Dátum publikácie 27. 09. 2023 Zdieľať článok

Kto je tichý spoločník a ako ho získať?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Tiché spoločenstvo predstavuje na prvý pohľad zákerný, ale v skutočnosti úplne legálny prostriedok, s pomocou ktorého môže podnikateľ pre svoju firmu získať prostriedky navyše. Stačí len uzavrieť dohodu s treťou osobou bez nutnosti ohlásenia na úradoch a tichá spoločnosť je na svete. To však neznamená, že by tichý spoločník nemal svoje práva a povinnosti.

Kto je to tichý spoločník

Tento pojem úzko súvisí s inštitútom tzv. tichého spoločenstva, ktorého vytvorenie umožňuje Obchodný zákonník (konkrétne predpis č. 513/1991 Zb.). To vzniká na základe zmluvy medzi podnikateľom a treťou osobou a jeho tichosť odkazuje na skutočnosť, že jeho založenie nie je potrebné ohlasovať alebo registrovať (t. j. založenie tichého spoločenstva nepodlieha povinnosti zapísať ho do obchodného registra).

Za zmienku stojí aj to, že zmluva o tichom spoločenstve musí mať písomnú formu a preto si nevystačíte s ústnou dohodou. Ako tichý spoločník sa potom označuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytla podnikateľovi (živnostníkovi, s. r. o. alebo inému) určitý vklad a podieľa sa ním na podnikaní podnikateľa, s ktorým zmluvu uzatvorila.

Aké má tichý spoločník povinnosti?

Základným záväzkom tichého spoločníka je vloženie vkladu, prostredníctvom ktorého sa bude podieľať na podnikateľských výsledkoch. Vkladom môže byť určitá peňažná suma, určitá vec (hnuteľná alebo nehnuteľná), právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Ak zmluva o tichom spoločenstve neurčuje niečo iné, tak sa podnikateľ stáva prevzatím veci jej vlastníkom (s výnimkou nehnuteľných vecí).

Pokiaľ je vkladom nehnuteľnosť, podnikateľ k nej má po dobu trvania existencie tichého spoločenstva užívacie právo. Ak ide o právo a zmluva o tichom spoločenstve neurčuje niečo iné, je podnikateľ oprávnený po dobu trvania zmluvy na jeho výkon. Nech už je ale vkladom čokoľvek, u tichého spoločníka nie je povinnosť nechať si vklad oceniť znalcom. V prípade, že hodnota vkladu nie je zrejmá, tak by si mali podnikateľ a tichý spoločník hodnotu vkladu stanoviť v zmluve.

Za zmienku stojí aj ustanovenie, podľa ktorého tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa iba vtedy, pokiaľ je jeho meno uvedené v obchodnom mene daného podnikateľa. Rovnaká situácia nastáva aj vtedy, ak podnikateľ rokuje s treťou osobou o uzavretí zmluvy a tichý spoločník tejto osobe oznámi, že podniká spoločne s podnikateľom.

Aké sú naopak práva tichého spoločníka?

Na základe svojho vkladu má tichý spoločník právo zúčastniť sa na podnikaní podnikateľa. Patrí mu podiel zo zisku, ale zároveň sa musí podieľať aj na prípadných stratách. O podiel na strate sa znižuje vklad tichého spoločníka a tichý spoločník nie je povinný takto znížený vklad dopĺňať. Takto znížený vklad sa následne zvyšuje o podiel na zisku v ďalších rokoch a tichému spoločníkovi vznikne nárok na podiel na zisku až po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

V prípade, že by podiel tichého spoločníka na strate dosiahol výšku jeho vkladu, potom dochádza k zrušeniu tichej spoločnosti. K nemu nedôjde iba v prípade, keď tichý spoločník doplní svoj vklad, čo však nie je jeho povinnosťou, ako už bolo uvedené vyššie.

Popri účasti na podnikaní má tichý spoločník zo zákona právo nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov, ďalej má právo na kópiu výročnej správy, prípadne aj účtovnej závierky za dané účtovné obdobie, ak zákon ukladá podnikateľovi povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom. Okrem toho je podnikateľ povinný poskytnúť tichému spoločníkovi aj informácie o podnikateľskom zámere na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií.

Tichá spoločnosť – náležitosti zmluvy a zánik

Ako bolo povedané vyššie, vzťah medzi tichým spoločníkom a podnikateľom vzniká na základe vzájomnej zmluvy. Tá má zo zákona písomnú formu a vždy musí obsahovať nasledujúce údaje:

  • určenie zmluvných strán (podnikateľa a tichého spoločníka),
  • určenie výšky a druhu vkladu tichého spoločníka,
  • záväzok tichého spoločníka poskytnúť podnikateľovi vklad,
  • určenie podielu tichého spoločníka na zisku a strate.

Zmluvu o tichom spoločenstve možno uzavrieť na dobu určitú aj neurčitú. Zánik zmluvy (a tým aj tichej spoločnosti) potom môže nastať buď s koncom platnosti zmluvy, prípadne na základe výpovede jednej zo strán. Koniec zmluvy nastane aj v nasledujúcich prípadoch:

  • podnikateľ ukončí podnikanie,
  • bude vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa alebo návrh na vyhlásenie tohto konkurzu bude zamietnutý pre nedostatok majetku,
  • podiel tichého spoločníka na strate dosiahne výšku jeho vkladu.

Kedy sa tichý spoločník oplatí?

Zo svojej povahy je inštitút tichej spoločnosti užitočný v začiatkoch podnikania, keď podnikateľ často musí robiť veľké investície „do začiatku“. Časté je aj využitie tichých spoločníkov v prípade, keď sa podnikateľ dostane do ťažkostí a potrebuje finančnú výpomoc (napr. náhle zníženie dopytu či požiar prevádzky). Výhodou tichého spoločníka je tu práve jeho tichosť, kedy sa o vzniku tichej spoločnosti nemusí nikto iný dozvedieť a podnikateľ tak môže financie získať diskrétne.

Do začiatkov vám pomôžeme aj my

Nielen tichý spoločník môže byť vítanou pomocou s prvými krokmi vo svete podnikania. Nemenej užitočný môže byť aj online fakturačný program iDoklad, ktorý podnikateľom umožní všetku fakturáciu vybavovať rýchlo, bezpečne a plne elektronicky. Vďaka zhromažďovaniu všetkých informácií a dokladov na jednom mieste máte vždy prehľad o klientoch, nákladoch i príjmoch, samotné faktúry potom môžete vystavovať behom niekoľkých sekúnd.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok