Dátum publikácie 16. 12. 2022 Zdieľať článok

Návod: ako na výpočet DPH krok za krokom

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 2
Náhledový obrázek
Na výpočet DPH existuje pomerne jednoduchý postup. Je však pri tom potrebné poznať základ DPH, sadzbu DPH a v mnohých prípadoch aj správny spôsob zaokrúhľovania DPH.

Ako vypočítať DPH

Daň z pridanej hodnoty sa počíta príslušnou sadzbou DPH zo základu DPH. Určeniu základu DPH vo viacerých situáciách sa venujú § 22 až 24 zákona o dani z pridanej hodnoty. Vo všeobecnosti však platí základné pravidlo, že základom DPH pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.

Na Slovensku sa uplatňujú dve sadzby DPH. Základná sadzba DPH je 20 % zo základu dane. Znížená sadzba DPH je 10 % zo základu dane a uplatňuje sa na vybrané tovary a služby, ktoré sú uvedené v prílohách č. 7 a 7a zákona o dani z pridanej hodnoty (napríklad niektoré potraviny, knihy, noviny, časopisy, lieky, zdravotnícke potreby, ubytovacie služby).

Daň vypočítate jednoducho podľa vzorca: základ dane x (sadzba dane v percentuálnom vyjadrení / 100). Pri 20 % sadzbe DPH budeme vlastne základ dane násobiť číslom 0,20 a pri 10 % sadzbe DPH budeme zase základ dane násobiť číslom 0,10.

Zo sumy 100 000 eur teda vypočítame DPH pri použití 20 % sadzby dane nasledujúcim vzorcom: 100 000 x (20 / 100) = 100 000 x 0,2 = 20 000 eur. Základ DPH je teda 100 000 eur, DPH je 20 000 eur s celková cena vrátane DPH je 120 000 eur.

Ako zaokrúhľovať

Nie vždy je však pri výpočte DPH výsledkom DPH, ktorá má presne dve desatinné miesta a bolo by tak možné celkovú cenu vrátane DPH zaplatiť našim zákonným platidlom – eurami a eurocentami. Napríklad pri výpočte 20 % dane zo základu dane vo výške 100,49 eura je výsledkom daň vo výške 20,098 eura. Preto je v niektorých prípadoch potrebné samotnú daň zaokrúhliť na eurocenty. Daň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Ide teda o známe zaokrúhľovanie, tzv. „matematicky“ na dve desatinné miesta.

V nami uvedenom prípade by sa potom 20 % daň z pridanej hodnoty vypočítaná zo základu dane 100,49 eura vo výške 20,098 eura zaokrúhlila na eurocenty nahor a výsledkom by bola DPH vo výške 20,10 eura. Je to tak z toho dôvodu, že suma, ktorá „presahuje“ dve desatinné miesta je 0,008 eura a to je suma od 0,005 eura vrátane. Inak povedané, na treťom desatinnom mieste je číslica 8, ktorá spĺňa požiadavku, že je rovná alebo väčšia ako číslica 5.

Pre úplnosť uvedieme aj opačný prípad, kedy sa DPH zaokrúhli smerom nadol. Napríklad 20 % DPH zo základu DPH vo výške 100,17 eura je 20,034 eura a zaokrúhli sa na 20,03 eura.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok