Dátum publikácie 10. 04. 2023 Zdieľať článok

Ošetrovné SZČO a ako ho získať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 0
Náhledový obrázek
V uplynulých rokoch mohli samostatne zárobkovo činné osoby poberať špeciálne ošetrovné známe pod názvom „pandemické ošetrovné“ pokrývajúce výpadok tržieb počas pandémie koronavírusu. Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 zatiaľ zrušená nebola. SZČO tak môžu čerpať nielen klasické ošetrovné, ale za určitých podmienok aj pandemické ošetrovné.

Čo je to ošetrovné?

Ošetrovné predstavuje jednu z piatich dávok nemocenského poistenia, kam patrí napríklad dávka nemocenské, tehotenské alebo materské. Cieľovou skupinou ošetrovného sú zamestnanci alebo SZČO, ktorí osobne a celodenne ošetrujú chorého príbuzného v priamom rade (vnúča, dieťa, rodič, starý rodič a podobne), choré dieťa, ktoré sa nepovažuje za príbuzného v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, a teda nemôžu dochádzať do práce.

Starostlivosť pritom nemusí mať iba zdravotný dôvod – ošetrovné myslí aj na situáciu, keď je dieťa vo veku do 11 rokov zdravé, ale nemôže chodiť do školy či škôlky kvôli jej uzavretiu (napr. pri prerušení dodávky vody či kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii – napr. chrípkové prázdniny). Ďalším prípadom poskytovania ošetrovného môže byť aj to, ak je dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia, prípadne ak osoba, ktorá sa obvykle o dieťa stará, to nemôže robiť z dôvodu choroby, karantény, izolácie alebo prijatia do ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Kto má na ošetrovné nárok?

Nárok na ošetrovné máte po splnení troch hlavných podmienok, ktoré sa mierne líšia pre SZČO a zamestnancov. Prvou podmienkou je vznik niektorej z vyššie uvedených situácii, čiže osobná a celodenná starostlivosť o chorého člena rodiny alebo o dieťa z iných vyššie spomenutých dôvodov. Druhú podmienku, účasť na nemocenskom poistení, spĺňajú zamestnanci automaticky, pretože poistenie im vzniká dňom nástupu do práce. SZČO môžu byť nemocensky poistené povinne alebo dobrovoľne. Tretie kritérium je odlišné pre každú skupinu:

 • Zamestnanec nesmie mať počas ošetrovného príjem, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu.
 • Povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená SZČO musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej lehote a v správnej výške.
 • Dobrovoľne nemocensky poistená SZČO musí byť v posledných dvoch rokoch pred vznikom situácie zakladajúcej nárok na ošetrovné nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Pre viac informácií navštívte stránky Sociálnej poisťovne.

Obdobie poskytovania ošetrovného SZČO

Podmienky vzniku nároku na ošetrovné SZČO sme si už vysvetlili, teraz sa pozrieme na to, od kedy a do kedy vzniká naň nárok. Odlišuje sa to podľa jednotlivých prípadov. Podľa maximálnej doby poberania sa zvykne ošetrovné s dobou poberania najviac 14 dní nazývať ako tzv. „krátkodobé ošetrovné“ a ošetrovné s dobou poberania najviac 90 dní nazývať ako tzv. „dlhodobé ošetrovné“.

Ak SZČO osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:

a) nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (ide o krátkodobé ošetrovné):

 • nárok na ošetrovné vzniká od 1. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania,
 • nárok na ošetrovné zaniká skončením potreby osobného a celodenného ošetrovania, najneskôr uplynutím 14 dní od jej vzniku,

b) vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (ide o dlhodobé ošetrovné):

 • nárok na ošetrovné vzniká od 1. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania,
 • nárok na ošetrovné zaniká skončením potreby osobného a celodenného ošetrovania, najneskôr uplynutím 90 dní trvania nároku na ošetrovné v úhrne všetkým poistencom.

Ak sa SZČO osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, ktorému bola nariadená karanténa alebo izolácia, ktorého škôlka alebo škola boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bola nariadená karanténna, alebo ak osoba, ktorá sa obvykle o toto dieťa stará, sa oň nemôže starať z dôvodu, že ochorela, bola jej nariadená karanténa alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti (ide o krátkodobé ošetrovné):

 • nárok na ošetrovné vzniká od 1. dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti,
 • nárok na ošetrovné zaniká skončením potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím 14 dní od jej vzniku.

Počas poberania ošetrovného SZČO nie je povinná platiť sociálne ani zdravotné poistenie.

Výška ošetrovného pre SZČO

Ošetrovné sa poskytuje a aj vypočítava za dni. Celková suma ošetrovného sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor. Výška ošetrovného za deň je 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Denný vymeriavací základ sa počíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých SZČO zaplatila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Ako je možné si všimnúť, veľmi dôležitým pojmom na účely výpočtu ošetrovného je teda tzv. „rozhodujúce obdobie“.

Rozhodujúce obdobie závisí od toho, kedy vzniklo povinné nemocenské poistenie SZČO alebo najmenej 26 týždňov nepretržite trvajúce dobrovoľné nemocenské poistenie SZČO:

 • ak trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného,
 • ak vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka, predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného,
 • ak vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného,
 • ak vzniklo v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného (nevzťahuje na dobrovoľne nemocensky poistenú SZČO).

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného. Jednoducho povedané, pre rok 2023 sa počíta z priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, ktorá bola vo výške 1 211 eur takto: 2 x 12 mesiacov x 1 211 eur / 365 dní. Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2023 je 79,6274 eura a z neho vypočítané maximálne ošetrovné na jeden deň je 43,79507 eura.

Príklad: Pánovi Františkovi vznikol v januári 2023 nárok na ošetrovné v rozsahu 10 dní. Povinne nemocensky poistenou SZČO je od 1. júla 2022 a nemocenské poistenie si platí z vymeriavacieho základu 800 eur mesačne. Jeho rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu je obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022, čo je spolu 184 dní. Za rozhodujúce obdobie zaplatil nemocenské poistenie z vymeriavacích základov spolu 4 800 eur (6 mesiacov x 800 eur). Jeho denný vymeriavací základ je: 4 800 / 184 = 26,0870 eura po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor. Pán František dostane za 10 dní ošetrovného dávku v sume 143,50 eura (55 % z 26,0870 eura x 10 dní ošetrovného – výsledok sa zaokrúhli na desať eurocentov nahor).

Prednostne sa na výpočet ošetrovného používa denný vymeriavací základ. Sú však aj výnimočné situácie, kedy sa na výpočet ošetrovného používa tzv. pravdepodobný denný vymeriavací základ. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa používa, ak:

 • SZČO nemala vo vyššie uvedenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,
 • dôvod na poskytnutie ošetrovného vznikol povinne nemocensky poistenej SZČO v deň vzniku nemocenského poistenia, alebo
 • dobrovoľne nemocensky poistená SZČO bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie ošetrovného.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného. Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Ako môžem o ošetrovné požiadať?

Pravidlá podania žiadosti o ošetrovné sa odlišujú podľa toho, či ide o:

 • žiadosť o krátkodobé ošetrovné alebo
 • žiadosť o dlhodobé ošetrovné.

V prípade žiadania o krátkodobé ošetrovné je postup nasledovný:

 • Pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti vám lekár vystaví voľne nedostupné tlačivo, ktorého I. dielom bude „Žiadosť o ošetrovné“. Vyplňte a podpíšte na druhej strane časť „Vyhlásenie poistenca“, kde uvediete aj to, či chcete ošetrovné poberať na účet alebo v hotovosti na adresu.
 • Žiadosť o ošetrovné doručte osobne alebo poštou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu.
 • Pri ukončení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti vám lekár vystaví II. diel tlačiva s názvom „Potvrdenie o skončení potreby ošetrovania / starostlivosti“. Aj toto tlačivo doručte Sociálnej poisťovni.

V prípade žiadania o dlhodobé ošetrovné je postup nasledovný:

 • Pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania vám lekár v nemocnici alebo lekár so špecializáciou v určenom odbore vystaví voľne nedostupné tlačivo „Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné“. Vyplňte a podpíšte na druhej strane časť „Vyhlásenie poistenca“, kde uvediete aj to, či chcete ošetrovné poberať na účet alebo v hotovosti na adresu.
 • Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné doručte osobne alebo poštou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu.
 • Všeobecný lekár ošetrovanej osoby vám na konci každého mesiaca poskytovania osobného a celodenného ošetrovania vystaví tlačivo „Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca“. Aj tu vyplňte druhú stranu tohto tlačiva a doručte ho Sociálnej poisťovni.
 • Napokon vám všeobecný lekár ošetrovanej osoby pri ukončení potreby osobného a celodenného ošetrovania vystaví tlačivo „Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti / Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti /“. Aj tu vyplňte druhú stranu tohto tlačiva a doručte ho Sociálnej poisťovni.

Ošetrovné vám bude vyplatené do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktoré vám patrí.

Pandemické ošetrovné

Ako už bolo naznačené v úvode článku, aj v súčasnosti je možné čerpať pandemické ošetrovné. Dôvodom je, že mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 doposiaľ nebola zrušená. Na pandemické ošetrovné sa vzťahujú o niečo odlišné podmienky ako pre klasické ošetrovné. Uvedené sú v § 293er a nasledujúcich zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Veľkou výhodou pandemického ošetrovného je to, že žiadosť o jeho poberanie je možné podať aj elektronicky.

Všetky dôležité informácie o tom, kedy môžete čerpať pandemické ošetrovné a ako oň môžete požiadať, nájdete v osobitnej téme na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok