Dátum publikácie 16. 05. 2022 Zdieľať článok

Ako správne fakturovať?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 1
Náhledový obrázek

Fakturáciou rozumieme proces vystavovania faktúr, čiže účtov za vykonanú prácu či dodaný tovar. Ide o účtovné doklady a teda ich obsah je upravovaný príslušnou legislatívou a musí spĺňať zákonom dané náležitosti. Správna fakturácia je kriticky dôležitá najmä pre živnostníkov a spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), pretože bez nej by nemohli účtovať svoje produkty a/alebo služby.

Ako správne fakturovať?

Náležitosti faktúr sa líšia v závislosti od toho, či vediete účtovníctvo alebo nie, resp. či máte alebo nemáte povinnosť vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH.

Ak nevediete účtovníctvo a nemáte povinnosť vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH, tak faktúra musí obsahovať:

 • obchodné meno,
 • sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,
 • identifikačné číslo (IČO), ak je pridelené,
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napríklad obchodný register alebo živnostenský register), a číslo zápisu.

Ak vediete účtovníctvo, tak faktúra musí obsahovať:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

Ak máte povinnosť vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH (týka sa všetkých platiteľov DPH a tých neplatiteľov DPH, ktorí dodajú službu s miestom dodania v zahraničí alebo dodajú nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie), tak faktúra musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ DPH pre každú sadzbu DPH, jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu DPH alebo oslobodenie od DPH (pri oslobodení od DPH sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
 • výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky DPH uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť DPH je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH,
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre DPH, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH.

Elektronická fakturácia alebo faktúry rýchlo a bezchybne

V dobách minulých sa s fakturáciou spájala nutnosť ručného vypisovania faktúr aj iných príslušných dokumentov. Rýchlo postupujúca digitalizácia ale umožnila celý proces vystavovania faktúr nielen výrazne urýchliť, ale predovšetkým z veľkej časti automatizovať.

V účtovníctve sa tak môžete stále častejšie stretávať so špecializovanými účtovnými programami, ktoré sú schopné nielen vystavenia faktúry, ale aj vedenia kompletnej účtovnej agendy. Kvalitný účtovný softvér vám okrem iného ponúkne nástroje a funkcie na zvládanie agend ako napríklad:

 • evidencia skladov a skladové hospodárstvo,
 • daňová evidencia,
 • podvojné účtovníctvo,
 • analýza predajnosti a reporting,
 • správa e-shopov a maloobchodný predaj.

Vynikajúcim príkladom takéhoto systému je Money S3 – všestranný a vysoko flexibilný účtovný systém pre malé a stredné podniky, ktorý si vďaka širokej ponuke špecializovaných modulov prispôsobíte na mieru svojmu podnikaniu.

Summa summarum, digitalizácia vám výrazne uľahčí všetky procesy ohľadom fakturácie. Užívatelia iDokladu či Money S3 potom rozhodne ocenia aj početnú československú komunitu, kde nájdete cenné rady a skúsenosti.

Pre drobných podnikateľov ale môže účtovný systém predstavovať príliš vysokú investíciu. Pre ich potreby existujú na trhu online fakturačné služby pre možnosť vystavovania faktúr online bez nutnosti inštalácie špecializovaných programov. Takouto službou je aj iDoklad, s ktorým získate širokú paletu funkcií, istotu súladu s aktuálnou legislatívou, možnosť vybrať si grafické náležitosti faktúry či možnosť spárovania platieb s bankou. Novému zákazníkovi zvládnete v iDoklade vystaviť faktúru za menej ako dve minúty, zatiaľ čo u existujúceho zákazníka je fakturácia otázkou sotva niekoľkých desiatok sekúnd. Samotná registrácia potom nie je o nič pomalšia – stačí navštíviť webové stránky iDokladu a môžete začať vlastne hneď!

Často kladené otázky

Ako fakturovať prácu?

Vždy majte na pamäti, že riadne vyfakturovaný musí byť aj nehmotný produkt, teda aj práca v podobe služby. Tu je kľúčové uviesť správnu cenu požadovanú od druhej strany. Je iba na vás, či zvolíte časovú alebo úkolovú sadzbu, vždy sa ale rozhodujte vo vzťahu k charakteru vašej práce.

Ako fakturovať dopravu?

Ani dopravy sa nemusíte báť. V softvéri iba pridáte položku. V prípade zahraničnej dopravy sa potom účtuje bez DPH.

A čo faktúra vystavená v januári s DVDP za december?

Všeobecne platí, že faktúra musí byť vystavená najneskôr do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (DVDP). Účtovníctvo je ale vedené za kalendárny rok a ľahko sa tak môžete dostať do situácie, keď nákup tovaru či prijatie služby prebehnú v decembri, ale faktúru dostanete až v januári – teda v novom kalendárnom roku. V prípade, že poznáte presnú výšku záväzku (napríklad na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu), tak v starom kalendárnom roku budete na základe interného účtovného dokladu účtovať o nevyfakturovaných dodávkach. Ak však nepoznáte presnú výšku záväzku, tak v starom kalendárnom roku budete na základe interného účtovného dokladu účtovať o rezervách. Ocenenie rezervy sa vykoná odhadom.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok