Dátum publikácie 23. 06. 2022 Zdieľať článok

Na čo nezabudnúť pri fakturovaní do Európskej únie

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Či už fakturujete pre tuzemsko alebo členský štát Európskej únie, v oboch prípadoch samozrejme musíte sledovať patričné náležitosti faktúr. V prípade fakturácie tovaru či služieb do EÚ je pritom treba myslieť na fakt, že okrem bežných údajov sa nezaobídete bez vyplnenia dodatočných informácií.

Fakturácia do EÚ pre platiteľa DPH

Ak fakturujete inému subjektu identifikovanému pre DPH v rámci EÚ z pozície platiteľa DPH, platí pre vás tzv. prenesenie daňovej povinnosti. Zjednodušene povedané, povinnosť odviesť DPH z vydanej faktúry od vás v tomto režime preberá odberateľ a vy sami daň platiť nemusíte. Odberateľ potom následne zaplatenú DPH obvykle odpočíta od DPH, ktorú je povinný platiť, alebo ju premietne do ceny, za ktorú daný tovar či službu predá koncovému zákazníkovi. Samotnú sadzbu DPH v tomto prípade na faktúre neuvádzate a fakturujete bez DPH, ale musíte vo faktúre explicitne uviesť, že daň odvádza zákazník v rámci režimu prenesenia daňovej povinnosti.

Okrem toho máte tiež povinnosť pravidelne podávať tzv. súhrnný výkaz. Tento dokument, ktorý sa vždy podáva elektronicky, zaznamenáva všetky fakturácie tovarov či služieb do EÚ a musí ho podať každý platiteľ DPH, ak:

 • dodal tovar z tuzemska do iného členského štátu EÚ osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte EÚ, a toto dodanie je oslobodené od DPH,
 • premiestnil tovar z tuzemska do iného členského štátu EÚ na účely podnikania, ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od DPH,
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre DPH, a táto osoba je povinná platiť DPH,
 • odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 • zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou,
 • tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Čo sa periodicity podávania súhrnného výkazu týka, tak tá je pre platiteľov DPH mesačná. Štvrťročnú periodicitu podávania súhrnného výkazu môžu platitelia DPH využiť v prípade, ak hodnota tovarov podľa prvých troch vyššie uvedených odrážok nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Výnimkou sú osoby registrované pre DPH (pozri nižšie) dodávajúce služby s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, a táto osoba je povinná platiť DPH, kedy sa výkaz vždy podáva štvrťročne.

Ak by ale váš odberateľ nebol identifikovaný pre DPH vo svojom členskom štáte EÚ (je konečným spotrebiteľom), tak sa situácia mení. Pokiaľ mu budete predávať tovar, tak ho budete musieť fakturovať so slovenskou DPH. Môže sa však stať, že presiahnete stanovený limit a budete sa musieť registrovať pre DPH v inom členskom štáte EÚ a fakturovať so zahraničnou DPH. Pokiaľ budete odberateľom neidentifikovaným pre DPH vo svojom členskom štáte EÚ predávať služby, tak je potrebné postupovať okrem iného aj podľa toho, kde sa nachádza miesto dodania služby na účely DPH, čo závisí predovšetkým od konkrétnej poskytovanej služby. V niektorých prípadoch je potrebné takéto služby fakturovať so slovenskou DPH, v iných prípadoch je potrebná registrácia pre DPH v inom členskom štáte EÚ a fakturovanie so zahraničnou DPH.

Spoločne však pre tovar, telekomunikačné, vysielacie a elektronické služby platí, že ak sa dodávajú konečnému spotrebiteľovi a celková hodnota takto dodaných tovarov a služieb v predchádzajúcom kalendárnom roku prekročila alebo v aktuálnom kalendárnom roku prekročí limit 10 000 eur, tak vám vznikne povinnosť registrovať sa pre DPH v členských štátoch vašich odberateľov. Fakturovať im budete zahraničnú DPH. Taktiež platiť DPH a podávať daňové priznania z týchto dodaní budete musieť v členských štátoch EÚ, z ktorých pochádzajú vaši odberatelia. Veľké zjednodušenie v tejto situácii vám môže poskytnúť tzv. režim One Stop Shop.

Oslobodenie od DPH pre krajiny EÚ

V niektorých špecifických prípadoch sú platitelia DPH od platenia dane pri cezhraničnom obchode oslobodení. Ide primárne o predaj tovaru do štátov EÚ, kde daň priznáva a odvádza odberateľ tovaru v štáte spotreby. Pre oslobodenie od DPH musíte splniť všetky nasledujúce podmienky:

 • tovar fyzicky opustí územie Slovenskej republiky a prepravu skončí v inej krajine EÚ,
 • prepravu alebo odosielanie tovaru zabezpečujete vy, odberateľ tovaru alebo tretia strana na účet dodávateľa alebo na účet odberateľa,
 • odberateľ je zdaniteľná osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte EÚ, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
 • odberateľ je identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte,
 • odberateľ vám oznámil svoje identifikačné číslo pre DPH pridelené v inom členskom štáte,
 • podali ste súhrnný výkaz za príslušné obdobie a údaje v podanom súhrnnom výkaze sú správne, pravdivé a úplné.

Do faktúry za tovar je následne potrebné oslobodenie od DPH uviesť a doplniť ho príslušným ustanovením zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovnou informáciou „dodanie je oslobodené od dane“. V prípade faktúry za služby vo väčšine prípadov platí, že ak je váš odberateľ z iného členského štátu EÚ tiež osobou identifikovanou pre DPH, tak takéto dodanie služby nie je predmetom DPH a fakturujete bez DPH (existujú však aj výnimky). Na faktúre musíte uviesť slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Fakturácia do EÚ a neplatitelia DPH

Neplatitelia DPH pri predaji tovaru do iných členských štátov EÚ vystavujú faktúry bez DPH. Nemajú povinnosť sa pri predaji tovaru do iného členského štátu EÚ registrovať pre DPH v tuzemsku a ani v inom členskom štáte EÚ. Uvedené platí pre vás ako dodávateľa tovaru do iného členského štátu EÚ predovšetkým vtedy, ak tovar predávate odberateľom, ktorí sú vo svojom členskom štáte EÚ registrovaní pre DPH. Ak budú vašimi odberateľmi tovaru koneční spotrebitelia z iných členských štátov EÚ, tak všetko môže byť inak (pozri nižšie).

Neplatitelia DPH majú pri predaji služieb do iných členských štátov EÚ situáciu ešte zložitejšiu. Je potrebné odlišne postupovať podľa toho, kde sa nachádza miesto dodania služby na účely DPH, akú konkrétnu službu poskytujete a či je váš odberateľ osobou registrovanou pre DPH alebo konečným spotrebiteľom. Podľa toho vám v niektorých prípadoch pri predaji služby odberateľovi z iného členského štátu EÚ môže vzniknúť povinnosť registrovať sa pre DPH na Slovensku, v krajine odberateľa alebo vám povinnosť registrácie pre DPH nemusí vzniknúť vôbec. Od toho všetkého potom závisí aj to, či fakturujete bez DPH alebo so zahraničnou DPH a rovnako aj to, aké náležitosti musí obsahovať vami vystavená faktúra za služby zahraničnému odberateľovi.

Spoločne však pre predaj tovarov, telekomunikačných, vysielacích a elektronických služieb platí, že ak ich predávate do iného členského štátu EÚ odberateľovi neregistrovanému pre DPH (je konečným spotrebiteľom) a hodnota týchto tovarov a služieb predaných takýmto odberateľom by v predchádzajúcom kalendárnom roku prekročila alebo v aktuálnom kalendárnom roku prekročí limit 10 000 eur, tak vám vznikne povinnosť registrovať sa pre DPH v členských štátoch vašich odberateľov. Následne budete musieť voči takýmto vašim odberateľom na predaný tovar a služby uplatňovať zahraničnú DPH a podávať tam daňové priznania. V tejto situácii vám potom plnenie povinností výrazne uľahčí spomínaný režim One Stop Shop.

V akom jazyku mám faktúru napísať?

Je logické, že faktúra by mala byť zrozumiteľná tak pre vás, ako aj pre zákazníka. V praxi tak môžete faktúru vystaviť dvojjazyčne, v jazyku klientovej krajiny, prípadne v jazyku zrozumiteľnom vám aj zákazníkovi (typicky v angličtine). Pri všetkých možnostiach by ste však mali mať na pamäti tzv. podmienku zrozumiteľnosti udávanú zákonom o DPH. Podľa nej platí, že ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, sú platiteľ DPH a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, povinní na požiadanie daňového úradu na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka. Najpraktickejšie je preto faktúru rovno vystaviť dvojjazyčne.

Mena a rozdiely v kurzoch

Faktúru pochopiteľne môžete vystaviť v cudzích menách, podľa zákona o DPH ale musíte aspoň výšku DPH na faktúre uviesť v eurách. Na prepočet sa použije kurz Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Čísla účtov, na ktoré vám budú zákazníci posielať úhradu faktúr, je potrebné uvádzať v medzinárodnom formáte IBAN a rovnaká vec platí aj pre kód banky známy pod skratkami SWIFT a BIC.

V prípade úhrad faktúr v cudzej mene (respektíve na účet vedený v cudzej mene) potom musíte pre účely dane z príjmov čiastku vy sami prepočítať na eurá. Ak vediete účtovníctvo, tak použijete kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu úhrady. Ak vediete daňovú evidenciu alebo si uplatňujete paušálne výdavky, tak si môžete zvoliť kurz platný v deň úhrady, priemerný mesačný kurz, priemerný ročný kurz alebo priemer z priemerných mesačných kurzov za mesiace, v ktorých ste poberali príjmy. V situácii, keď zákazník faktúru uhradí na účet vedený v eurách, sa oproti tomu o prevod meny postará banka.

Uľahčite si prácu s iDokladom

Z vyššie uvedeného vyplýva, že fakturácia služieb do EÚ pre vás znamená množstvo povinností. Pokiaľ si chcete prácu s faktúrami uľahčiť, ideálnym riešením pre vás je využiť online fakturačnú službu iDoklad. Okrem možnosti vystaviť faktúru iba niekoľkými kliknutiami vám totiž iDoklad ponúka aj množstvo užitočných funkcií nielen na fakturáciu do zahraničia.

Ide napríklad o automatický preklad faktúr do angličtiny, nemčiny alebo češtiny podľa toho, ktorý jazyk nastavíte. Starať sa nemusíte ani o prepočet cudzej meny – iDoklad sám načíta správny kurz a vykoná výpočet za vás.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok