Prepojenie s Money S4/S5

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikácia s účtovnými systémami

K prepojeniu ERP systémov Money slúži 3D modul umožňujúci obojsmernú komunikáciu, vďaka ktorému je prenos dát veľmi jednoduchý a intuitívny. Modul umožní z iDokladu do Money načítavať vystavené faktúry a na nich použité adresné karty, späť je možné importovať záznamy o vykonaní úhrad a cenník produktov.

IK_upozorneni Do Money sa z iDokladu neprenášajú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Príprava Money S4/S5

Pre korektný prenos a správne zaúčtovanie dokladov je potrebné v systéme Money S4/S5 pred prvým prenosom vytvoriť nasledujúcu konfiguráciu.

Skupina faktúr vystavených

V zozname Fakturácia / Faktúry vystavené / Skupiny zoznamov si založte špeciálnu skupinu a v jej nastavení doplňte všetky údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú, ale v Money sú potrebné pre správne zaúčtovanie. Absolútne nevyhnutné je doplniť PredkontáciuČlenenie DPH, bez týchto údajov sa doklady do Money vôbec neuložia. Podľa potrieb danej agendy môžete doplniť o ďalšie používané údaje, napr. Intrastat, skladové pohyby, Kontrolingové údaje apod.

IK_upozorneni POZOR: Údajmi zadanými v nastavení skupiny sa pri uložení faktúry do Money prepíše jej pôvodné zadanie v iDoklade. Preto do nastavenia skupiny nesmiete doplniť žiadny z údajov, ktoré sa zadávajú už v iDoklade, najmä Číselný rad a Zaokrúhlenie.

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Ak faktúry z iDokladu prevádzate do agendy, ktorú v Money aktívne používate (faktúry striedavo vystavujete v iDoklade aj v Money), musíte pre nich v iDoklade vytvoriť iný číselný rad, než aký je nastavený v Money. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money by neprebiehal korektne.

IK_upozorneniPríklad: v Money používate pre faktúry Číselný rad, ktorého Obdobie má nastavenú Číselnú predponu radu na hodnotu 2013 a Aktuálne číslo na 0001 (pozri obrázok). V nastavení iDokladu je nutné upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

Nastavenie číselného radu v Money S4/S5

Nastavenie číselného radu v Money S4/S5

Nastavenie číselného radu v iDoklade

Nastavenie číselného radu v iDoklade

Skupina firiem

Ak chcete adresy zadané v iDoklade používať i pri vystavovaní dokladov v Money, tak v menu Adresár / Firmy / Skupiny zoznamov založte tiež skupinu pre prevod adries a doplňte v nej údaje, ktoré v Money používate pri obchodovaní – Číselný rad, Adresné kľúče, Činnosti a nastavenia v záložke Obchod (primárne účty, spôsob výberu ceny, individuálny cenník atď.). Upozorňujeme však, že ide o údaje využívané iba v agende Money, pri práci v iDoklade sa inak neprejavia.

IK_upozorneni Do Money sa z iDokladu prenášajú vždy iba adresy, ktoré boli použité na niektorom z importovaných dokladov, nepoužité adresy nie.

Nastavenie zoznamov pre odpočet záloh

Pre faktúry generované v iDoklade za účelom vyúčtovania zálohových faktúr je v Money potrebné na karte Nastavenie zoznamu faktúr vystavených (menu Agenda / Nastavenie skupín a zoznamov) zadať Predkontáciu pre odpočet zálohy a Členenie DPH pre odpočet zálohy. Zaistíte si tak správne zaúčtovanie Odpočtov záloh.

Nastavenie zoznamu faktúr vystavených

Nastavenie zoznamu faktúr vystavených

Kurzy cudzích mien

V Money musíte mať v menu Zoznamy / Bankové / Meny vytvorené karty všetkých mien, ktoré sa v iDoklade používajú. Doklady sa do Money vždy importujú s kurzom zadaným v iDoklade.

Konfigurácia prepojenia

Propojenie na iDoklad si v Money nastavíte v menu Administrácia / Výmena dát / Import z iDokladu. Na karte Konfigurácia pre pripojenie na iDoklad stačí zapísať Prihlasovací e-mail a Heslo pre prístup. Pokiaľ sú tieto údaje správne zadané, Money ihneď ponúkne v poli Agenda iDokladu názov príslušnej agendy (meno zadané pri registrácii).

Konfigurácia prepojenia iDokladu v Money S4/S5

Konfigurácia prepojenia iDokladu v Money S4/S5

IK_odrazka Skupina pre import firiem / faktúr vystavených – tu vložte skupiny, ktoré ste si vytvorili pre import z iDokladu.

IK_odrazka Prenášať úhrady z Money – pri faktúrach, ktorých úhrady boli zavedené do účtovníctva Money, sa v iDoklade po prenose zaškrtne príznak Uhradené. Rozhodne súčasne odporúčame v Nastaveniach nechať voľbu Povoliť úpravy dokladov po exportu do účtovných systémov nezaškrtnutú, pretože by inak mohlo dochádzať k nežiadúcim zmenám v už zaúčtovaných dokladoch.

IK_odrazka Aktualizovať adresy pri importe – dodatočné zmeny vykonané na adresách v iDoklade sa prevedú aj do adries uložených v Money.

IK_odrazka Cenník pre synchronizáciu na iDoklad – do iDokladu je možné z Money načítať vybraný cenník produktov. Spätný prenos úprav do Money možný nie je.

IK_odrazka Zmazať cenník pred synchronizáciou – cenník v iDoklade tak bude po prenose vždy stopercentne odpovedať aktuálnemu cenníku v Money.

Vlastný prenos dát uskutočníte v Money pomocou tlačidla Synchronizovať s iDokladom v zozname Import z iDokladu. Akcia prebehne celkom automaticky.