Dátum publikácie 13. 06. 2023 Zdieľať článok

Ste v zisku, alebo v strate? Zistíte to z výsledku hospodárenia

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Každá firma, či už vyrába ručne pletené svetre alebo nanovlákna pre biomedicínu, vykazuje na konci účtovného obdobia zisk alebo stratu. Táto informácia zaujíma vedenie firmy, veriteľa, odberateľa alebo dodávateľa. Výsledok hospodárenia im napovie, či s firmou majú obchodovať a uľahčí prípravu stratégie vo vnútri firmy. Poradíme vám, ako ho zistiť a ako s ním pracovať.

Výpočet výsledku hospodárenia: rozdiel výnosov a nákladov

Výnosom je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Obvykle sa sumarizujú za mesiac, štvrťrok alebo za 12 mesiacov. Výnosy sú najčastejšie (avšak nie výhradne) spojené so zvýšením majetku, napríklad pohľadávok pri predaji na faktúru alebo peňažných prostriedkov pri tržbách v hotovosti. Pri predaji výnos vzniká bez ohľadu na to, či vám zákazníci v danom období skutočne zaplatili alebo nie. Výnos teda nemusí vznikať zároveň s príjmom. Keď niekomu vystavíte faktúru za predaj tovaru, máte výnos, ale príjem vám vznikne až vtedy, keď vám odberateľ túto faktúru uhradí.

Výnosy môžeme členiť napríklad na:

 • hospodárske výnosy – napríklad tržby z predaja výrobkov, služieb, tovaru,
 • finančné výnosy – napríklad dividendy, kurzové zisky, kreditné úroky.

Nákladom je zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Náklady sú najčastejšie (avšak nie výhradne) spojené so znížením majetku alebo zvýšením záväzkov. Náklad vzniká napríklad pri úhrade poplatku na pošte, ale aj pri prijatej faktúre za nájomné. Náklad nemusí vznikať zároveň s výdavkom. Ak vám príde faktúra za internet, náklad vám vzniká hneď, ale výdavok až vtedy, keď ju dodávateľovi uhradíte.

Existuje veľa hľadísk členenia nákladov do rôznych skupín, uvádzame aspoň niektoré z nich:

 • hospodárske náklady – napríklad spotreba materiálu, služby, mzdy, odpisy,
 • finančné náklady – napríklad zníženie hodnoty akcie obstaranej na účely obchodovania, debetné úroky platené z prijatého úveru, kurzové straty,
 • fixné náklady – so zmenou objemu výroby sa nemenia, napríklad nájomné, odpisy budov,
 • variabilné náklady – so zmenou objemu výroby sa menia, napríklad vstupná cena surovín,
 • hraničné náklady – zvýšenie celkových nákladov na výrobu jedného výrobku navyše,
 • utopené náklady – vynaložené náklady, ktoré už nemožno získať späť,
 • náklady obetovanej príležitosti – hodnota tovarov alebo služieb, ktorých sme sa vzdali (ktoré sme obetovali), pretože sme prostriedky investovali do iných tovarov a služieb,
 • priame náklady – náklady na suroviny, polotovary, obaly, niekedy aj mzdy,
 • nepriame náklady – náklady, ktoré nemožno priamo priradiť k určitému výkonu, ale musia sa rozpočítať, napríklad mzdy režijných pracovníkov, energie,
 • transakčné náklady – vedľajšie náklady vynaložené na uskutočnenie nejakej ekonomickej transakcie, napríklad náklady na uzatvorenie zmluvy alebo výber vhodného dodávateľa,
 • prvotné náklady – vznikajú spotrebou externých výkonov,
 • druhotné náklady – vznikajú spotrebou vlastných výkonov,
 • výrobné náklady – potrebné na zabezpečenie výroby, spravidla jedného kusu

Zisk vznikne, ak sú výnosy vyššie ako náklady. Ak sú výnosy nižšie ako náklady, vzniká strata.

Potrebné informácie k výsledku hospodárenia zistíte z výsledovky

Výsledovka alebo výkaz ziskov a strát má predpísanú štruktúru. Na jednej strane figurujú nákladové účty a na druhej strane sú výnosy. Výsledovka uvádza, aký výsledok hospodárenia ste dosiahli za sledované obdobie (tým je obvykle posledných 12 mesiacov). Obsahuje aj porovnanie s výsledkom hospodárenia minulých rokov. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je povinnou súčasťou účtovnej závierky tých účtovných jednotiek, ktoré povinne alebo dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia vedú podvojné účtovníctvo.

Povinne vedú podvojné účtovníctvo a zostavujú výsledovku napríklad obchodné spoločnosti, mestá, obce, vyššie územné celky. Ďalej majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo napríklad aj občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré podnikajú alebo dosahujú príjmy vo výške aspoň 200 000 eur. Naopak, dobrovoľne môžu okrem iných podvojné účtovníctvo viesť napríklad aj fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pokiaľ ide o podnikateľské účtovné jednotky, ktoré sú tzv. mikro účtovnými jednotkami, čiže majú celkový majetok do 350 000 eur, čistý obrat do 700 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov najviac 10 (postačuje splniť dve z týchto podmienok dva roky za sebou), zostavujú výsledovku v skrátenom rozsahu (niektoré položky výkazu ziskov a strát sú v ňom zoskupené podľa prílohy č. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74).

Ostatné podnikateľské účtovné jednotky, ktorú sú tzv. malými účtovnými jednotkami alebo veľkými účtovnými jednotkami, zostavujú výsledovku v plnom rozsahu (výkaz ziskov a strát obsahuje takmer všetky položky v nezoskupenej podobe podľa prílohy č. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23378/2014-74 a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23377/2014-74).

Zisk vs. výnos

Výsledkom hospodárenia by mal byť zisk. Nepleťte si však tento pojem s výnosom.

 • Výnos je váš hrubý zárobok, suma ktorá predstavuje vaše tržby.
 • Zisk je suma, ktorá nielen z týchto výnosov (ale aj všetkých ostatných, ktoré podniku vznikli) zostane po odpočítaní všetkých vyššie spomenutých nákladov.

Prehľad príjmov a výdavkov nezískate z výkazu ziskov a strát, ale z cash flow výkazu.

Príklad: Firma XY vyrába pletené svetre. Každý z nich stojí 100 eur. V roku 2022 ich predala 5 000. Výnosy firmy za toto obdobie teda predstavovali 500 000 eur. Za mzdy, suroviny, nájomné a ďalšie náklady utratila firma 300 000 eur. Jej zisk za dané obdobie je teda 200 000 eur.

Pokiaľ vám po odpočítaní všetkých nákladov vyjde číslo v záporných hodnotách, dostali ste sa do straty. Aj keď vám vyšla strata, počíta sa základ dane a musíte vyplniť daňové priznanie.

Základ dane pre daňové priznanie môžete znížiť pomocou daňovo uznateľných výdavkov.

Poznámka: Vyššie uvedeným spôsobom sa zisk, resp. výsledok hospodárenia počíta v podvojnom účtovníctve. V jednoduchom účtovníctve sa zisk počíta ako rozdiel príjmov a výdavkov.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok