Dátum publikácie 14. 12. 2022 Zdieľať článok

Kde získať dotácie na rozjazd podnikania

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 3
Náhledový obrázek
Nie každá osoba snívajúca o vlastnej firme môže z vlastného vrecka vytiahnuť stovky, tisíce a niekedy aj desaťtisíce eur potrebné na rozbehnutie podnikania. Práve na tento účel môžete využiť príspevky a dotácie pre začínajúcich podnikateľov. Prinášame stručného sprievodcu dotačnými programami.

Obstaranie vhodnej budovy, nákup materiálu, vybavenia, technológií, certifikátov…to všetko vytvára v začiatkoch biznisu veľkú peňažnú záťaž. Štát našťastie ponúka dotácie začínajúcim podnikateľom, cez ktoré možno dosiahnuť na peniaze zo štátneho rozpočtu či fondov Európskej únie. Proces získania dotácie na začiatok podnikania rozhodne nie je jednoduchý a čaká vás počas neho veľa papierovania. Na konci vás ale čaká slušná suma peňazí, ktorá vám otvorí dvere do sveta podnikania.

Príspevok na podnikanie

Prvou zastávkou na ceste za dotáciou je často práve tento príspevok. Poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a vznikol pre podporu vytvárania pracovných miest s cieľom motivovať uchádzačov v evidencii úradu práce k založeniu vlastného podnikania. Požiadať oň môže každý uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace, ktorý sa za pomoci podnikania chce vrátiť na trh práce. Tí, čo v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu práce skončili podnikanie, musia byť evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov. Príspevok je však možné využiť iba na výdavky súvisiace s prevádzkovaním podnikania, ktoré môžete uhradiť až po uzavretí dohody s úradom práce.

Rovnako sa pripravte na to, že úrad práce vás dôkladne preverí. Úradníci skontrolujú napríklad to, či má vaše podnikanie potenciál na trhu, či máte zmapovaný dopyt po vami ponúkanom produkte, prípadne či máte zdravotné predpoklady na výkon svojho podnikania.

Pre získanie príspevku sa predovšetkým nezaobídete bez vypracovaného podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie podnikania. V tomto dokumente popíšete nielen detailný popis plánovaného podnikania, ale aj vaše obchodné ciele, časový harmonogram, zvolenú marketingovú stratégiu, plán organizácie a/alebo výroby a ďalšie aspekty vášho plánu. Tiež by ste mali v pláne dokázať, že máte prehľad o dopyte a konkurencii.

Zámer môžete spísať buď sami, prípadne využiť šablóny dostupné na internete. Alternatívne si potom môžete nechať zámer vypracovať externou firmou. Samotnú žiadosť je možné podať buď cez elektronickú schránku alebo poštou. Pokiaľ preferujete osobné stretnutie, formulár si vytlačte, podpíšte a zaneste na úrad práce príslušný miestu, kde budete vykonávať podnikanie. Následne budete musieť absolvovať test schopností, zručností a pripravenosti na začatie podnikania a na zasadnutí komisie vytvorenej výborom pre otázky zamestnanosti úradu práce budete svoj podnikateľský zámer obhajovať. Až na základe kladného stanoviska komisie a odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu práce môžete získať príspevok na podnikanie.

Samotné vyplácanie peňazí prebieha na základe písomnej dohody medzi vami a úradom práce. Tá sa uzatvára na tri roky, počas ktorých musíte podnikanie nepretržite prevádzkovať, pričom pri jej porušení od vás môže úrad práce žiadať vrátenie časti príspevku či dokonca celej dotácie. Tu sa patrí spomenúť, že za porušenie dohody sa nepovažuje ukončenie podnikania zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu úmrtia podnikateľa.

Úrad práce vám dotáciu na podnikanie poskytne v dvoch transakciách. Prvú časť príspevku najviac vo výške 60 % schválenej sumy príspevku vám poskytne do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody s úradom práce a zvyšnú časť príspevku vám poskytne po 12 mesiacoch prevádzkovania podnikania po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku. Tú budete musieť vypracovať a úradu práce predložiť za každý rok prevádzkovania podnikania počas trojročného obdobia, na ktoré bude dohoda s úradom práce uzatvorená. Použitie príspevku na podnikanie samozrejme musíte riadne preukázať dokladmi.

Poznámka: Príspevok na podnikanie sa môže realizovať formou podpory z európskych fondov. Napríklad aktuálne je príspevok na podnikanie poskytovaný v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 1 „Podpora SZČO“.

Dotácie EÚ pre začínajúcich podnikateľov

Veľkým zdrojom príspevkov na podnikanie sú peniaze z európskych fondov. Skrze ne môžete v závislosti na vašom odbore podnikania a zamerania dotácie získať aj v miliónoch eur.

Európske dotácie pre podnikateľov u nás združuje operačný program OPII (Operačný program Integrovaná infraštruktúra), čiže nástupca predchádzajúceho programu OPVaI (Operačný program Výskum a inovácie). Aj keď bol určený na čerpanie fondov Európskej únie na roky 2014 – 2020, prostriedky z neho je ešte stále možné čerpať. Jeho hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy, rozvoja informačnej spoločnosti a podpory výskumu a inovácií. Tento účel je zameraný na celkom 13 priorít, z ktorých pre malých a stredných podnikateľov sú najdôležitejšie tieto:

 • podpora výskumu, vývoja a inovácií,
 • podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji,
 • posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov,
 • rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v Bratislavskom kraji.

Pre viac informácií o možnostiach OPII navštívte stránky programu, kde sa dozviete všetko potrebné o samotných dotáciách a aj procese ich získania.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 bolo zatiaľ schválených celkom päť politík (pre väčšinu podnikateľov je z hľadiska čerpania prostriedkov najzaujímavejšia prvá z nich), ktoré zatiaľ nie sú rozpracované do konkrétnych operačných programov, čo možno očakávať v najbližšom období:

 • inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa,
 • zelenšia nízkouhlíková Európa,
 • prepojenejšia Európa,
 • sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa,
 • Európa bližšie k občanom.

Okrem toho môžu podnikatelia čerpať európske prostriedky aj z tzv. Plánu obnovy, ktorý vznikol ako spoločná reakcia krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Výzvy v rámci Plánu obnovy sa postupne začínajú zverejňovať.

Ale pozor! Podmienky pre získanie európskych dotácií sú často pomerne prísne a pokiaľ s podnikaním ešte len začínate, na rad z nich vôbec nedosiahnete. Mnoho dotačných programov totiž kladie podmienku minimálne dvoch uzavretých po sebe idúcich účtovných období, na základe ktorých príslušné inštitúcie posudzujú ekonomické zdravie daného subjektu. V praxi to znamená, že o peniaze môžete žiadať najskôr po dvoch rokoch podnikania. Uchádzači tiež musia podnikať na území Slovenskej republiky (respektíve mať slovenské IČO), nesmú mať nesplatené záväzky voči štátu a nesmú mať vážne finančné ťažkosti a podobne.

Mikropôžičkový program

Naopak, aj pre začínajúcich podnikateľov je určený mikropôžičkový program (tzv. „mikropôžičky“) poskytovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a vykonávaný Slovak Business Agency. Požiadať o zaradenie do programu môžete, ak:

 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • váš ročný obrat a/alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 10 000 000 eur.

Financovanie prebieha formou úveru na maximálne 4 roky s možnosťou odkladu splátok istiny na maximálne 6 mesiacov, kedy môžete získať minimálne 2 500 eur a maximálne 50 000 eur. Tieto peniaze môžete využiť na nasledujúce účely:

 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
 • rekonštrukcia, úprava a oprava prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu a tovaru,
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené vykonávateľom mikropôžičkového programu.

Pre viac informácií o mikropôžičkovom programe navštívte jeho webové stránky. Slovak Business Agency ponúka začínajúcim podnikateľom prostredníctvom Národného podnikateľského centra aj možnosť získať bezplatné poradenstvo, zúčastniť sa zaujímavých seminárov a iné aktivity.

Pomôžeme vám so začiatkami

Teraz už nezostáva nič viac, než vám popriať veľa zdaru nielen do celého procesu získania dotácie, ale aj do prvých krokov v podnikaní. Tu sa nevyhnete mnohým výzvam, od komunikácie s úradmi cez bežnú agendu až po fakturáciu a účtovanie. Práve v poslednej menovanej oblasti vám bude na úžitok online fakturačný program iDoklad, s ktorým je fakturácia hračka.

iDoklad za vás stráži náležitosti faktúr a umožňuje vám ich generovať niekoľkými kliknutiami. Rovnako ľahko si v iDoklade vytvoríte aj údaje pre externých účtovníkov. Práve začínajúci podnikatelia tak s iDokladom získajú nástroj, s ktorým zvládnu účtovníctvo a fakturáciu rovnako dobre ako oddiel profesionálnych účtovníkov.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok