Dátum publikácie 28. 09. 2022 Zdieľať článok

Na čo si dať pozor pri splatnosti faktúry

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 1
Náhledový obrázek

Platenie faktúr v termíne splatnosti je kľúčové pre každé podnikanie. Neskoré úhrady faktúr z pohľadu veriteľa spôsobujú značné problémy v cash flow a nútia podnikateľov siahať do úspor. Nevčasné úhrady v úlohe dlžníka sa spájajú s nepríjemnými sankciami. Prečítajte si, ako dobu splatnosti určiť, strážiť a na čo ďalšie by ste si mali dať pozor.

Čo je dátum splatnosti faktúry

Dátum splatnosti faktúr udáva posledný možný deň, do kedy musíte ako odberateľ zaplatiť za nakupovaný tovar alebo služby. Dátum splatnosti zistíte z faktúry, prípadne zo zmluvy.

Pre dodržanie termínu splatnosti je nutné, aby v deň splatnosti boli už peniaze na účte veriteľa. Ak termín nestihnete, hrozia vám sankcie. Najčastejšie sa jedná o penalizáciu úrokom, pokutou alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Dátum splatnosti nie je povinnou náležitosťou faktúry. Pokiaľ tento údaj z faktúry nezistíte, má sa za to, že je podľa Obchodného zákonníka faktúra splatná v čase určenom v zmluve.

Ak nie je splatnosť faktúry uvedená ani v zmluve, je veriteľ oprávnený požadovať zaplatenie ihneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný zaplatiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o úhradu požiadal (napríklad doručením faktúry). Ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti, tak sa dlžník dostane s peňažným záväzkom do omeškania vtedy, ak ho nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Ako dlho peniaze na účet putujú

Nie všetky banky podporujú okamžité prevody v priebehu sekúnd, preto radšej vykonajte platbu pár dní vopred, aby ste mali istotu, že sa peniaze skutočne najneskôr v deň splatnosti pripíšu na účet veriteľa. Ešte zákernejšie sú zahraničné platby, kde okamžité prevody peňazí nie sú štandardom. Bankové prevody sa predlžujú aj cez víkendy a sviatky.

Ako doba splatnosti ovplyvňuje chod podniku

Drobní živnostníci aj malé a stredne veľké podniky sa pri vyjednávaní o dĺžke splatnosti ocitajú pod tlakom odberateľov, pretože veľkí dodávatelia si môžu dovoliť dlhšiu splatnosť. Pokiaľ drobní podnikatelia neprijmú nastavené platobné podmienky, hrozí im, že prídu o zákazku.

Ak podnikatelia prijmú zákazku s nevyhovujúcou dobou splatnosti, balansujú často na hrane existenčných problémov. Musia si uvedomiť, že čím dlhšiu dobu splatnosti u svojich odberateľov tolerujú, tým dlhšie nemajú prístup k peniazom. Pritom svoje záväzky musia platiť aj naďalej – nájom priestorov, splátku úveru, nákup materiálu na zákazky, mzdy a odvody, energie, odvody daní a pod.

Ak sa v takej situácii ocitnete (nemalo by k tomu ale dochádzať často), môžete najskôr:

  • siahnuť do vytvorenej finančnej rezervy,
  • využiť služby faktoringu,
  • zaviesť zálohové faktúry, aby ste sa k časti peniazom dostali skôr.

V najhorších prípadoch si podnikatelia vezmú pôžičku u známych alebo sa zadlžia v banke. To síce dočasne vyrieši ich problém s chýbajúcimi prostriedkami, ale úroky ich pripravia o značnú časť peňazí.

Ako nastaviť dobu splatnosti na faktúre

V slovenskom prostredí sa najčastejšie stretnete s dvojtýždňovou dobou splatnosti faktúr. Dlhšia alebo kratšia splatnosť faktúr závisí na vyjednávacej sile a veľkosti spoločnosti, vzájomných vzťahoch obchodných firiem, dĺžke spolupráce, na zvyklostiach v odbore a ďalších faktoroch.

Predstavte si, že prevádzkujete catering a odberateľ od vás žiada splatnosť v dĺžke 60 dní. To znamená, že na peniaze budete čakať dva mesiace (ak nezaplatí skôr). Naozaj budete schopný tak dlho postrádať finančný obnos, ktorý vám patrí? To všetko záleží na individuálnych okolnostiach – napr. na veľkosti objednávky, výške marže, mesačných nákladoch podniku, výške vlastného kapitálu a pod.

Pri nastavovaní optimálnej doby splatnosti vám pomôže cash flow, z ktorého zistíte, koľko peňazí budete mať v daný moment k dispozícii. Ľahko tak vyvodíte, akú dlhú splatnosť vystavených faktúr si môžete dovoliť.

Všeobecne platí, že pre dodávateľa je kratšia splatnosť faktúr výhodná, pretože inkasované peniaze môžu predtým investovať do ďalšieho rozvoja podnikania alebo na zaplatenie faktúr odberateľom. Zákazníci naopak preferujú čo najdlhšiu splatnosť faktúr. Pamätajte, že vyjsť v ústrety zákazníkom je skvelé, ale nesmie to byť na úkor problémov s likviditou.

Stráženie doby splatnosti

Udržujte prehľad nielen o splatnosti vystavených faktúr, ale aj prijatých. Jedine tak získate prehľad o svojich financiách, naplánujete rozpočet a vyhnete sa plateniu poplatkov za neskoré platby.

Nebojte sa upozorniť zákazníkov na úhradu faktúr po termíne splatnosti. Pripomenúť sa ale môžete aj s blížiacou sa splatnosťou. V lepšom prípade zistíte, že k platbe nedošlo iba nedopatrením. Stáva sa to pomerne bežne.

Čo ale robiť v prípade, že ste sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď vám platba na účet neprišla ani po zaslaní výzvy a pripomenutia? Prečítajte si, ako postupovať v prípade nezaplatenej faktúry. Dôležité je konať ihneď. Ak by ste otáľali, mohli by ste sa ocitnúť v tzv. druhotnej platobnej neschopnosti. To je stav, keď dlžník síce chce, ale nemôže uhradiť svoje záväzky z dôvodu neuhradených pohľadávok od zákazníkov. Uvedomte si, že tým neohrozujete len svoj podnik, ale riziko prenášate aj na svojich veriteľov.

Čo môžete urobiť preto, aby ste druhotnej platobnej neschopnosti predišli:

  • preverte si obchodného partnera ešte pred uzavretím zmluvy (obchodný register, zoznam daňových dlžníkov, zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, register úpadcov a ďalšie),
  • vystavujte zálohové faktúry,
  • zaveďte kratšiu lehotu splatnosti faktúr,
  • zahrňte do zmluvy výhradu vlastníckeho práva (kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až po zaplatení faktúry v celej výške),
  • do zmluvy doplňte úrok z omeškania, zmluvnú pokutu alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok