Dátum publikácie 30. 06. 2023 Zdieľať článok

Na čo nezabudnúť v súhrnnom výkaze DPH?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Dodávate tovar alebo poskytujete služby do iných štátov EÚ? Potom sa nevyhnete tzv. súhrnnému výkazu týkajúceho sa dane z pridanej hodnoty. Prečítajte si, čo to vlastne súhrnný výkaz je, čo musí obsahovať a či sa týka aj vášho podnikania.

Čo je súhrnný výkaz a kedy sa podáva?

Ide o dokument, ktorý v členských štátoch Európskej únie slúži na overenie priznania a zdanenia prijatého plnenia. Inými slovami povedané, ide o súčasť kontrolného mechanizmu sledujúceho to, či ste riadne zdanili prijatý tovar či službu z cezhraničných transakcií v rámci Európskej únie, keď DPH v rámci prenesenia daňovej povinnosti platíte vy ako odberateľ. Povinnosť ho podávať majú všetci platitelia DPH, ktorí dodávajú tovar či poskytujú služby do ďalšieho štátu Európskej únie.

Čo sa týka konkrétnych prípadov, povinnosť podať súhrnný výkaz vás ako platiteľa DPH čaká v nasledujúcich prípadoch:

 • dodali ste tovar oslobodený od DPH z tuzemska do iného členského štátu EÚ osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte EÚ,
 • premiestnili ste tovar z tuzemska do iného členského štátu EÚ na účely svojho podnikania,
 • zúčastnili ste sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • dodali ste službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a je identifikovaná pre DPH, a táto osoba je povinná platiť DPH,
 • odoslali alebo prepravili ste tovar v režime call-off stock,
 • podnikateľ, pre ktorého bol tovar vami odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol nahradený iným podnikateľom,
 • tovar vami odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock bol vrátený do tuzemska.

Z vyššie uvedeného vymedzenia potom plynú aj prípady, kedy súhrnný výkaz podávať nemusíte. Pokiaľ napríklad v SR prevádzkujete elektronický obchod a dodáte tovar občanovi Nemecka, nič podávať nemusíte. Pokiaľ je ale táto fyzická osoba ako podnikateľ vo svojej krajine identifikovaná pre DPH, už sa papierovaniu nevyhnete.

Súhrnný výkaz a neplatitelia DPH

Vyššie uvedené boli prípady, kedy sú platitelia DPH povinní podať súhrnný výkaz. Povinnosť podať súhrnný výkaz v niektorých prípadoch majú aj neplatitelia DPH, tzv. osoby identifikované pre DPH. Podnikatelia registrovaní pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty majú povinnosť podať súhrnný výkaz len vtedy, ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ alebo dodajú službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a je identifikovaná pre DPH, a táto osoba je povinná platiť DPH.

Len pre úplnosť dodáme, že osoby identifikované pre DPH majú zo zákona o dani z pridanej hodnoty povinnosť sa registrovať pre DPH pred nadobudnutím služby z iného členského štátu EÚ, pred dodaním služby do iného členského štátu EÚ a pred tým, než hodnota tovaru bez DPH nadobúdaného z iných členských štátov EÚ dosiahne 14 000 eur v kalendárnom roku. Rovnako tiež musíte zodpovedajúcim spôsobom viesť záznamy a uchovávať doklady týkajúce sa DPH.

Ako často sa súhrnný výkaz podáva?

Vo všetkých prípadoch platí, že súhrnný výkaz podávate iba vtedy, ak na to máte dôvod (t. j. nemožno podať nulový súhrnný výkaz). Na podanie súhrnného výkazu majú rozdielne lehoty platiteľ DPH a osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Platiteľ DPH môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov uvedených v prvých troch vyššie uvedených bodoch (tovar dodaný do členského štátu EÚ, tovar premiestnený do členského štátu EÚ a tovar dodaný druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Ak táto podmienka prestane byť splnená, musíte od nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac.

Podnikatelia registrovaní pre DPH podľa § 7 alebo 7a zákona o dani z pridanej hodnoty podávajú súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodajú službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a je identifikovaná pre DPH, a táto osoba je povinná platiť DPH. Ak sa tieto osoby zúčastňujú aj trojstranného obchodu ako prvý odberateľ, sledujú si hodnotu tovaru dodanú druhému odberateľovi. Ak nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur, podávajú súhrnný výkaz štvrťročne. Inak prechádzajú na mesačné podávanie súhrnného výkazu.

Súhrnný výkaz sa podáva do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré sa podáva.

Čo treba do súhrnného výkazu k DPH vyplniť?

Súhrnný výkaz sa podáva iba elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Formulár súhrnného výkazu sa skladá celkovo z úvodnej strany a dvoch častí:

 • úvodná strana: všeobecné náležitosti ako identifikácia zdaniteľnej osoby, druh súhrnného výkazu a obdobie, za ktoré je súhrnný výkaz podávaný,
 • I. časť: vyplnenie konkrétnych údajov týkajúcich sa DPH,
 • II. časť: vyplnenie údajov týkajúcich sa režimu call-off stock.

V I. časti teda na vás čaká niekoľko údajov, kde postupne vyplníte:

 • kód štátu EÚ, kde má sídlo alebo miesto podnikania príjemca vašich tovarov alebo služieb,
 • identifikačné číslo DPH (IČ DPH) príjemcu vašich tovarov alebo služieb bez kódu štátu,
 • hodnota tovarov a služieb v celých eurách zaokrúhlená matematickým spôsobom,
 • kód plnenia 1, 2 alebo žiaden určujúci druh plnenia (1 = ak ste prvým odberateľom a dodali ste tovar v rámci trojstranného obchodu pre druhého odberateľa v inom členskom štáte EÚ; 2 = ak ste dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ osobe povinnej platiť DPH; bez uvedenia kódu = ostatné dodávky / premiestnenia tovarov).

V II. časti zase vypĺňate údaje týkajúce sa režimu call-off stock:

 • kód štátu EÚ, do ktorého bol tovar v režime call-off stock odoslaný alebo prepravený,
 • identifikačné číslo DPH (IČ DPH) dohodnutého nadobúdateľa tovaru bez kódu štátu,
 • identifikačné číslo DPH (IČ DPH) pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru bez kódu štátu, ktorý je nahradený iným podnikateľom (používa sa, ak takáto situácia nastane),
 • vrátenie tovaru (vyznačuje sa „x“), ak tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock je do 12 mesiacov po skončení odoslania alebo prepravy vrátený späť do tuzemska,
 • oprava (vyznačuje sa „x“) v prípade vykonania opráv v dodatočnom súhrnnom výkaze.

Čo ak v súhrnnom výkaze urobím chybu?

Pokiaľ v súhrnnom výkaze zistíte chybu už po jeho podaní (napr. ste našli faktúru, ktorú nemáte započítanú), musíte ho opraviť. Pred uplynutím riadnej lehoty na podanie súhrnného výkazu podáte opravný súhrnný výkaz a po uplynutí tejto lehoty podáte dodatočný súhrnný výkaz.

V prípade opravného súhrnného výkazu ho vyplníte celý správnymi údajmi (vrátane tých údajov, ktoré boli uvedené predtým správne). Opravný súhrnný výkaz nahrádza riadny súhrnný výkaz.

V prípade dodatočného súhrnného výkazu v ňom vypĺňate len neúplné alebo nesprávne údaje. Opravu údajov musíte vykonať rôznymi spôsobmi v závislosti od povahy chyby (nižšie uvádzame postup vykonania opráv pre I. časť súhrnného výkazu):

 • Ak sa opravuje len hodnota dodaných tovarov a služieb, uvádza sa celý pôvodný údaj (celý pôvodný riadok), avšak so správnou hodnotou (alebo nulovou hodnotou pri stornovaní).
 • Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodávke tovarov okrem trojstranných obchodov alebo pri dodávke služieb, najskôr sa v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH a uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb (a uvedením kódu plnenia v prípade služieb) a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH a hodnota dodaných tovarov a služieb uvedená v riadnom súhrnnom výkaze (a kód plnenia v prípade služieb).
 • Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodávke tovarov v rámci trojstranných obchodov, najskôr sa v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH, uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením „0“ v stĺpci kód plnenia a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH, hodnota dodaných tovarov a kód plnenia pre trojstranné obchody uvedené v riadnom súhrnnom výkaze.
 • Ak sa opravuje omylom priradený kód plnenia (nemal byť uvedený žiaden), stornuje sa v jednom riadku nesprávny údaj uvedením IČ DPH, uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením čísla „0“ v stĺpci kód plnenia a potom v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaných tovarov a služieb uvedené v riadnom súhrnnom výkaze a kód plnenia sa neuvedie.
 • Ak sa opravuje omylom nepriradený kód plnenia (mal byť uvedený nejaký), stornuje sa v jednom riadku nesprávny údaj uvedením IČ DPH a uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a potom v druhom riadku sa uvedie IČ DPH, hodnota dodaných tovarov a služieb uvedené v riadnom súhrnnom výkaze a potrebný kód plnenia.

Ak vás zaujíma to, ako sa postupuje pri oprave II. časti súhrnného výkazu týkajúcej sa režimu call-off stock a prípadne aj príklady na vykonanie akýchkoľvek opráv v súhrnnom výkaze, pozrite si poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH.

Súhrnný výkaz následne pošlite rovnakým spôsobom ako jeho predchádzajúcu verziu.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok