Dátum publikácie 11. 05. 2022 Zdieľať článok

Ako fungujú doklady k prijatej platbe

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Preddavková faktúra sama o sebe nie je daňovým dokladom. U poskytovateľa platobných služieb ste si zriadili vlastný bankový účet na podnikanie, ktoré je predmetom dane a oznámili ste to Finančnému riaditeľstvu SR podľa § 6 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  (ďalej ako ”Zákon o DPH”), a to bezodkladne odo dňa, keď ste sa stali platiteľom dane z pridanej hodnoty. Váš bankový účet je už zverejnený v zozname bankových účtov platiteľov dane na webovej stránke Finančného riaditeľstva. Jedného dňa vám na tento účet boli pripísané finančné prostriedky. Ako platiteľ musíte do 15 dní odo dňa prijatia platby reagovať, hoci ste objednanú prácu ešte nedokončili. V tomto prípade ste povinný do 15 dní odo dňa  prijatia platby vyhotoviť faktúru, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste platbu prijali. Prečítajte si článok, ktorý vám vysvetlí základné pravidlá. Zrozumiteľne, ľudsky a na príkladoch.

Predstavte si, že sa živíte v SR ako IT špecialista, prevádzkujete podľa Živnostenského zákona voľnú živnosť vytvárate e-shopy na mieru, nie štandardné produkty. Vaš ročný obrat (pripomeňme si, že obratom podľa Zákona o DPH sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, to je v Slovenskej republike za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je viac ako 50 000 eur), splnili ste si podľa § 4 Zákona o DPH registračnú povinnosť voči daňovému úradu, do 20. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste dosiahli hore uvedený obrat, daňový úrad vám pridelil identifikačné číslo pre daň a ste platiteľom DPH a podľa § 68 Zákona o DPH osobou povinnou platiť daň správcovi dane. Vďaka dobrým referenciám vás osloví výrobca nábytku, podľa Živnostenského zákona prevádzkuje remeselnú živnosť a súčasne voľnú živnosť , ktorou sú v jeho prípade služby webového servera (do ktorých patrí aj poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom), tento zákazník si uvedomuje,že ho brzdia zastarané technológie a nefunkčné riešenia e-shopu, ktorého je prevádzkovateľom. Tento zákazník je taktiež v zmysle § 69 Zákona o DPH osobou povinnou platiť daň správcovi dane. 

Vy pripraváze zákazníkovi prostredníctvom e-mailu ponuku, dohodnete sa s ním na odmene 12 305 eur za vykonanie služby. Mali by ste myslieť na zmluvu, hoci Obchodný zákonník (“OZ”) nemá podrobnú právnu úpravu pre požadovaný typ zmluvy, úprava podmienok zmluvy zostáva výlučne medzi vami. Jedinou podmienkou, vyplývajúcou zo zákona,je dostatočné a určité špecifikovanie predmetu zmluvy – teda vykonanie konkrétnej činnosti z vašej strany a záväzok zákazníka dohodnutú odplatu zaplatiť. 

Čakajú vás stovky hodín práce, nechcete začať bez primeraného preddavku. Vyhotovíte preddavkovú (zálohovú) faktúru na sumu 6 152,50 eur, čo je polovica dohodnutej odmeny za vykonanie služby, uvedenej v zmluve. Pošlete ju zákazníkovi  a hneď na  druhý deň je platba pripísaná na váš účet. 

Odo dňa pripísania tejto platby na váš vlastný bankový účet, ktorý používate na podnikanie, ktoré jej predmetom dane, v zmysle Zákona o DPH sa počíta 15-dňová lehota, v priebehu ktorej ste povinný vyhotoviť daňový doklad, to je faktúru, aj napriek tomu, že zákazníkovu dokončíte tvorbu e-shopu dajme tomu až za 3 mesiace.

Čo to je daňový doklad

Či už vytvárate e-shopy, alebo predávate kvety na trhu, vystavujete zákazníkom tzv. doklady o predaji. Bežne sú nazývané ako faktúry, paragóny (ručne vyhotovené doklady o predaji), alebo účtenky.

Doklad o predaji nie je však automaticky daňovým dokladom. Aby sa stal daňovým dokladom, musí spĺňať niekoľko podmienok.

IT špecialista z nášho príkladu je dodávateľom a platiteľom DPH. Zákazník/odberateľ je taktiež platiteľ DPH. Ak vy ešte nie ste platiteľom DPH, platiteľom DPH sa určite raz stanete, a to:

 • registráciou zo Zákona o DPH (§ 4 ods. 1 Zákona o DPH), dosiahnete za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, alebo aj v prípade, že
 • nedosiahnete obrat hore uvedený, podáte si žiadosť o registráciu pre daň podľa §4 ods. 2  Zákona o DPH (obvyklým dôvodom na registráciu býva požiadavka obchodných partnerov, ktorí  sú platiteľmi DPH).

TIP: Pokiaľ ste neplatiteľom DPH, pri vystavovaní faktúry sa predovšetkým riadite zákonom o účtovníctve a Obchodným zákonníkom, vyhotovuje účtovný doklad, resp. obchodný dokument. Vynechajte označenie „daňový doklad“, označte ho len ako „Faktúra“. zjednodušte si takto svoj život, ale aj život obchodných partnerov, ktorí vaše doklady môžu chybovo zahrnúť do svojho daňového priznania a zaplatenia vlastnej daňovej povinnosti.

Čo obsahuje správne vyhotovený daňový doklad

Aby ste daňový doklad vyhotovili správne, obsah faktúry musí predovšetkým splniť podmienky stanovené pre osoby povinné vyhotoviť faktúru podľa § 74 Zákona o DPH (ďalej ako „Zákon o DPH)

 • platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom môže v zmysle ust. § 74 ods. 3 písm. a) Zákona o DPH vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorou je doklad za tovar alebo službu , ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur alebo podľa písm. b) doklad vyhotovený registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa (Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice), ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur, (povinnosť vyhotoviť faktúru sa nevzťahuje na prípade uvedené v § 72 ods. 8 Zákona o DPH),
 • pri vyšších cenách musíte rešpektovať pravidlá pre bežný daňový doklad.

Pre bežný daňový doklad sú prísnejšie pravidlá. Musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, 
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, 
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“, 
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, 
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6, Zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • a všetky ďalšie uvedené v § 72 písm. l) až o) Zákona o DPH.

TIP: Naučte sa vyhotovovať faktúry správne. Všetko potrebné sa dozviete v našom veľkom sprievodcovi. Preddavkové faktúry majú platitelia DPH radi. Nie sú totiž daňovými dokladmi IT špecialista z nášho príkladu mal šťastie na férového zákazníka, ktorý mu za odvedenú prácu zaplatil. Veľa podnikateľov má oveľa horší scenár, kedy zákazník nezaplatí vôbec.

Aj preto sú preddavkové faktúry (taktiež zálohová faktúra, predfaktúra, ako pojmy Zákon o DPH nepozná) medzi podnikateľmi veľmi obľúbené.

Výhody preddavkovej faktúry:

 • dostanete peniaze vopred,
 • neúčtuje sa jej vyhotovenie,
 • nevznikajú daňové dopady za jej vyhotovenie,
 • keďže zákony nepoznajú tento pojem, nenájdete v nich, čo má preddavková faktúra obsahovať.

TIP: Preddavkové faktúry používajte, aj keď nie ste platiteľom DPH a vediete si účtovníctvo.

Aby tento doklad splnil svoj účel a aby ste mali peniaze na vašom účte čo najskôr, určite okrem iných údajov, v nej uveďte:

 • číslo účtu,
 • čiastku na úhradu,
 • dátum splatnosti,
 • variabilný symbol.

Čo ak zákazník preddavkovú faktúru neuhradí

V prípade, že ste mi tovar alebo službu nedodali, nemusíte vystavovať dobropis. Preddavkovú faktúru jednoducho stornujte, alebo vymažte, zlikvidujte ju do koša vášho počítača. 

Čo ak zákazník preddavkovú faktúru uhradí

Vyhotovenie preddavkovej faktúry síce nemá daňové dopady, ale jej uhradenie už áno. Odo dňa, kedy máte preddavok pripísaný na vašom účte, vzniká vám príjem, ktorý ste povinný zdaniť.

Vrátime sa k príkladu IT špecialistu, ktorý vyhotovil preddavkovú faktúru a poslal ju zákazníkovi a na druhý deň má na účte pripísanú sumu 6 153 eur. Do 15 dní odo dňa pripísania platby na svoj účet je povinný zákazníkovi vyhotoviť daňový doklad k prijatej platbe – 20 % DPH (základná sadzba dane na tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane), v tomto prípade je to 1 230,60 eur. Túto čiastku uvedie zároveň do daňového priznania za kalendárny mesiac, ktoré je pre neho zdaňovacím obdobím podľa ust. § 78 ods. 2 Zákona o DPH a je povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie, pretože v tomto období mu vznikla daňová povinnosť, a teda je povinný platiť aj vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Po 3 mesiacoch je e-shop hotový. IT špecialista vyhotoví  vyúčtovaciu faktúru na zostatkovú čiastku, to je 6 153 eur. A v daňovom priznaní za kalendárny mesiac  uvedie daň vo výške 1 230,60 eur.

TIP: Neplatiteľom DPH vzniká uhradením preddavkovej faktúry taktiež zdaniteľný Príjem v zmysle ust. § 6 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. DPH ale nerieši. Neplatiteľ DPH po splnení svojho záväzku voči zákazníkovi vyhotoví faktúru iba ako účtovný doklad podľa zákona o účtovníctve Povinný je podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacie obdobia, ktorým je jeden kalendárny rok, s uvedením príjmu v tom kalendárnom roku, v ktorom príjem bol skutočne pripísaný na jeho účet.

V iDoklade to celé zvládnete niekoľkými kliknutiami

Pokiaľ používate iDoklad, prepojenie preddavkových faktúr a daňových dokladov je veľmi jednoduché – môžete dokonca vyhotovovať daňové doklady aj v prípade, že vám zákazník platí preddavok po častiach. Na každú úhradu vyhotovíte niekoľkými kliknutiami nový doklad.

Daňový doklad k platbe vyhotovíte 3 spôsobmi:

 1. Prekliknete sa do sekcie Daňové doklady k platbe. Kurzorom stlačte tlačidlo Nový a vyberte zo zoznamu úhrad preddavkových faktúr tu správnu.
 2. V zozname úhrad preddavkových faktúr použite funkciu Daňový doklad – nájdete ju v riadku s úhradou a v hornom menu.
 3. Zaškrtnite možnosť Vystaviť daňový doklad pri pridaní novej úhrady preddavkovej faktúry.

Tu máte jednoduchý video návod:

V prípade, že máte akékoľvek otázky k daňovým dokladom, preddavkovým faktúram alebo fakturácii ako takej, napíšte nám na info@idoklad.sk.

Nech fakturácia ide pekne od ruky.

Zistite, ako sa vyhnúť problémom v podnikaní

Začiatok podnikania je často ako cesta mínovým poľom. Každú chvíľu hrozí, že omylom stúpite na nebezpečnú nástrahu. 

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok