Dátum publikácie 24. 10. 2022 Zdieľať článok

Čo ako budúci majiteľ s. r. o. musíte vedieť o základnom imaní

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Rozhodli ste sa založiť spoločnosť s ručením obmedzeným a neviete si rady, aké veľké základné imanie zvoliť? Poradíme vám, čo všetko zvážiť pri rozhodovaní o jeho optimálnej veľkosti. Zistite, aké povinnosti máte pri splatení základného imania s. r. o. a čo robiť, keď ho chcete v priebehu podnikania spätne navýšiť alebo znížiť.

Základné imanie v s. r. o. a jeho podoby

Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra a patria do neho vklady všetkých spoločníkov, ktoré sa delia na:

 • peňažné (peniaze v hotovosti a na bankových účtoch),
 • nepeňažné (hnuteľné a nehnuteľné veci sa vo všeobecnosti oceňujú znaleckým posudkom, napr. automobil, budova či výrobné zariadenia).

Základný imanie sa potom „rozptýli“ v aktívach spoločnosti a objaví sa aj v pasívach, konkrétne vo vlastných zdrojoch na účte 411 – Základné imanie. Výška základného imania evidovaná na tomto účte sa musí zhodovať s hodnotou uvedenou v obchodnom registri.

Základné imanie je v podstate len účtovnou položkou so zanedbateľným významom na ochranu veriteľov – nepredstavuje žiadne skutočné peniaze, ktoré musíte držať na účte alebo v majetku.

Stáva sa, že firma so základným imaním 10 000 eur v skutočnosti nevlastní žiadny majetok. A rovnako tak dochádza k situáciám, kedy firma so základným imaním vo výške 5 000 eur disponuje miliónovým majetkom.

Zákon stanovuje minimálnu hranicu

K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným potrebujete zložiť základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur. Hodnota vkladu spoločníka do základného imania musí byť aspoň 750 eur.

Ako stanoviť optimálnu výšku základného imania

Názory na ideálnu výšku základného imania sa rôznia. Zvážte najmä:

 • koľko peňazí bude spoločnosť potrebovať, než začne produkovať zisk, to znamená okrem administratívnych nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti a získaním oprávnenia na podnikanie spoločnosti do tejto sumy započítajte potrebné náklady na webové stránky a propagáciu či prenájom kancelárií a pracovné potreby,
 • nech je dostatočne veľká na to, aby pôsobila dobre na úradníkov, ktorí schvaľujú úver, prípadne na budúcich investorov,
 • aby bolo možné podiel dobre rozdeliť pri predaji.

Hodnota základného imania sa pochopiteľne líši podľa veľkosti a predmetu podnikania alebo počtu spoločníkov. Ak poskytujete služby, počiatočné náklady podnikania budú určite nižšie ako v prípade výrobnej spoločnosti. Odporúčame vám do podnikania vložiť minimálne niekoľko tisíc eur (zhruba 5 000 – 10 000 eur a viac), ktoré s rezervou pokryjú všetky počiatočné výdavky a navyše budú v očiach investorov pôsobiť seriózne.

Ako a kedy musíte ako spoločník splatiť vklady a v akej výške

Zákon vám ukladá povinnosť splatiť najmenej 30 % každého peňažného vkladu najneskôr pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Zvyšných 70 % môžete splatiť maximálne do 5 rokov od vzniku spoločnosti (prípadne ešte skôr, pokiaľ tak stanovuje spoločenská zmluva).

Správcom vkladov splatených pred vznikom spoločnosti je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Správou vkladov môžete poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky. Peňažné vklady do základného imania môžete splatiť správcovi vkladov v hotovosti alebo bezhotovostne na bankový účet.

Pri nepeňažných vkladoch najskôr zistite hodnotu majetku. Tú vo všeobecnosti stanoví znalec, ktorého výber nie je nijako upravený, takže si ho môže vybrať aj samotný spoločník. Existujú však dve výnimky, kedy sa nemusí vykonávať nové ocenenie nepeňažného vkladu znalcom. Valné zhromaždenie s. r. o. môže rozhodnúť, že hodnota nepeňažného vkladu sa nemusí určiť znaleckým posudkom, ak sa hodnota nepeňažného vkladu určila znaleckým posudkom k dátumu nie staršiemu ako šesť mesiacov pred splatením nepeňažného vkladu. Tiež môže valné zhromaždenie s. r. o. rozhodnúť o tom, že hodnota nepeňažného vkladu sa nemusí určiť znaleckým posudkom, ak je hodnota vkladu odvodená samostatne pre každý nepeňažný vklad z riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie overenej audítorom bez výhrady.

Nezabudnite, že o predmete nepeňažného vkladu a sume, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, musí byť zmienka v spoločenskej zmluve.

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí za dlhy spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Nepeňažné vklady musíte splatiť ešte pred vznikom spoločnosti a je nutné, aby ich ocenil znalec okrem dvoch výnimiek uvedených vyššie.

Čo sa stane, keď spoločník vkladovú povinnosť nesplní

Ak spoločník nesplatí vklad v stanovenom termíne:

 • má povinnosť hradiť úroky z omeškania vo výške dohodnutej v spoločenskej zmluve alebo zákonom vo výške 20 % z nesplatenej sumy,
 • spoločnosť ho môže pod hrozbou vylúčenia vyzvať, aby svoju povinnosť splnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace,
 • valné zhromaždenie ho môže zo spoločnosti vylúčiť, ak nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote.

Kedy dochádza k zmene základného imania

Meniť základné imanie v priebehu podnikania je možné, ale nikdy sa nevyhnete administratívne náročnému procesu. Aj z toho dôvodu k jeho navyšovaniu a znižovaniu nedochádza príliš často.

O zmene musí rozhodnúť valné zhromaždenie a je nutné upraviť zápis o výške základného imania v obchodnom registri. Zmena základného imania má podobu napríklad:

 • dodatočných vkladov majiteľov do spoločnosti pri navýšení základného imania,
 • prevodu zisku do základného imania za účelom zvýšenia základného imania,
 • výberu vkladov pri znižovaní základného imania.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok