Dátum publikácie 17. 11. 2022 Zdieľať článok

Fakturujete do zahraničia ako neplatiteľ DPH? Zrejme ste osoba registrovaná pre DPH

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 2
Náhledový obrázek

Predávate svoj tovar či služby do zahraničia alebo ich naopak od zahraničných subjektov prijímate? Potom sa s najvyššou pravdepodobnosťou stávate osobou registrovanou pre DPH. Čo znamená, že vám vzniká povinnosť platiť DPH.

Kto je osoba registrovaná pre DPH? Daňová poradkyňa Vladimíra Přibylová zo spoločnosti Grantex opisuje osoby registrované pre DPH takto:

„Ide o špeciálnu formu platiteľa DPH. Status osoby registrovanej pre DPH vznikol z toho dôvodu, aby sa podnikatelia, ktorým vzniká povinnosť priznať daň z náhodných cezhraničných plnení, nemuseli nutne hneď registrovať ako plnohodnotní platitelia DPH. Zbytočne by kvôli príležitostným príjmom vstúpili do kolotoča povinností. A museli by niesť všetku administratívnu záťaž spojenú s DPH. To by bolo zložité pre nich aj pre správcov dane. Jednoducho povedané, osoba registrovaná pre DPH nie je platiteľom DPH pre tuzemské plnenie, ale iba do určitej miery pre tie cezhraničné.“

Ako sa stanete osobou registrovanou pre DPH?

 1. Podnikáte, nie ste platiteľom DPH, kupujete tovar z iných členských štátov EÚ a celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ má nadobudnutím tovaru dosiahnuť v kalendárnom roku 14 000 eur.
 2. Podnikáte, nie ste platiteľom DPH a máte prijať službu z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v tuzemsku a osobou povinnou platiť DPH ste vy. Bez ohľadu na to, či dodávateľ je vo svojom štáte platiteľom alebo neplatiteľom DPH, vy sa stávate osobou registrovanou pre DPH.
 3. Podnikáte, nie ste platiteľom DPH a máte poskytnúť službu do iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v inom členskom štáte EÚ a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby.

Ako získate status osoby registrovanej pre DPH?

Zo zákona je vašou povinnosťou sa zaregistrovať ako osoba registrovaná pre DPH v závislosti od niektorej z troch vyššie uvedených podmienok:

 1. pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur (stávate sa osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty),
 2. pred prijatím služby z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v tuzemsku a osobou povinnou platiť DPH ste vy (stávate sa osobou registrovanou pre DPH podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty),
 3. pred poskytnutím služby do iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v inom členskom štáte EÚ a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby (stávate sa osobou registrovanou pre DPH podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty).

Čo status osoby registrovanej pre DPH znamená v praxi?

Vo vzťahu k tuzemským transakciám na Slovensku sa pre vás nič nemení. Ako osoba registrovaná pre DPH naďalej na Slovensku predávate tovary a služby bez DPH a z nakúpených tovarov a služieb nemáte nárok na odpočet DPH. Aj tovary a služby do zahraničia predávate bez DPH. 

Iná situácia už nastáva v prípade nadobúdania tovarov a služieb zo zahraničia. V prípade tovaru je v tejto súvislosti potrebné rozlišovať, z akého dôvodu ste sa osobou registrovanou pre DPH stali, teda či z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ (§ 7 zákona o dani z pridanej hodnoty) alebo z dôvodu nadobudnutia / poskytnutia služby z / do iného členského štátu EÚ (§ 7a zákona o dani z pridanej hodnoty).

Ak si zaobstaráte tovar z iného členského štátu EÚ od platiteľa DPH alebo osoby registrovanej pre DPH a ste registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty (z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ), tak ste z tohto nákupu povinný odviesť DPH.

To isté platí pre vás aj vtedy, ak ste registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty (z dôvodu nadobudnutia / poskytnutia služby z / do iného členského štátu EÚ) a celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ má nadobudnutím tovaru dosiahnuť (alebo už dosiahla) v kalendárnom roku 14 000 eur.

Ak si ale zaobstaráte tovar z iného iného členského štátu EÚ od platiteľa DPH alebo osoby registrovanej pre DPH a ste registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty (z dôvodu nadobudnutia / poskytnutia služby z / do iného členského štátu EÚ) a celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ nemá nadobudnutím tovaru dosiahnuť v kalendárnom roku 14 000 eur, tak môžete postupovať nasledovne:

 • neoznámite dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH – dodávateľ vám bude fakturovať s DPH, ale z nadobudnutého tovaru na Slovensku nemáte povinnosť odviesť DPH,
 • oznámite dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH – dodávateľ vám bude fakturovať bez DPH, ale z nadobudnutého tovaru na Slovensku máte povinnosť odviesť DPH.

V prípade prijatých služieb z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v tuzemsku, musíte odviesť DPH bez ohľadu na to, či ste osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Ako platiteľ DPH by ste vo vyššie uvedených prípadoch, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH, mali zároveň aj nárok na spätný odpočet DPH. Avšak ako neplatitelia DPH a osoby registrované pre DPH máte povinnosť odviesť DPH, ale na odpočet DPH nárok nemáte.

Osobe registrovanej pre DPH vzniká tiež povinnosť uviesť tovar alebo službu nadobudnuté z iného členského štátu EÚ, pri ktorých jej vzniká povinnosť odviesť DPH, do daňového priznania (povinnosť podať súhrnný výkaz nevzniká). Daňové priznanie sa podáva do 25 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a v tejto lehote je DPH aj splatná. Avšak osoba registrovaná pre DPH ju nie je povinná zaplatiť, ak nie je viac ako 5 eur.

Ak osoba registrovaná pre DPH naopak poskytne služby do iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v inom členskom štáte EÚ a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby, vzniká jej povinnosť podať súhrnný výkaz (povinnosť podať daňové priznanie nevzniká). Súhrnný výkaz sa podáva za kalendárny štvrťrok.

Ako zrušíte svoj status osoby registrovanej pre DPH?

 1. V bežnom kalendárnom roku nedosiahne a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku nedosiahla celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého v tuzemsku z iných členských štátov EÚ sumu 14 000 eur (ak ste osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty, môžete požiadať o zrušenie registrácie).
 2. Skončíte podnikanie (ak ste osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty, musíte požiadať o zrušenie registrácie).
 3. Stanete sa platiteľom DPH (daňový úrad automaticky zruší registráciu pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty).
 4. Nepožiadate o zrušenie registrácie bezodkladne po tom, keď skončíte podnikanie a zistí to daňový úrad (daňový úrad automaticky zruší registráciu pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty).

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok