Prepojenie s Money S4/S5

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikácia s účtovnými systémami

Na prepojenie Money S4/S5 a iDokladu slúži modul iDoklad, ktorý je súčasťou jadra systému Money a umožňuje obojsmernú komunikáciu, vďaka ktorej je prenos dát veľmi jednoduchý a intuitívny. Modul umožní z iDokladu do Money načítavať vystavené a prijaté faktúry, predajky, adresné karty, skladové pohyby a prílohy uvedené na dokladoch, späť možno posielať položky cenníka.

V zozname v Money si môžete vytvoriť používateľské nastavenia pre ľubovoľné množstvo účtov vedených v iDoklade.

 

IK_upozorneni Do Money sa z iDokladu neprenášajú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Príprava Money S4/S5

Pre korektný prenos a správne zaúčtovanie dokladov je potrebné v systéme Money S4/S5 pred prvým prenosom vytvoriť nasledujúcu konfiguráciu.

Skupina faktúr vystavených

V zozname Fakturácia / Faktúry vystavené / Skupiny zoznamov si založte špeciálnu skupinu a v jej nastavení doplňte všetky údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú, ale v Money sú potrebné pre správne zaúčtovanie. Absolútne nevyhnutné je doplniť PredkontáciuČlenenie DPH, bez týchto údajov sa doklady do Money vôbec neuložia. Podľa potrieb danej agendy môžete doplniť o ďalšie používané údaje, napr. Intrastat, skladové pohyby, Kontrolingové údaje apod.

IK_upozorneni POZOR: Údajmi zadanými v nastavení skupiny sa pri uložení faktúry do Money prepíše jej pôvodné zadanie v iDoklade. Preto do nastavenia skupiny nesmiete doplniť žiadny z údajov, ktoré sa zadávajú už v iDoklade, najmä Číselný rad a Zaokrúhlenie.

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Nastavení skupiny zoznamu faktúr vystavených

Ak faktúry z iDokladu prevádzate do agendy, ktorú v Money aktívne používate (faktúry striedavo vystavujete v iDoklade aj v Money), musíte pre nich v iDoklade vytvoriť iný číselný rad, než aký je nastavený v Money. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money by neprebiehal korektne.

IK_upozorneniPríklad: v Money používate pre faktúry Číselný rad, ktorého Obdobie má nastavenú Číselnú predponu radu na hodnotu 2013 a Aktuálne číslo na 0001 (pozri obrázok). V nastavení iDokladu je nutné upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

Nastavenie číselného radu v Money S4/S5

Nastavenie číselného radu v Money S4/S5

Nastavenie číselného radu v iDoklade

Nastavenie číselného radu v iDoklade

Skupina firiem

Ak chcete adresy zadané v iDoklade používať i pri vystavovaní dokladov v Money, tak v menu Adresár / Firmy / Skupiny zoznamov založte tiež skupinu pre prevod adries a doplňte v nej údaje, ktoré v Money používate pri obchodovaní – Číselný rad, Adresné kľúče, Činnosti a nastavenia v záložke Obchod (primárne účty, spôsob výberu ceny, individuálny cenník atď.). Upozorňujeme však, že ide o údaje využívané iba v agende Money, pri práci v iDoklade sa inak neprejavia.

IK_upozorneni Do Money sa z iDokladu prenášajú vždy iba adresy, ktoré boli použité na niektorom z importovaných dokladov, nepoužité adresy nie.

Nastavenie zoznamov pre odpočet záloh

Pre faktúry generované v iDoklade za účelom vyúčtovania zálohových faktúr je v Money potrebné na karte Nastavenie zoznamu faktúr vystavených (menu Agenda / Nastavenie skupín a zoznamov) zadať Predkontáciu pre odpočet zálohy a Členenie DPH pre odpočet zálohy. Zaistíte si tak správne zaúčtovanie Odpočtov záloh.

Nastavenie zoznamu faktúr vystavených

Nastavenie zoznamu faktúr vystavených

Kurzy cudzích mien

V Money musíte mať v menu Zoznamy / Bankové / Meny vytvorené karty všetkých mien, ktoré sa v iDoklade používajú. Doklady sa do Money vždy importujú s kurzom zadaným v iDoklade.

Konfigurácia výmeny dát s Money

Prepojenie na iDoklad si v Money nastavíte v menu Administrácia / Výmena dát / iDoklad. Tlačidlom Pridať vložíte do zoznamu novú konfiguračnú kartu pripojenia. Pred prvým prenosom na nej musíte individuálne nastaviť prepojenie s konkrétnym účtom v iDoklade a okruh dát, ktoré sa v danom prípade majú medzi produktmi prenášať.

Všeobecné

IK_odrazka Prihlasovacie meno a heslo pre prístup do agendy iDokladu. Pokiaľ sú tieto údaje správne zadané, Money ihneď ponúkne v poli Agenda iDokladu názov príslušnej agendy (meno zadané pri registrácii).

Konfigurácia výmeny dát s iDokladom - karta Všeobecné

Konfigurácia výmeny dát s iDokladom - karta Všeobecné

IK_odrazka Skupina pre import firiem – tu vložte skupiny, ktoré ste si vytvorili pre import z iDokladu.

IK_odrazka Aktualizovať firmy pri importe z iDokladu – dodatočné zmeny vykonané na adresách v iDoklade sa prevedú aj do adries uložených v Money.

IK_odrazka Cenník pre export na iDoklad – do iDokladu je možné z Money načítať vybraný cenník produktov. Spätný prenos úprav do Money možný nie je.

IK_odrazka Zmazať cenník na iDoklad.sk pred synchronizáciou – cenník v iDoklade tak bude po prenose vždy stopercentne odpovedať aktuálnemu cenníku v Money.

IK_odrazka Predvolený sklad – vyberte predvolený sklad v Money S4/S5

 

Fakturácia

IK_odrazka Cenníkové položky faktúry importovať ako skladové označením poľa sa všetky položky faktúr, ktoré boli v iDoklade vytvorené s väzbou na cenník, v Money premietnu aj do stavu zásob na sklade, a to bez ohľadu na to, či majú v iDoklade označené sledovať stav skladu.

IK_odrazka Importovať faktúry vystavené/dobropisy/prijaté – označením polí môžete určiť, ktorý typ faktúr chcete z iDokladu do Money importovať.

IK_odrazka Vrátane pripojených dokumentov – ak označíte pole, tak sa doklady budú importovať vrátane príloh, ktoré sa do Money uložia ako Pripojené dokumenty.

IK_odrazka Skupina pre import faktúr vystavených/dobropisov/prijatých – tu vyberte skupinu, ktorú ste si vytvorili pre import z iDokladu.

Konfigurácia výmeny dát s iDokladom - karta Fakturácia

Konfigurácia výmeny dát s iDokladom - karta Fakturácia

 

Predajky vystavené

IK_odrazka Importovať predajky vydané - vzhľadom na to, že položky musia mať vždy väzbu na nejakú Skladovú položku, je potrebné určiť Sklad, do ktorého sa premietnu skladové pohyby.

IK_odrazka Vygenerovať finančné položky - vzhľadom ku správnemu zaúčtovaniu musí mať každá položka importovanej predajky väzbu na položku katalógu v Money. Keď sa importuje položka, ktoré nebola v iDoklade vytvorená výberom z cenníka evidovaného v Money, je nutné ju priradiť k Položke katalógu s príslušnou sadzbou DPH. Tlačidlom si ich automaticky vygenerujete.

IK_odrazka Sadzby DPH - do polí môžete príslušné položky katalógu typu Služba s platnou sadzbou DPH vygenerovať automaticky alebo vložiť ručným výberom.

Konfigurácia výmeny dát s iDokladom - karta Predajky vystavené

Konfigurácia výmeny dát s iDokladom - karta Predajky vystavené

 

Predajné miesta

Táto záložka slúži na vytvorenie väzby medzi Predajnými miestami v Money a jednotlivými pokladničným zariadeniami pripojenými k iDokladu (môže ísť o prevádzkovú pokladnicu spravovanú priamo iDokladom aj ľubovoľný počet externých pokladničných zariadení).

IK_odrazka Import - po stlačení tlačidla sa Money spojí s príslušnou agendou iDokladu a do zoznamu v záložke importuje všetky pokladničné zariadenia, ktoré musíte následne prepojiť s Predajným miestom v Money. Tlačidlo môžete neskôr využiť aj na aktualizáciu už importovaných záznamov.

 

  Spôsob platby

IK_odrazka Import - do záložky je nutné pomocou tlačidla načítať všetky spôsoby platby, ktoré sa používajú v iDoklade. Pri zhode Kódu v oboch systémoch sa automaticky prepoja so Spôsoby platby používanými v Money.

 

Výsledky výmeny dát

V tejto záložke nájdete záznam o priebehu každej výmeny dát, ktoré sa medzi Money a príslušnou agendou v iDoklade uskutočnila. Jednotlivé kroky sú na karte označené podľa typu a vy si pomocou tlačidiel v záhlaví môžete zoznam voliteľne obmedziť na:

IK_odrazka Informácie - čo bolo predmetom výmeny dát.

IK_odrazka Upozornenia - čo mohlo byť zdrojom problému.

IK_odrazka Chyby - čo sa neuskutočnilo.

 

Vlastný prenos dát uskutočníte v Money S4/S5 pomocou tlačidla Výmena dát s iDokladom v zozname konfigurácií výmeny dát iDoklad. Akcia prebehne celkom automaticky.