Prepojenie s Omegou

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikácia s účtovnými systémami

IK_skok_jinam Stiahnutie utility pre import do Omegy

Prepojenie s Omegou vám umožní prenášať faktúry prijaté, faktúry vystavené a dobropisy z iDokladu do programu Omega. Ako prvý krok je nutné pripraviť program Omega na možnosť autoimportu dokladov a potom stiahnuť a použiť utilitu pre Import z iDokladu do Omegy, ktorá zabezpečí samotné prepojenie iDokladu s Omegou. Postupujte podľa inštrukcií uvedených v nasledujúcej časti.

Príprava programu Omega pre autoimport

Vytvorenie konfiguračného súboru v programe Omega

V programe Omega cez menu Firma - Import zvoľte možnosť Vytvorenie konfig. súb. pre autoimport čím začnete vytvárať konfiguračný súbor AkciaOmega.cfg, ktorý zabezpečí autoimport dokladov pripravených z programu iDoklad.

Vytváranie konfiguračného súboru pre autoimport

Vytváranie konfiguračného súboru pre autoimport

Po stlačení tlačidla Ďalej sa zobrazí formulár Konfiguračný súbor pre autoimport. Do poľa Zdrojový súbor napíšte alebo vyberte pomocou lupy cestu k textovému súboru, ktorý v tvare požadovanom programom Omega neskôr pripraví utilita Import z iDokladu do Omegy. Odporúčame vytvoriť adresár iDoklad a prázdny textový súbor iDoklad.txt v štandardnej ceste C:\Omega\iDoklad\iDoklad.txt a tento potom vybrať.

Konfiguračný súbor pre autoimport

Konfiguračný súbor pre autoimport

Ďalej odporúčame zaškrtnúť možnosť Spracovať všetky súbory v adresári, lebo utilita bude do adresára C:\Omega\iDoklad\ ukladať súbory vo formáte iDoklad_RRMMDD_HHMMSS.txt a po úspešnom importe bude tento súbor premiestnený ako záloha do podadresára SPRACOVANE.

 

Ostatné možnosti nechajte tak ako sú prednastavené, teda nezaškrtnuté Vytvoriť súbor AkciaOmega.bat a nezaškrtnuté Vykonať prepočty. Vykonaním prepočtu alebo otvorením dokladu a jeho uložením totiž môže prísť k zmene dokladu podľa nastavení programu Omega.

Ponechajte aj možnosť Pridať neexistujúce údaje (doklady), aby sa importovali len nové doklady a staršie sa už neprepisovali, pretože by inak mohlo dochádzať k nežiaducim zmenám v už zaúčtovaných dokladoch.

 

Keď je všetko pripravené kliknite na tlačidlo Štart, čím sa vytvorí konfiguračný súbor.

Úspešné vytvorenie konfiguračného súboru 

Úspešné vytvorenie konfiguračného súboru 

Ak importujete len jednu firmu, tak toto stačí urobiť len jeden raz a súbor je pripravený na opakované použitie.

Ak máte viac firiem pre import, tak si treba pre každú firmu buď vytvoriť samostatný konfiguračný súbor (premenovaním vytvoreného súboru napr. doplnením názvu firmy bez diakritiky), alebo tento postup zopakovať pred každým importom do inej firmy (štandardný súbor sa prepíše novými údajmi). Konfiguračný súbor totiž obsahuje údaj o firme v Omege, do ktorej sa budú doklady importovať, preto pozor, aby nedochádzalo k importu do nesprávnej firmy.

Utilita pre Import z iDokladu do Omegy

Tu si bezplatne stiahnite inštalačný súbor utility Import z iDokladu do Omegy, spustite ho a nechajte sa viesť sprievodcom inštaláciou. Po jeho skončení kliknite na ikonu iDoklad2Omega vytvorenú na pracovnej ploche, čím sa vám zobrazí nasledovné okno:

Utilita Import z iDokladu do Omegy

Utilita Import z iDokladu do Omegy

IK_Odrazka_01 Pripojiť sa k iDokladu vybratím firmy

V utilite stlačte tlačidlo Vybrať firmu, čím sa otvorí samostatné okno na prihlásenie do účtu iDokladu.

Prihlásenie do účtu iDokladu

Prihlásenie do účtu iDokladu

Do polí Prihlasovací e-mail a Heslo zadajte prihlasovacie údaje k účtu v iDoklade, s ktorým chcete Omegu prepojiť. V prípade, že máte pod e-mailovou adresou viacero firiem, ponúkne sa vám po prihlásení ich zoznam, z ktorého si vyberiete konkrétnu firmu pre prepojenie.

Ak ste prihlasovacie údaje zadali správne príp. vybrali konkrétnu firmu, tak sa jej kontaktné údaje zobrazia v poliach Názov firmy a IČO.

 

ik_odrazka_02 Do Omegy importovať

Zaškrtnutím políčka vedľa názvu dokladov zvoľte aké druhy dokladov chcete importovať z iDokladu do Omegy. Na výber máte:

IK_odrazka Faktúry prijaté

IK_odrazka Faktúry vystavené

IK_odrazka Dobropisy

 

ik_odrazka_03 Nastavenia importu

IK_odrazka Spúšťací súbor – cesta k súboru, ktorý zabezpečuje autoimport do Omegy. Štandardne C:\Omega\Intro.exe

IK_odrazka Konfiguračný súbor – cesta k súboru, ktorý v sebe obsahuje informáciu odkiaľ, ako a do akej firmy v Omege sa majú vybrané doklady automaticky importovať. Štandardne C:\Omega\AkciaOmega.cfg. Jeho vytvorenie pozrite vyššie, ak importujete viac firiem a máte vytvorených viac súborov, tak vyberte ten správny.

IK_odrazka Úložisko záznamov o importe – cesta k adresáru, kde sa budú ukladať informácie o pripravenosti jednotlivých druhov dokladov, ich počte a o zahájení a ukončení importu do Omegy. Štandardne C:\Omega\iDoklad\Log

 

ik_odrazka_04 Spustenie importu

Tlačidlom Importovať do Omegy spustíte proces, ktorý stiahne doklady určené k prenosu a vytvorí z nich textový súbor, ktorý sa potom automaticky naimportuje do programu Omega.

Všetky importované doklady sa v iDoklade označia príznakom Exportované.

IK_upozorneniPred vykonaním autoimportu musí byť program Omega zatvorený! Ak program Omega necháte zapnutý, automatický import neprebehne korektne. V prípade, že po importe zostane program Omega otvorený, musíte ho najprv zatvoriť a znova otvoriť a až potom s ním môžete začať pracovať.

IK_upozorneniDo programu Omega sa neimportujú úhrady a prípadný odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje bez väzby na iný doklad.