DPH

Tatiana je architektka na začiatku kariéry. DPH neplatí, pretože nemusí. Pracovala ale pre poľskú firmu a teraz má za odvedenú prácu vystaviť faktúru.

V takom prípade sa Tatiana musí stať tzv. osobou registrovanou pre DPH. O registráciu pre DPH musí požiadať ešte pred dodaním služby. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť to, že ide o špeciálnu formu registrácie pre DPH, ktorá vznikla práve pre situáciu, keď povinnosti v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty vyplynuli skôr náhodne. Preto sa podnikateľ hneď nestáva plnohodnotným platcom DPH a nevstupuje do kolotoča nových povinností.

Prakticky to teda znamená, že Tatiana pre dodanie služby v Poľsku pôsobí ako Boris – platiteľ DPH, hoci ním na Slovensku nie je. Situácia je teda rovnaká ako u Borisa – Tatiana fakturuje prenesene, t. j. vystaví faktúru bez DPH (s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“), ktorú odvedie poľský zákazník. Rovnako po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka podá súhrnný výkaz.

Ak by Tatiana ako neplatiteľ DPH namiesto služby dodávala poľskej firme tovar, nič zvláštne by to pre ňu neznamenalo. Kvôli tomuto sa nestáva osobou registrovanou pre DPH a keby ňou aj bola, faktúru vystavuje bez DPH ako keby predávala na Slovensku a nemusí podávať ani súhrnný výkaz.

TIP: Zistite, ako sa stať osobou registrovanou pre DPH.

Keď nakupuje v zahraničí platca DPH

Pokiaľ si konzultant Boris obstará ako platiteľ DPH pod svojím IČ DPH od francúzskeho dodávateľa (má pridelené IČ DPH) tovar, ktorý využije pre svoje podnikanie, nakúpi ho bez DPH. Na faktúre od Francúzov teda Boris dostane sumu bez DPH. Tým spadá do režimu reverse charge a povinnosť priznať a odviesť DPH je na ňom – do svojho pravidelného daňového priznania k DPH uvedie nákup a prizná daň na Slovensku. Zároveň však má právo na odpočítanie DPH. V konečnom dôsledku teda v podanom daňovom priznaní uvedie rovnakú sumu DPH, ktorú má zaplatiť a aj ktorá mu má byť vrátená, takže výsledný efekt je nulový, čiže nakúpil bez DPH.

Rovnaký postup by sa na Borisa vzťahoval aj vtedy, keď by ako platiteľ DPH pod svojím IČ DPH nakúpil od francúzskeho dodávateľa nie tovar, ale službu. Službu by nakúpil bez DPH a v podanom daňovom priznaní by bol z nej povinný daň priznať a zároveň si ju mohol odpočítať.

Spomínaná situácia s tovarom by bola pre Borisa o niečo odlišná vtedy, ak by francúzsky dodávateľ nemal pridelené IČ DPH. Aj vtedy by tovar nakúpil bez DPH, ale nebol by povinný z neho priznávať DPH, neodpočítal by si z neho DPH a preto by tento nákup ani neuvádzal v daňovom priznaní.

TIP: Ak by Boris nakúpil na účely podnikania vybrané tovary a služby dodané v zahraničí s DPH (napríklad pohonné látky), môže si požiadať o vrátenie dane. Zariadi to cez finančnú správu, najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie DPH. Viac informácií o vrátení DPH zo zahraničia nájdete v samostatnom článku.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Keď nakupuje v zahraničí osoba registrovaná pre DPH

Z príkladu vyššie už vieme, že Tatiana sa stala osobou registrovanou pre DPH. Ak si od dodávateľa s prideleným IČ DPH z Portugalska kúpi tovar na podnikanie, tak ho nakúpi bez DPH – k tomu musí Portugalcom oznámiť svoje IČ DPH, ktoré získa pri registrácii ako osoba registrovaná pre DPH.

Priznanie a odvedenie dane prostredníctvom daňového priznania je na Tatiane a urobí to na Slovensku so slovenskou sadzbou DPH. Keďže nie je platiteľom DPH, tak na rozdiel od Borisa nárok na odpočítanie DPH nemá.

Ak však celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého Tatianou z iných členských štátov EÚ ani týmto nákupom tovaru nedosiahne v príslušnom kalendárnom roku 14 000 eur, tak sa Tatiana môže rozhodnúť aj inak. Môže spraviť to, že portugalskému dodávateľovi neoznámi svoje IČ DPH. Ak portugalský dodávateľ je platiteľom DPH, tak Tatiana v tomto prípade tovar nakúpi s DPH s použitím zahraničnej sadzby DPH a na Slovensku už z nadobudnutia tohto tovaru nemá povinnosť podávať daňové priznanie ani platiť DPH. Ak pri tomto postupe portugalský dodávateľ nie je platiteľom DPH, tak tovar nakúpi bez DPH a rovnako jej žiadne povinnosti na Slovensku nevznikajú.

Spomínané situácie s tovarom by boli pre Tatianu o niečo odlišné vtedy, ak by portugalský dodávateľ nemal vôbec pridelené IČ DPH (ani ako platiteľ DPH a ani ako osoba registrovaná pre DPH). Vtedy by tovar vždy nakúpila bez DPH, nebola by povinná z neho priznávať DPH a preto by tento nákup ani neuvádzala v daňovom priznaní.

V prípade, že by Tatiana nakupovala z Portugalska namiesto tovaru službu, mala by povinnosť oznámiť zahraničnému dodávateľovi svoje IČ DPH ako osoba registrovaná pre DPH (resp. ak by ňou nebola, tak by sa ňou musela povinne stať ešte pred prijatím služby). Portugalský dodávateľ by jej službu fakturoval bez DPH a v rámci reverse charge by DPH priznala a odviedla na Slovensku cez daňové priznanie. Nárok na odpočítanie DPH by jej však nevznikol, keďže nie je platiteľom DPH.

Keď nakupuje v zahraničí neplatca DPH

Ivana podniká v online marketingu a ročný obrat má dlhodobo okolo 20 000 eur. DPH neplatí a nikdy do zahraničia nefakturovala a ani zo zahraničia nenakupovala – nie je teda platiteľom DPH a ani zo žiadneho dôvodu osobou registrovanou pre DPH.

Pokiaľ sa Ivana rozhodne pre nákup z cudziny od neplatiteľa DPH, kupuje za cenu bez DPH a na Slovensku nie je povinná podávať daňové priznanie a platiť DPH.

Ak bude nakupovať tovar a dodávateľom bude platiteľ DPH, nakupuje Ivana za cenu vrátane DPH príslušnú členskej krajine EÚ (žiadne ďalšie povinnosti jej nevznikajú). Len si musí strážiť, aby v kalendárnom roku z iných členských štátov EÚ nenakúpila tovar v celkovej hodnote 14 000 eur (bez DPH) – pokiaľ túto sumu dosiahne, stane sa osobou registrovanou pre DPH. Žiadosť o registráciu musí podať ešte pred nadobudnutím toho tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH za kalendárny rok dosiahne sumu 14 000 eur.

Ak bude zo zahraničia nakupovať službu (nezáleží na tom, či od platiteľa alebo od neplatiteľa DPH), musí sa ešte pred jej prijatím stať osobou registrovanou pre DPH. Na nakúpenú službu sa uplatní prenesenie daňovej povinnosti, faktúra bude bez DPH a Ivana bude musieť zo služby priznať a odviesť DPH na Slovensku cez podané daňové priznanie. Nárok na odpočítanie DPH jej nevznikne.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok