Dátum publikácie 13. 01. 2021 Zdieľať článok

Založenie a vedenie živnosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Založenie živnosti je pomerne jednoduchá záležitosť, pokiaľ budúci podnikateľ vlastní občiansky preukaz s čipom a elektronický podpis. Cez portál www.slovensko.sk je možné otvoriť voľnú živnosť zdarma, poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je 7,50€.[1]

Voľná živnosť je činnosť, ktorú môže vykonávať hocikto, čiže nevyžaduje sa žiadne povolenie, vzdelanie, výučný list, certifikáty či skúšky. O túto živnosť stačí požiadať. Žiadne doklady o vyučení alebo vzdelaní sa neprikladajú.

Remeselná živnosť je činnosť, na ktorú je potrebné mať výučný list, prípadne iné adekvátne vzdelanie, ktorého úspešné absolvovanie sa preukazuje dokladom pri zakladaní živnosti.[2] Príkladom remeselnej činnosti je napr. kominár, klampiar alebo cukrár.

Viazané živnosti sú činnosti, pri ktorých sa preukazuje príslušné požadované vzdelanie a častokrát aj prax. Napríklad, ak živnostník chce otvoriť autoškolu, musí mať živnosť Prevádzkovanie autoškoly. Na jej otvorenie je požadované úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Vo formulári, ktorý sa vypĺňa pri otvorení živnosti, je možné zároveň požiadať aj o registráciu v príslušnej zdravotnej poisťovni, registráciu u správcu dane a Jednotné kontaktné miesto, ktoré vybavenie žiadosti spracováva, pridelí aj IČO (identifikačné číslo organizácie). 

Zdravotné a sociálne poistenie

Na začiatku podnikania sa platí zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu.[3] Na zdravotné poistenie sa platí minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie 14% z vymeriavacieho základu. Prečo preddavok? Pretože zdravotné poisťovne urobia po skončení kalendárneho roka, najneskôr do konca septembra nasledujúceho roka, zúčtovanie zdravotného poistenia a na základe podaného daňového priznania za predchádzajúci rok vypočítajú, či boli preddavky na zdravotné poistenie odvedené v dostatočnej výške alebo nie. A podľa príjmov vypočítajú výšku preddavkov na ďalšie obdobie.

Špecifické postavenie má živnostník, ktorý má zároveň aj iný poistný vzťah so svojou zdravotnou poisťovňou. Iný poistný vzťah je napr. uzavretá pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, prípadne dohoda o pracovnej činnosti alebo je živnostník zároveň študent (poistenec štátu), je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, prípadne je dôchodca. Takejto situácii hovoríme, že živnostník „je v súbehu“.

Zákon o zdravotnom poistení umožňuje živnostníkovi v súbehu rozhodnúť sa, aký vymeriavací základ si zvolí. Môže si zvoliť aj nulový vymeriavací základ a nebude platiť preddavok na zdravotné poistenie zo živnosti.

Avšak, po podaní daňového priznania zdravotná poisťovňa urobí ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vypýta si úhradu nedoplatku a vypočíta výšku preddavkov na ďalšie obdobie, ktorú živnostníkovi oznámi.

Sociálne poistenie nie je prvý rok podnikania povinné, resp. nie je povinné až do podania prvého daňového priznania zo živnosti. Aktuálne je výška sociálnych odvodov  33,15%. Existuje hranica príjmov, od ktorej je platba sociálneho poistenia povinná. Pre rok 2020 je to suma 6 078€, pre rok 2021 to bude suma 6 552€.[4]

Daňové priznanie sa štandardne podáva do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Oznámením na príslušný daňový úrad je možné posunúť podanie daňového priznania o ďalšie tri mesiace, prípadne až o šesť mesiacov, pokiaľ má živnostník príjmy zo zahraničia.  Do troch mesiacov od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania Sociálna poisťovňa prepočíta, či živnostník bude alebo nebude platiť sociálne poistenie a výšku poistného oznámi živnostníkovi. 

blank

Vedenie účtovníctva v živnosti

Paušálne výdavky: veľká výhoda živnosti. Paušálne výdavky môže živnostník použiť vtedy, ak nie je platiteľom  DPH, prípadne sa ním stane počas roka a rozhodne sa uplatniť ich. V ďalšom roku, keď je platiteľom DPH od začiatku roka a je ním celý rok, už paušálne výdavky použiť nemôže.

Aktuálne platí, že si živnostníci môžu uplatniť 60% paušálnych výdavkov zo zdaniteľných príjmov, maximálne však 20 000€ za rok. Do akej hranice príjmov sa oplatí živnostníkovi používať paušálne výdavky a kedy by mal prejsť na skutočné výdavky?  Jedinou správnou odpoveďou na túto otázku je sledovanie skutočných výdavkov počas zdaňovacieho obdobia a ich porovnanie s výškou paušálnych výdavkov. A čísla ukážu, či je výhodnejšie uplatniť paušálne výdavky alebo skutočné výdavky. K paušálnym výdavkom sa do výdavkov v daňovom priznaní pripočítavajú aj skutočne zaplatené poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie.

Vedenie účtovníctva[5]: živnostník si môže zvoliť niekoľko foriem vedenia účtovníctva, resp. účtovných a daňových dokladov tak, aby vedel vypočítať daň a  preukázať doklady prípadnej daňovej kontrole.

Možnosti:

  1. Živnostník uplatňuje paušálne výdavky: vedie Evidenciu o príjmoch v časovom slede, a príslušné doklady k tomu, a Evidenciu o zásobách a pohľadávkach.[6] Tieto evidencie živnostník neposiela na daňový úrad s daňovým priznaním k dani z príjmov FO typ B, ale eviduje ich u seba.
  2. Živnostník uplatňuje skutočné výdavky: vedie

2A  Daňovú evidenciu, ktorá zahŕňa :   

  • Evidenciu príjmov v časovom slede a príslušné doklady
  • Evidenciu výdavkov v časovom slede a príslušné doklady
  • Evidenciu hmotného a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku
  • Evidenciu o zásobách a pohľadávkach
  • Evidenciu o záväzkoch

Daňová evidencia sa neposiela na daňový úrad s daňovým priznaním k dani z príjmov FO typ B, ale živnostník ju eviduje u seba.

2B Jednoduché účtovníctvo – pre živnostníka asi najbežnejšia forma vedenia účtovníctva. S daňovým priznaním k dani z príjmov FO typ B sa v tom istom termíne daňovému úradu dokladá účtovná závierka, čiže Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch.

2C Podvojné účtovníctvo – pre živnostníka nie je povinné (pokiaľ nie je zapísaný do Obchodného registra), ale môže si zvoliť aj tento spôsob vedenia účtovníctva. Ak živnostník účtuje v podvojnom účtovníctve, podáva stále daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, ale účtovnú závierku podá v zložení: Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.

Živnostníci pri predaji svojich produktov vystavujú daňové doklady, ktoré musia splniť náležitosti podľa viacerých zákonov. Základné údaje obchodných dokumentov, medzi ktoré patria aj daňové doklady, rieši Obchodný zákonník[7]. Ďalším predpisom, ktorý hovorí o povinných náležitostiach účtovných dokladov vystavených podnikateľom, je zákon o účtovníctve[8]. A posledným zákonom, ktorý definuje pojem faktúra, je zákon o DPH[9]. Pri vyhotovovaní faktúr musí živnostník dodržať povinné náležitosti všetkých spomenutých zákonov, a to bez ohľadu na formu vedenia účtovníctva. Mimoriadnou pomocou pre vystavovanie faktúr je fakturačný nástroj www.idoklad.sk, ktorý poskytuje živnostníkovi perfektný prehľad o vystavených a uhradených faktúrach s istotou, že všetky doklady obsahujú povinné údaje podľa platnej legislatívy.

Veľkou výhodou živnosti je uplatnenie odpočítateľnej položky alebo inak povedané, nezdaniteľnej časti základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov do výšky 21-násobku životného minima, To platí pri dosiahnutí základu dane do výšky 92,8-násobku sumy životného minima. Po prekročení tejto sumy základu dane sa odpočítateľná položka znižuje postupne až na nulu.[10]

Ručenie za záväzky je v živnosti vždy celým majetkom, čo môže byť v prípade neúspechu podnikania fatálne. Pokiaľ podniká na živnosť aspoň jeden z manželov, je vhodné premyslieť a uskutočniť zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aby sa ochránil osobný majetok, a v prípade problémov v podnikaní neprišla rodina o všetko. Treba povedať, že dlhy z podnikania siahajú až za hrob. Fyzická osoba – podnikateľ ručí za svoje záväzky do smrti a tieto dlhy vstupujú aj do dedičstva. Dlhov sa dá zbaviť iba vyhlásením bankrotu, alebo ideálne, ich splatením.

 

ZHRNUTIE ŽIVNOSTI

Výhody živnosti

Nevýhody živnosti

Jednoduché založenie

Ručenie za záväzky celým (aj osobným) majetkom

Žiadny povinný kapitál v zmysle základného imania na začiatku podnikania

V prípade vyšších príjmov pomerne vysoké zaťaženie sociálnymi 33,15% a  zdravotnými odvodmi 14%

Príjmy sú súkromné peniaze živnostníka a môže ich minúť na osobnú spotrebu

Sociálne a zdravotné odvody je potrebné platiť počas celého roka bez ohľadu na úspešnosť podnikania

Paušálne výdavky a možnosť vybrať si formu účtovania (aj menej náročnú evidenciu)

Zodpovednosť za dlhy až do smrti, prípadne do vyhlásenia bankrotu

 

Autorkou článku je Katarína Serinová

 

[1] www.slovensko.sk_zivnost poplatky

[2] Na webe ministerstva vnútra nájdete vždy aktuálny zoznam aj voľných aj remeselných a aj viazaných živností, ktorý sa neustále aktualizuje. Napr. remeselné živnosti tu: Ministerstvo vnútra SR remeselné živnosti.

[3] Vymeriavací základ sa mení každý rok podľa zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, ktorú zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Zatiaľ sa každoročne zvyšuje, takže aj minimálny preddavok na zdravotné poistenie sa každoročne zvyšuje. Živnostník nemôže platiť nižší preddavok na zdravotné poistenie, než z minimálneho základu, jedine, ak by bol v súbehu.

[4] Táto výška závisí od výšky minimálneho vymeriavacieho základu  na sociálne poistenie. Hranica na povinné neplatenie sociálnych odvodov je 12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu.

[5]  Za účtovníctvo zodpovedá vždy podnikateľ.

[6] §6 ods. 10 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

[7] § 3a  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

[8] §10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

[9] §71 až 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

[10] Pokiaľ sa zmení výška životného minima, zmení sa aj výška odpočítateľnej položky. Niekoľko rokov sa životné minimum nemenilo, ale v roku 2020 platí nová výška životného minima na plnoletú fyzickú osobu 210,20€. V roku 2021 je výška životného minima na plnoletú fyzickú osobu. 214,83 €. Je potrebné zistiť pre každý rok platnú výšku životného minima na plnoletú fyzickú osobu.
https://podpora.financnasprava.sk/320658-Nezdanite%C4%BEn%C3%A1-%C4%8Das%C5%A5-z%C3%A1kladu-dane-na-da%C5%88ovn%C3%ADka-za-rok-2020

Súvisiace články

Registrácia na finančnej správe: ako postupovať

12. 04. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok

Kto komu platí DPH pri fakturácii do zahraničia

11. 04. 2024 8 minút čítania 0
Prečítať článok