Dátum publikácie 15. 04. 2024 Zdieľať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať svojho konateľa, ktorý v mene spoločnosti koná a podpisuje všetky dôležité dokumenty. Čítajte, aké ďalšie právomoci a povinnosti konateľ s. r. o. má, kto sa ním môže stať a ako sa líši od majiteľa spoločnosti.

Konateľ s. r. o.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. To znamená, že zodpovedá za chod firmy, riadi ju a zastupuje vo všetkých záležitostiach súvisiacich s podnikaním. Teda koná v jej mene, podpisuje za ňu zmluvy alebo prijíma nových zamestnancov.

Každá s. r. o. musí mať aspoň jedného konateľa, môže ich byť aj viac. V tomto prípade spoločnosť zastupujú samostatne a môžu sa vzájomne zastupovať (oprávnenie konať v mene spoločnosti má každý z nich samostatne), ale spoločenská zmluva môže určiť aj to, že musia konať spoločne. Spoločenská zmluva môže určiť napr. aj to, že prvý konateľ môže konať samostatne a druhý a tretí konateľ môžu konať vždy len spoločne. Spôsob konania konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným sa povinne zapisuje do obchodného registra.

Obmedziť konateľské oprávnenia (napríklad, že bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov môže konateľ konať iba do určitej hodnoty právneho úkonu) môže iba spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie a je účinné iba „dovnútra“ firmy. Voči tretím osobám je také obmedzenie neúčinné a nespôsobuje neplatnosť právnych úkonov.

TIP: Čítajte, ako založiť s. r. o.

Podmienky pre voľbu konateľa

Konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným volí a odvoláva valné zhromaždenie, čo je najvyšší orgán spoločnosti a tvoria ho spoločníci (majitelia) firmy. Konateľa vyberajú spomedzi spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Aby mohol byť konateľ zvolený:

 • musí dosiahnuť vek 18 rokov,
 • musí byť spôsobilý na právne úkony,
 • musí byť bezúhonný,
 • nesmie byť členom dozornej rady v príslušnej spoločnosti,
 • nesmie byť ako povinný vedený v registri poverení na vykonanie exekúcie
 • a nesmie byť rozhodnutím súdu vylúčený z výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu.

TIP: Prečítajte si, ako zvolať valné zhromaždenie s. r. o.

Rozdiel medzi konateľom firmy a spoločníkom firmy

Konateľ s. r. o. môže byť zároveň spoločníkom s. r. o., teda majiteľom spoločnosti. To platí najmä u malých firiem. Prakticky sú konateľ a spoločník v samostatnej funkcie s odlišnou náplňou práce:

 • konateľ riadi spoločnosť, rozhoduje o finančných záležitostiach firmy, koná v jej mene a podpisuje zmluvy,
 • zatiaľ čo spoločník je majiteľ alebo spolumajiteľ, je členom valného zhromaždenia spoločnosti, nekoná v mene firmy a nepodpisuje zmluvy (pokiaľ nie je zároveň konateľom).

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Povinnosti konateľa s. r. o.

Konateľ s. r. o. vykonáva v mene spoločnosti všetky právne úkony. Je zodpovedný za riadenie spoločnosti, vedenie účtovníctva, zvolávanie valného zhromaždenia alebo pravidelné informovanie spoločníkov o dianí vo firme. Očakáva sa jeho lojálnosť voči spoločnosti.

Povinnosti a zodpovednosť konateľa s. r. o. udáva zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, medzi tie najzásadnejšie patria:

 • vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, pričom nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
 • zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, pričom na splnenie tejto povinnosti môže konateľ poveriť inú kvalifikovanú osobu (účtovníka),
 • zachovávanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu, ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov,
 • zachovávať zákaz konkurencie, podľa ktorého konateľ napr. nesmie vo vlastnom mene uzatvárať obchody súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti alebo byť členom štatutárneho orgánu inej spoločnosti s podobným predmetom podnikania,
 • zvolávať valné zhromaždenie a viesť zoznam spoločníkov,
 • informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti,
 • predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu, návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu strát,
 • podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak budú na to splnené podmienky.

Vedenie účtovníctva vám uľahčí fakturačný program iDoklad. Vďaka nemu má účtovník priamy prístup k faktúram bez nutnosti posielania e-mailom alebo odovzdávania osobne.

Konatelia firmy zodpovedajú za škodu spôsobenú firme svojim konaním a sú povinní ju firme spoločne a nerozdielne nahradiť. Túto zodpovednosť nemožno nijako obmedziť ani vylúčiť. Spoločnosť sa však môže vzdať nárokov na náhradu škody voči konateľom alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie. Za škodu konateľ nezodpovedá len vtedy, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok