Dátum publikácie 20. 07. 2023 Zdieľať článok

Všetko potrebné o dani z príjmov právnických osôb

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Príjmy takmer zo všetkých činností právnických osôb sú predmetom dane z príjmov. Prečítajte si, čo nie je predmetom dane, čo je oslobodené od dane, kto je daňovníkom a za akých okolností musíte podať daňové priznanie. Ako neplatiť zbytočne a mať daňové priznanie v poriadku.

Právnické osoby, ktoré sú zapísané do obchodného registra alebo živnostenského registra, daňové úrady automaticky registrujú na daň z príjmov. V ostatných prípadoch sa právnická osoba musí registrovať na daň z príjmov len vtedy, ak jej vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať. Daň z príjmov právnických osôb sa týka všetkých právnických osôb, ktoré:

 • sú daňoví rezidenti SR (majú na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia) – platia daň z príjmov (z výnosov) zo zdrojov na území SR i zo zahraničia,
 • sú daňoví nerezidenti SR (nemajú na území Slovenskej republiky sídlo ani miesto skutočného vedenia) – platia daň z príjmov (z výnosov) zo zdrojov iba na území SR.

V oboch prípadoch je vašou povinnosťou podať daňové priznanie.

Povinnosť podať daňové priznanie odpadá, ak ste:

 • daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie (napríklad nadácia, nezisková organizácia, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov) a ak máte iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • občianske združenie a máte iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy v podobe členských príspevkov podľa stanov,
 • rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou a máte iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a len príjmy oslobodené od dane,
 • štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou a máte len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy v podobe výnosov z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevkov plynúcich registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Podľa druhu právnickej osoby sa líši zdanenie jej príjmov

Vo všeobecnosti sa daň z príjmov počíta ako súčin základu dane a sadzby dane. Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky. Musíte z neho však odpočítať položky znižujúce základ dane a položky odpočítateľné od základu dane (odpočítať môžete napríklad daňovú stratu z minulých rokov, náklady na výskum a vývoj).

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je 21 %. Ale právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur, uplatňujú 15 % sadzbu dane.

Právnické osoby majú vymeranú dobu, za ktorú musia daň z príjmov vypočítavať a odvádzať. Týmto zdaňovacím obdobím môže byť (uvádzame len najobvyklejšie zdaňovacie obdobia, všetky podrobnosti a zdaňovacie obdobia je možné nájsť v § 41 zákona o dani z príjmov):

 • účtovné obdobie (kalendárny rok alebo hospodársky rok),
 • obdobie od začiatku kalendárneho alebo hospodárskeho roka do dňa predchádzajúceho dňu vstupu do likvidácie, dňu vyhlásenia konkurzu, rozhodnému dňu (v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností),
 • obdobie od začiatku kalendárneho alebo hospodárskeho roka do dňa zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daňovníka alebo do dňa zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku daňovníka v Obchodnom vestníku,
 • obdobie odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie (ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, a následne je najneskôr až do dňa skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok),
 • obdobie odo dňa vstupu do likvidácie (alebo od 1. januára tretieho roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie alebo od 1. januára neskorších rokov) do dňa predchádzajúceho dňu vyhlásenia konkurzu, ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz,
 • obdobie odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa zrušenia konkurzu (ak konkurz nebol zrušený do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz, a následne je najneskôr až do dňa zrušenia konkurzu zdaňovacím obdobím kalendárny rok),
 • obdobie odo dňa nasledujúceho po zrušení konkurzu do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol tento konkurz zrušený.

Existuje niekoľko prípadov, v ktorých je právnická osoby od dane z príjmov oslobodená. Ide napr. o príjmy daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom. Ďalej ide o príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii, príjmy v podobe členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, príjmy v podobe úhrad za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov.

Ďalej sú tu aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov ako napríklad príjem v podobe podielu zaplatenej dane (venované 2 % alebo 3 % dane z príjmov), prijaté dary, dividendy. Ich podrobný zoznam nájdete v § 12 a § 13 až 13c zákona o dani z príjmov.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok