Dátum publikácie 26. 06. 2023 Zdieľať článok

Do kedy podať daňové priznanie: postrážte si dôležité termíny v roku 2023

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Poznačte si v diári pre rok 2023 to, do kedy musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (SZČO) a právnických osôb. A doplňte si tam aj termín zaplatenia dane. Vyhnete sa zbytočným sankciám.

Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri (všetky obchodné spoločnosti a družstvá) a fyzické osoby – podnikatelia (všetky SZČO) musia daňové priznanie k dani z príjmov podať elektronicky. Urobte si poriadok v termínoch, aby ste to tento rok zvládli včas.

Do kedy odovzdať daňové priznanie ako SZČO

Pokiaľ podávate priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, urobte to najneskôr do 31. marca. Odborne sa používa spojenie: do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia – pri SZČO je zdaňovacie obdobie vždy zhodné s koncom kalendárneho roka.

Pozor – pokiaľ tento deň pripadá na víkend alebo deň pracovného pokoja, posúva sa lehota na podanie daňového priznania na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Lehota sa predlžuje:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace, ak do 31. marca podáte daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Novou lehotou na podanie daňového priznania je koniec kalendárneho mesiaca, teda podľa vašej voľby buď 30. apríl (tento deň v roku 2023 pripadá na víkend a 1. mája je sviatok, preto sa skutočná lehota posúva na 2. mája), 31. máj alebo 30. jún,
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak do 31. marca podáte daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a súčasťou vašich príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Novou lehotou na podanie daňového priznania je koniec kalendárneho mesiaca, teda podľa vašej voľby buď 30. apríl (tento deň v roku 2023 pripadá na víkend a 1. mája je sviatok, preto sa skutočná lehota posúva na 2. mája), 31. máj, 30. jún, 31. júl, 31. august alebo 30. september (tento a nasledujúci deň v roku 2023 pripadajú na víkend, preto sa lehota posúva na 2. októbra).

Takže keď prepásnete riadny termín na podanie daňového priznania do 31. marca, pokute sa nevyhnete. Do tohto termínu musíte podať daňové priznanie alebo oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, čo urobíte tiež elektronicky na jednoduchom formulári. Tým získate čas až do 30. júna alebo až do 30. septembra (resp. v roku 2023 až do 2. októbra).

Či už sa rozhodnete pre akýkoľvek termín podania, nezabudnite, že v rovnakom termíne už musí byť vypočítaná daň aj zaplatená na účet daňového úradu. Za deň platby sa pritom pri bezhotovostných prevodoch z účtu považuje deň, keď bola platba odpísaná z vášho účtu a pri platbe v hotovosti poštovou poukážkou deň, keď pošta hotovosť prijala alebo prevzala.

Neviete, koľko daňovému úradu odvediete na daniach pri prevádzkovaní živnosti? Prečítajte si návod na to, ako vypočítať daň z príjmov fyzických osôb a nezabudnite si uplatniť príslušné zľavy na dani.

Kedy sa podáva daňové priznanie za firmu

Lehoty týkajúce sa daňového priznania právnických osôb sa od SZČO nelíšia. Aby ste však daňové priznanie za firmu podali včas, musíte poznať jej zdaňovacie obdobie.

Väčšina právnických osôb sa riadi zdaňovacím obdobím, ktoré je zhodné s kalendárnym rokom, rovnako ako pri SZČO. Existujú ale výnimky.

Zdaňovacím obdobím dane z príjmov právnických osôb môže byť (najčastejšie situácie):

 • kalendárny rok,
 • hospodársky rok,
 • prechodné účtovné obdobie pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak,
 • obdobie od začiatku kalendárneho alebo hospodárskeho roka do dňa predchádzajúceho dňu vstupu do likvidácie, dňu vyhlásenia konkurzu, rozhodnému dňu (v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností),
 • obdobie odo dňa vstupu do likvidácie, odo dňa vyhlásenia konkurzu a podobne.

Klasický kalendárny rok vždy predstavuje obdobie jedného roka od 1. januára do 31. decembra.

Za hospodársky rok sa rovnako ako v predchádzajúcom prípade označuje 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, nie však od januára, ale od akéhokoľvek mesiaca po ňom. Príkladom hospodárskeho roka je napríklad obdobie od 1. mája do 30. apríla.

Aj pre firmy platí, že priznanie k dani z príjmov podávajú v základnej lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia v elektronickej podobe.

Lehota sa predlžuje:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace, ak spoločnosť do 31. marca podá daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom novou lehotou na podanie daňového priznania je koniec príslušného kalendárneho mesiaca,
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak spoločnosť do 31. marca podá daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a súčasťou jej príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom novou lehotou na podanie daňového priznania je koniec príslušného kalendárneho mesiaca.

Vyššie uvedené predĺženie lehoty na podanie daňového priznania však nemôže využiť daňovník v konkurze alebo v likvidácii.

Aj v prípade právnických osôb platí, že:

 • pokiaľ lehota na podanie daňového priznania pripadá na víkend alebo deň pracovného pokoja, posúva sa na prvý nasledujúci pracovný deň,
 • do stanovenej lehoty musí spoločnosť vypočítanú daň zaplatiť na účet daňového úradu.

Uloženie účtovnej závierky do registra a jej schválenie

Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vedú účtovníctvo (SZČO môže namiesto toho viesť daňovú evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky), podaním daňového priznania povinnosti ešte nekončia. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok. V ňom uložené účtovné závierky právnických osôb sú zverejnené a fyzických osôb sú nezverejnené, keďže ide o osobné údaje.

Ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa uskutočňuje veľmi podobne ako podávanie daňového priznania elektronicky. Tiež je potrebné na portáli finančnej správy po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny vyhľadať príslušný formulár, vyplniť ho a odoslať. Pre podnikateľské právnické osoby sa splnenie tejto povinnosti považuje zároveň aj za splnenie povinnosti uložiť účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra.

Právnické osoby navyše musia mať účtovnú závierku nielen zostavenú, ale aj schválenú. Na tento účel musí spoločnosť zvolať najvyšší orgán, napríklad valné zhromaždenie. Lehota na schválenie účtovnej závierky u podnikateľských právnických osôb je do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje. Ak ešte pri podaní daňového priznania spoločnosť nemá schválenú účtovnú závierku, uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku a po jej schválení do 15 pracovných dní do neho uloží oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. V prípade, že sa v neschválenej účtovnej závierke do jej schválenia niečo zmení, musí spoločnosť do 15 pracovných dní od jej schválenia do registra účtovných závierok uložiť schválenú účtovnú závierku.

Pri schvaľovaní účtovnej závierky najvyšší orgán obvykle zároveň aj rozhoduje o tom, ako sa účtovná jednotka vysporiada s prerozdelením zisku (prípadne ako naloží so stratou).

Ak spoločnosť vykáže zisk po zdanení, môže valné zhromaždenie rozhodnúť o jeho rozdelení a použiť ho napríklad na:

 • výplatu podielov na zisku,
 • úhradu straty minulých rokov
 • alebo ho pridať k nerozdelenému zisku z minulých rokov.

Čo sa stane, keď daňové priznanie nepodáte

Ak sa vás daňové priznanie týka a napriek tomu ho nepodáte v ustanovenej lehote, daňový úrad vám uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur. Ak ste daňové priznanie nepodali v ustanovenej lehote, daňový úrad vás vyzve na jeho podanie. Vo výzve vám určí aj náhradný termín a poučí vás aj o následkoch nepodania daňového priznania – určenie dane podľa pomôcok. Ak svoju povinnosť napriek tomu nesplníte, daňový úrad vám uloží pokutu od 60 eur až 32 000 eur.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok