Dátum publikácie 18. 11. 2022 Zdieľať článok

Bez nich vám hrozí pokuta: povinné údaje na webe pre SZČO a firmy

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Názov firmy alebo živnostníka, adresa alebo identifikačné číslo. Aj tieto údaje musíte mať už niekoľko rokov povinne na svojich internetových stránkach, pokiaľ podnikáte ako SZČO alebo máte firmu. Povinnosti pre SZČO, s. r. o. aj a. s. upravuje Obchodný zákonník spolu so zákonom o elektronickom obchode a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Viete, aké konkrétne informácie musíte zverejniť a aké sú postihy za nedodržanie tejto povinnosti? 

5 vecí, ktoré musíte ako právnická osoba zverejniť

Obchodné spoločnosti (napr. s. r. o.) musia podľa Obchodného zákonníka na internete uvádzať všetky informácie, ktoré sú povinné uvádzať aj na svojich obchodných dokumentoch. Tieto údaje slúžia na identifikáciu danej právnickej osoby.

Povinné údaje na webe firmy:

Zahraničná osoba je povinná navyše uvádzať na svojom webovom sídle aj údaj o zápise podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra.

V prípade, že ide o web verejnej akciovej spoločnosti, musia byť na ňom ešte ďalšie informácie:

 • týkajúce sa valného zhromaždenia a ostatných údajov, ktoré s ním súvisia
 • týkajúce sa pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

Ak má akciová spoločnosť (súkromná alebo verejná) zriadené webové sídlo, musí na ňom uverejniť informácie o výsledkoch hlasovania na valnom zhromaždení v požadovanej štruktúre.

Ak ide o spoločnosť, ktorá sa zúčastňuje cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia, tak musí v tejto súvislosti na svojej internetovej stránke tiež zverejňovať viaceré informácie.

Zverejňovať môžete aj ďalšie informácie, ako je napríklad DIČ, povinné už to ale nie je. Firmy môžu zverejniť aj výšku svojho základného imania. V takomto prípade však musíte na svojej internetovej stránke uviesť aj rozsah jeho splatenia.

Povinnosti SZČO podľa Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník ukladá povinnosť všetkým SZČO, ktoré majú zriadené webové stránky, zverejniť na internete povinné údaje. Ak webové stránky nemáte, tak si ich len kvôli zverejneniu povinných údajov vytvárať nemusíte. Živnostníci na svojich internetových stránkach uvádzajú svoje obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (IČO) a označenie živnostenského registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.

A pozor, nestačí len to, že na svojom webe všetky povinné informácie máte, ale mali by ste ich umiestniť tak, aby ich každý návštevník ľahko našiel. Najjednoduchšie je využiť sekciu s kontaktmi. Nezabudnite tiež na to, že povinné údaje musia obsahovať všetky jazykové mutácie vášho webu.

Informácie podľa zákona o elektronickom obchode

Podnikateľ, ktorý na účely podnikania využíva internetové stránky (napr. sú tam informácie o podnikateľovi, predávajú sa tam tovary a služby, zobrazujú sa tam články, zobrazuje sa tam reklama) je povinný na nich poskytnúť informácie aj podľa zákona o elektronickom obchode:

 • názov, obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska, ak ide o fyzickú osobu,
 • označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
 • daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH,
 • adresu elektronickej pošty (e-mail) a telefónne číslo,
 • názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť podnikateľa podlieha (najčastejšie je to Slovenská obchodná inšpekcia).

Viaceré informácie, ktoré požaduje od podnikateľa zákon o elektronickom obchode, je už povinný uvádzať na svojich webových stránkach podľa Obchodného zákonníka. Pridávajú sa však aj ďalšie.

Informácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

Pokiaľ cez web ponúkate svoj tovar alebo služby spotrebiteľom, musíte ich ešte pred uzavretím zmluvy (resp. pred odoslaním objednávky) informovať o viacerých náležitostiach, najčastejšie sa tak deje prostredníctvom obchodných podmienok.

Tieto ďalšie informačné povinnosti vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Expertka Barbora Šaldová radí: „Podľa toho musíte spotrebiteľa informovať, aké platby prijímate a ako u vás môže tovar alebo službu reklamovať. Tiež ho musíte informovať o možnosti mimosúdneho riešenia sporov u príslušného orgánu.“ Ním je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.

V obchodných podmienkach na webe vždy musíte uviesť:

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,
 • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
 • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty (e-mail) a číslo faxu, ak ich má,
 • adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy sídla alebo miesta podnikania predávajúceho,
 • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH a všetkých ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná),
 • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu,
 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy (predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy),
 • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
 • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 • informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú (ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy),
 • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu).

Nezabúdajte ani na zásady ochrany osobných údajov (GDPR).

Sankcie? Pokuta až do výšky 10 000 eur

Možno sa vám do prerábania stránky a zverejňovania údajov nechce a odkladáte to. Dajte si na to pozor. Za nezverejnenie povinných údajov na internete podľa Obchodného zákonníka vám hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur. Za nezverejnenie povinných údajov na internete v súvislosti s ochranou spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb prostredníctvom e-shopu vám hrozí pokuta až do výšky 10 000 eur. A pokiaľ nepomôže ani tá a v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakovane porušíte tú istú povinnosť, za porušenie ktorej vám už bola pokuta uložená, môže vám byť pokuta uložená až s dvojnásobnou hornou hranicou sadzby.

Informácie zvyšujú dôveryhodnosť a transparentnosť webov

Mnohé z povinne zverejňovaných informácií na webových stránkach podnikateľov vznikli ako dôsledok implementácie smerníc a nariadení Európskej únie. Jedným z hlavných dôvodov je teda snaha o priblíženie slovenskej legislatívy k tej európskej. Smernice a nariadenia majú navyše zvýšiť transparentnosť podnikania a ochrániť tak zákazníkov alebo obchodných partnerov.

S tým súvisí aj hlavná výhoda povinného zverejňovania niektorých informácií. Nielenže máte k dispozícii základné informácie o svojom obchodnom partnerovi, ale tým, že podobné informácie sami zverejníte, ľahko zvýšite svoju dôveryhodnosť. A to sa môže prejaviť aj na zvýšených predajoch. Preto sme pre vás pripravili článok o povinných údajoch na faktúre.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok