Dátum publikácie 22. 02. 2024 Zdieľať článok

Zrážková daň z pozície platiteľa i daňovníka

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
So zrážkovou daňou sa denne stretávajú tisíce zamestnancov, ktorým táto daň šetrí administratívu spojenú s priznávaním dane. Čo ale vlastne zrážková daň je a ako s ňou pracovať? Na tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Čo je zrážková daň a aké príjmy jej podliehajú?

Ako názov napovedá, táto daň je vyberaná zrážkou priamo pri zdroji príjmov. Platiteľ dane (typicky zamestnávateľ) vyberá daň priamo od daňovníka (typicky zamestnanec), ktorému tak na účet príde čistý príjem znížený o daň z príjmov. Platiteľ následne daň odvádza príslušnému daňovému úradu.

Zrážková daň pri závislej činnosti

Závislou činnosťou v tomto ohľade rozumieme prácu, pri ktorej nie ste nezávislý (t. j. nepôsobíte pod vlastným menom a nenesiete vlastnú zodpovednosť) a plníte úlohy zadávané osobou vyplácajúcou vám odmenu. Vzťah zamestnanec – zamestnávateľ je typickou ukážkou závislej činnosti a sadzba dane tu činí 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného roka vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá túto sumu presiahne.

V praxi vám bude hrubá mzda najskôr znížená o zdravotné a sociálne poistenie, ktoré ste povinný platiť ako zamestnanec, a potom sa od tejto sumy odpočíta nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ak máte zároveň u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Až potom sa z výslednej sumy vypočíta zrážková daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá môže byť znížená o daňový bonus na dieťa.

Zrážková daň pri ostatných činnostiach

Rovnaká 19 % zrážková daň ako pri závislej činnosti sa vzťahuje aj na príjmy z radu ďalších činností, ktorých zoznam nájdeme v zákone o dani z príjmov. Ide napríklad o nasledujúce:

  • príjmy z úrokov, výhier a iných výnosov z vkladov,
  • príjmy z dávok doplnkového dôchodkového sporenia,
  • príjmy z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
  • príjmy za výkup kovového odpadu v zberných surovinách,
  • peňažné príjmy z lotérií, žrebovaní, reklamných súťaží, športových súťaží,
  • príjmy z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu, ak si ich príjemca na základe dohody nebude zdaňovať sám,
  • a iné.

Okrem toho existujú aj špeciálne prípady so zníženou či naopak zvýšenou sadzbou zrážkovej dane:

  • 10 % zrážková daň: podiel na zisku (dividenda) obchodnej spoločnosti alebo družstva určený na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, ak sú tieto príjmy vyplácané Slovákovi alebo daňovníkovi spolupracujúceho štátu,
  • 35 % zrážková daň: všetky príjmy zdaňované zrážkovou daňou, ak sú tieto príjmy vyplácané daňovníkovi nespolupracujúceho štátu.

Registrácia k zrážkovej dani, splatnosť a vyúčtovanie

Z pozície platiteľa dane sa zo zákona musíte zaregistrovať k zrážkovej dani vtedy, ak ešte nie ste registrovaný pre daň z príjmov z dôvodu podnikania. Lehota je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vám prvýkrát vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov, preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať.

A ak ste registrovaný pre daň z príjmov z dôvodu podnikania a stanete sa platiteľom dane, musíte daňovému úradu oznámiť vznik povinnosti platiteľa dane z príjmov, a to osobitne platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti a osobitne platiteľa dane z iných príjmov vyberaných zrážkou. V tomto prípade musíte zmenu v registrácii daňovému úradu oznámiť do 30 dní odo dňa výplaty takéhoto príjmu. To znamená, že ak by ste napríklad aj boli zamestnávateľom zaregistrovaným na daňovom úrade ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti, ale vznikne vám povinnosť niekomu zraziť daň z príjmov vyberanú zrážkou z iného dôvodu, musíte to daňovému úradu tiež oznámiť.

V každom prípade je potrebné vyplniť Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, kde okrem iného zaškrtnete, či žiadate o registráciu alebo o oznámenie zmeny týkajúcej sa registrácie a v časti pre daň z príjmov vyberiete, či ide o daň z príjmov zo závislej činnosti alebo vyberanú zrážkou.

Zrážku dane musíte vykonať už pri výplate, či už ide o mzdu, dividendové príjmy alebo iné. V prípade zrážky dane z príjmov zo závislej činnosti máte povinnosť samotný odvod dane vykonať do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Súvisiaci prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. V prípade ostatných príjmov vyberaných zrážkou musíte daň odviesť do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Rovnakú lehotu máte aj na podanie súvisiaceho oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok