Dátum publikácie 21. 09. 2022 Zdieľať článok

Špecifiká faktúry uhrádzanej v hotovosti: zoznámte sa s limitmi aj pravidlami archivácie

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 8
Náhledový obrázek

Keď vystavujete svojim klientom faktúru, obvykle dostanete platbu prevodom na účet. Z času na čas sa ale môžete stretnúť aj s platbou v hotovosti. Pozrite sa preto, aké sú špecifiká faktúry uhrádzanej v hotovosti, kedy sa stáva daňovým dokladom a čím sa líši od zjednodušenej faktúry.

Ako často sa stretnete s úhradou faktúry v hotovosti, to záleží predovšetkým na odbore, v ktorom sa pohybujete. Zatiaľ čo napríklad u firmy vyvíjajúcej mobilné aplikácie budú platby v hotovosti výnimočné, prevádzkovatelia autoservisu sa s nimi stretávajú denne.

Sami taktiež môžete na faktúre určiť spôsob úhrady. Pokiaľ teda nejaký typ platby preferujete, pridajte túto informáciu na daný doklad.

blank

Na faktúre môžete určiť aj spôsob úhrady. A stanoviť, že má klient zaplatiť faktúru v hotovosti.

Limit platby v hotovosti pri úhrade faktúry

Ak vystavujete faktúru s platbou v hotovosti, pamätajte, že fakturovaná čiastka nesmie presiahnuť 5 000 eur, ak má hotovosť odovzdávať alebo prijímať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Hodnota platby v hotovosti medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi nesmie presiahnuť 15 000 eur. Pokiaľ je cena vašich tovarov alebo služieb vyššia, musí byť úhrada bezhotovostná.

Ukladá vám to § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov. Určuje maximálnu hranicu hotovostnej platby medzi jedným príjemcom a jedným odovzdávajúcim vyplývajúcu z jedného právneho vzťahu.

Pri platbách v cudzej mene musíte čiastku prepočítať na eurá. A to podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Cieľom tohto nariadenia je obmedziť daňové úniky a zabrániť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pokiaľ uvedený paragraf porušíte, hrozí vám:

 • pokuta až 10 000 eur, ak ste fyzická osoba – nepodnikateľ,
 • alebo pokuta až 150 000 eur, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Ako pracovať s faktúrou uhrádzanou v hotovosti

S faktúrou uhrádzanou v hotovosti pracujete vo svojom účtovníctve ako s akoukoľvek inou faktúrou. Musíte ju teda archivovať:

 • najmenej 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, a to ak ste neplatiteľ DPH a uplatňujete si paušálne výdavky alebo vediete daňovú evidenciu,
 • najmenej 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, ak ste platiteľom DPH a / alebo vediete účtovníctvo.

Pri platbách v hotovosti za faktúru je vhodné vystaviť aj príjmový pokladničný doklad. Podnikatelia musia úhradu faktúry v hotovosti zaevidovať v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad so špecifickými náležitosťami upravenými zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Pre interné účely svojho účtovníctva, daňovej evidencie alebo paušálnych výdavkov vyhotovia aj podnikatelia k faktúre zaplatenej v hotovosti štandardný príjmový pokladničný doklad.

Vystavením príjmového pokladničného dokladu k úhrade faktúry v hotovosti získate lepší prehľad o skutočných príjmoch. Príjmový pokladničný doklad totiž preukazuje úhradu, zatiaľ čo faktúra s požadovaným spôsobom platby v hotovosti označuje iba danú pohľadávku.

Zároveň vám tieto doklady uľahčia preukazovanie príjmov pri kontrolách z daňového úradu.

Kedy je faktúra s platbou v hotovosti daňovým dokladom

Špecifická situácia je pri faktúre s platbou v hotovosti, ktorú vystavuje platiteľ DPH. V takom prípade sa faktúra stáva daňovým dokladom. Je to dodnes zaužívaný pojem zo staršieho zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý daňovým dokladom označoval faktúru platiteľa DPH.

Aj faktúra s požadovaným spôsobom platby v hotovosti musí obsahovať všetky náležitosti faktúry od platiteľa DPH. Okrem iného na nej musí byť:

 • identifikačné číslo pre DPH dodávateľa (prípadne aj odberateľa – pokiaľ ho má),
 • základ dane,
 • sadzba dane a
 • výška dane.

Faktúra uhrádzaná v hotovosti vs. zjednodušená faktúra

Pri celkovej cene vrátanej DPH nepresahujúcej 100 eur môže platiteľ DPH aj faktúru uhrádzanú v hotovosti nahradiť zjednodušenou faktúrou. Teda zjednodušeným daňovým dokladom.

Oproti faktúre na ňom nemusíte uvádzať:

 • informácie o kupujúcom a
 • jednotkovú cenu bez DPH.

Naopak musí obsahovať:

 • meno a priezvisko alebo názov predávajúceho,
 • adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska predávajúceho alebo adresu miesta, kde sa predávajúci obvykle zdržiava,
 • identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým predávajúci tovar alebo službu dodal,
 • poradové číslo dokladu,
 • dátum vyhotovenia dokladu,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia dokladu,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ DPH pre každú sadzbu DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú zahrnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu DPH alebo oslobodenie od DPH,
 • výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

Myslite na limity a pokladničné doklady

Napriek tomu, že má práca s faktúrou uhrádzanou v hotovosti určité špecifiká, vo väčšine ohľadov je rovnaká ako pri ostatných faktúrach. Dôležité je najmä:

 • postrážiť si výšku faktúry (maximálne 5 000 eur, ak má hotovosť odovzdávať alebo prijímať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, inak 15 000 eur)
 • a pri prijatí peňazí vystaviť príjmový pokladničný doklad.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok