Import faktúr do iDokladu

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2023 4 minúty čítania

Do aplikácie iDoklad si môžete ľahko importovať faktúry vystavené v ekonomických systémoch Pohoda a SuperFaktura. Načítané faktúry sa v iDoklade dajú ďalej upravovať či kopírovať, súčasťou importu je aj spárovanie uložených kontaktov na základe zhodného IČO a automatické založenie nových kariet Kontaktov.

Export faktúr do XML formátu

Skopírovať link Skopírované

Predpokladom pre import faktúr do iDokladu je ich export z pôvodného systému do formátu XML. Tento krok uskutočníte priamo v príslušnom ekonomickom systéme a postup by ste mali nájsť v pomocníkovi k danému systému. Pre prípad, že by ste si napriek tomu nevedeli s exportom rady, popis nájdete aj v našom pomocníkovi:

Import XML faktúr do iDokladu

Skopírovať link Skopírované

Import faktúr z XML formátu do iDokladu uskutočníte v menu Nastavenie-Aplikácia-Import. Tu vám stačí uskutočniť tri jednoduché kroky:

 1. Najskôr si v ponuke vyberte systém, z ktorého faktúry importujete.
 2. Potom vám iDoklad sprístupní stránku určenú pre načítanie súboru exportovaného z vybraného systému. Tu vyplňte nasledujúce polia:
 • Importný súbor – do tohto poľa zadajte presnú cestu k adresáru, do ktorého ste faktúry exportovali.
 • Formát čísla faktúry – kvôli zachovaniu pôvodných čísel faktúr je dôležité zadať do poľa definíciu číselného radu tak, aby zodpovedala číslovaniu v pôvodnom systéme. Zapíšte sem teda zodpovedajúce pevné znaky aj premenné pre rok {R}, mesiac {M} alebo poradové číslo faktúry {N} a pri premenných dodržte aj presný počet znakov z pôvodnej definície. Pozor – znaky použité pre definíciu premennej nemusia v iDoklade zodpovedať znakom, ktoré používa pôvodný systém (napr. Poradové číslo v iDoklade definuje premenná N, inde to však môže byť Č alebo C).

Príklad nastavenia pri importe z Pohody: V časti Nastavenia / Zoznamy / Číselné rady máte v Pohode pre faktúry definovaný Rad v tvare 2301 a Číslo napr. 00024 (tu je pre vás dôležitým údajom počet znakov, v tomto prípade päť). V iDoklade teda do poľa zapíšte 2301{NNNNN}.

Príklad nastavenia pri importe zo SuperFaktury: V časti Nastavenia / Číslovanie / Upraviť číslovanie ste v SuperFakture pre bežné faktúry vybrali formát RRČČČČ, ktorý generuje čísla faktúr v tvare 230001, 230002 atď. V iDoklade teda do poľa zapíšte {RR}{NNNN}.

 • Rad – ak máte pre faktúry nastavených viac číselných radov, vyberte zo zoznamu ten rad, do ktorého majú byť faktúry importované.

Potom stlačte tlačidlo Importovať.

3. Nakoniec si overte stav importovaných súborov. Súčasťou prenosu je tiež import adries odberateľov uvedených na dokladoch, rozhodujúcim údajom pri párovaní je IČO. Ak sa IČO uvedené na faktúre v iDoklade už vyskytuje, iDoklad oba kontakty spáruje a novo načítané doklady bude v prehľadoch a tlačových zostavách súčtovať s už uloženým kontaktom (v prípade, keď sa adresné údaje na uloženej karte kontaktu a na novo načítanom doklade líšia, iDoklad ich neprepíše a na oboch miestach zostanú v pôvodnej podobe bez zmeny). Pre firmy, ktoré v iDoklade doteraz nemáte uložené (IČO na doklade sa nezhoduje so žiadnou firmou v kontaktoch), sa automaticky založia nové adresné karty.

XML export z Pohody

Skopírovať link Skopírované
 1. Predpokladom na prevod faktúr z Pohody do iDokladu je ich export do formátu XML. Tento krok uskutočníte priamo v Pohode v agende Vydané faktúry. Tu pravým tlačidlom myši otvoríte miestnu ponuku a v nej si vyberiete voľbu Export do XML.
 2. Potom program otvorí sprievodcu Používateľský XML export, v ktorém postupujte v nasledujúcich krokoch:
 • Na prvej strane si zvoľte názov súboru a jeho umiestnenie. Túto adresu neskôr zadáte do iDokladu.
 • Na ďalšej strane si v poli Typ exportu zvoľte možnosť Štandardný export XML Pohoda.
 • Po stlačení tlačidla Ďalší sa požadovaný export uskutoční.
 • Na poslednej strane sprievodcu potom máte možnosť otvoriť si zložku s novo vytvorenými XML súbormi a skontrolovať si, či je všetko v poriadku.

Aplikácia iDoklad umožňuje aj opačný krok, a to Import adries a faktúr do Pohody (využíva sa utilita na prepojenie). Túto možnosť využijete v prípade, keď posielate svojej účtovnej firme faktúry vystavené v iDoklade na spracovanie v systéme Pohoda.

XML export zo SuperFaktury

Skopírovať link Skopírované

Predpokladom na prevod faktúr zo SuperFaktury do iDokladu je ich export do formátu XML. Tento krok uskutočníte priamo v SuperFakture v časti Nástroje / Export. Tu stačí zaškrtnúť pole Dáta pre Pohodu, vybrať si časový interval, do ktorého majú exportované doklady spadať, a stlačiť tlačidlo Export.

Potom si už len pomenujte adresár, do ktorého XML výstup uložíte, a zapamätajte si cestu k nemu – túto adresu neskôr zadáte pri importe faktúr do iDokladu.

XML export dát zo SuperFaktury neobsahuje informácie o tom, či sú faktúry uhradené a akú majú sadzbu DPH. Preto si faktúry po importe radšej v iDoklade prejdite – zaveďte si do nich úhrady a v prípade, že používate inú sadzbu DPH ako základnú, skontrolujte si aj vyčíslenie DPH.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému