Dátum publikácie 10. 10. 2023 Zdieľať článok

Ste SZČO a plánujete založenie rodiny? Začnite s platením nemocenského poistenia

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Keď sa podnikateľke narodí dieťa, má vždy nárok na rodičovský príspevok. Aby okrem toho dostala ona alebo otec dieťaťa aj peňažnú pomoc v materstve (tzv. materské), musí si vopred prispievať na nemocenské poistenie. Prečítajte si, ako dlho musíte poistné platiť a aký príspevok do rodinnej kasy vám to po narodení dieťaťa prinesie.

SZČO a materské: pre jeho čerpanie plaťte nemocenské poistenie

Na rozdiel od zamestnancov si SZČO nemocenské poistenie platia samé, a to povinne po prekročení určitej hranice príjmov alebo dobrovoľne. Vždy sa však nemocenské poistenie platí spolu s dôchodkovým poistením a nie je možné si platiť iba nemocenské poistenie. Rozhodne sa SZČO oplatí platiť si sociálne poistenie aj dobrovoľne, pokiaľ plánujú založenie rodiny. Na základe platenia poistného totiž podnikateľom vzniká nárok na materské, prípadne otcovské.

Ak vám nevzniklo povinné sociálne poistenie, k dobrovoľnému sociálnemu poisteniu, ktorého súčasťou je nemocenské aj dôchodkové poistenie, sa ako SZČO prihlásite vyplnením formulára spolu s vyhlásením dobrovoľne poistenej osoby, ktoré podáte elektronicky, poštou alebo osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

TIP: Čítajte, ako sa prihlásiť k dobrovoľnému nemocenskému poisteniu.

Po prihlásení na dobrovoľné sociálne poistenie budete každý mesiac platiť poistné. Jeho výška činí 4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 % z mesačného vymeriavacieho základu. Ten si ako dobrovoľne sociálne poistená osoba určujete sami. Pre povinne sociálne poistenú SZČO sa mesačný vymeriavací základ počíta podľa vzorca: [(základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedený v poslednom daňovom priznaní + zaplatené povinné zdravotné poistenie + zaplatené povinné sociálne poistenie) / 1,486] / 12. V roku 2023 je minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura a teda minimálne mesačné sociálne poistenie je 200,72 eura.

Prehľad príjmov a výdavkov, z ktorých si vypočítate výšku vymeriavacieho základu ako povinne sociálne poistená SZČO, nájdete prehľadne na jednom mieste vďaka fakturačnému programu iDoklad.

S platbou nemocenského začnite včas

Aby mala žena – podnikateľka nárok na materské, musí byť nemocensky poistená a nemocenské platiť aspoň 270 dní (9 mesiacov) v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Keď teda plánujete založiť rodinu, začnite najskôr platiť nemocenské poistenie. Dobrou správou je to, že do spomínanej minimálnej doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítavajú všetky skončené a trvajúce povinné nemocenské poistenia, napríklad aj keď ste boli predtým zamestnankyňou.

V prípade, že si poistenie nebudete platiť vôbec, stále vám zostáva nárok na rodičovský príspevok. Jeho výška od 1. augusta 2023 je 345,20 eura mesačne. Ak sa vám však pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské, tak výška rodičovského príspevku je 473,30 eura mesačne. V prípade, že sa vám narodilo súčasne viac detí, tak sa rodičovský príspevok zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa (výsledok sa zaokrúhľuje na desať eurocentov). Rodičovský príspevok môžete začať poberať od narodenia dieťaťa do troch rokov veku dieťaťa (resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Nemôžete však naraz poberať materské aj rodičovský príspevok. Ak teda poberáte materské, ktorého výška je obvykle vyššia ako výška rodičovského príspevku, je vhodné si materské vyčerpať a až potom požiadať o rodičovský príspevok. Výnimkou je jedine situácia, ak je výška materského nižšia ako výška rodičovského príspevku, kedy môžete popri materskom poberať aj rodičovský príspevok, a to v sume rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského.

Čím vyššie poistné, tým vyššie materské

Platili ste si poistné dostatočne dlho, aby ste materské získali – aké vysoké dávky teda môžete očakávať? Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu za kalendárny deň. Odvíja sa teda od toho, aké vysoké nemocenské poistenie ste si platili. Pri minimálnom mesačnom poistnom (200,72 eura mesačne) platenom z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu 605,50 eura budete mať teoretický nárok na materské vo výške 14,930175 eura denne. V prípade, že sa vám súčasne narodí viac detí, tak sa výška materského nemení.

Nárok na materské vám vzniká 8 až 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu. Materské sa vypláca spolu počas 34 týždňov, osamelej matke počas 37 týždňov a v prípade narodenia viacerých detí súčasne sa materské vypláca spolu počas 43 týždňov.

Kde nahlásiť nástup na materskú

Ako SZČO nemáte nárok na materskú dovolenku, ale máte nárok na materskú dávku – materské. Pre uplatnenie nároku na materské potrebujete od svojho lekára získať originál tlačiva Žiadosť o materské. Podáte ho osobne alebo poštou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Predtým však ešte vyplňte a podpíšte Vyhlásenie poistenca na druhej strane tejto žiadosti o materské. Poberanie materského nemusíte oznamovať zdravotnej poisťovni, oznámi jej to Sociálna poisťovňa, avšak vo vlastnom záujme si v elektronickej pobočke overte, či si túto informáciu úrady vymenili.

Dávka materské sa po úspešnom odovzdaní všetkých potrebných dokladov vypláca do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý vám patrí.

Materské aj pre otca a otcovská dovolenka

Materské môže najskôr po uplynutí 6 týždňov od narodenia dieťaťa čerpať otec dieťaťa namiesto matky. Platia pre neho však rovnaké pravidlá – musí byť nemocensky poistený a mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Táto možnosť sa hodí najmä párom, kde si nemocenské poistenie žena neplatí, ale muž áno. Sociálnej poisťovni potom musí predložiť Žiadosť iného poistenca o materské (v tomto prípade vyplní časť B). Na druhej strane žiadosti vyplní a podpíše Vyhlásenie poistenca. V prípade, že je otec zároveň aj zamestnancom, bude musieť dať príslušnú časť vyplniť a potvrdiť aj jeho zamestnávateľovi.

Okrem toho si môže otec predtým nechať vyplatiť aj osobitný typ dávky materské, ktorá sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o jeho dieťa, tzv. otcovské. Tú môže od novembra 2022 poberať 2 týždne, a to práve v období prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa. Pre nárok na otcovské musí otec podať žiadosť o dávku tiež prostredníctvom formulára Žiadosť iného poistenca o materské (v tomto prípade vyplní časť A). Na jeho druhej strane vyplní a podpíše Vyhlásenie poistenca. V prípade, že je zamestnaný, predloží formulár aj zamestnávateľovi.

Zatiaľ čo materské a rodičovský príspevok nie je možné čerpať súčasne, otcovské môže otec poberať zároveň s materskou alebo rodičovským príspevkom, ktoré dostáva matka dieťaťa.

Čo obnáša podnikanie počas materskej

Nárok na materské si môžete uplatniť ako zamestnanec, povinne sociálne poistená SZČO, dobrovoľne sociálne poistená SZČO alebo aj z viacerých týchto vzťahov súčasne prostredníctvom samostatných žiadostí. Zákon o sociálnom poistení hovorí, že pokiaľ poberáte materské ako zamestnanec, nemôžete mať príjem z toho istého pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého ste si uplatnili nárok na materské. Ak však poberáte materské ako SZČO, žiadne podobné obmedzenie v podnikaní nemáte. U podnikateliek to znamená, že pokiaľ poberajú materské, môžu osobne vykonávať podnikateľskú činnosť, z ktorej odvádzali nemocenské poistenie. Jedinou podmienkou je, že nemôžu dlhovať na nemocenskom poistení v úhrne 5 eur a viac za posledných 5 rokov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikol nárok na materské.

Podnikanie počas poberania materského má niekoľko špecifík:

  • ak ste povinne sociálne poistená SZČO, tak nemusíte platiť sociálne poistenie od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu (ak pôrod nastal skôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, tak odo dňa pôrodu do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu),
  • ak ste dobrovoľne sociálne poistená SZČO, tak nemusíte platiť sociálne poistenie počas celého obdobia trvania nároku na materské,
  • počas poberania materského nemusíte platiť preddavky na zdravotné poistenie (a to ani v ich minimálnej výške, keďže sa na vás nevzťahuje minimálny mesačný vymeriavací základ z dôvodu, že za vás platí zdravotné poistenie aj štát),
  • ak budete počas poberania materského aktívne podnikať, s výškou preddavkov na zdravotné poistenie si to dobre premyslite, pretože po skončení roka a vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia podľa skutočne dosiahnutých príjmov môže byť jeho výsledkom nedoplatok, ktorý budete musieť jednorazovo zaplatiť.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok