Prepojenie s Money S3

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikácia s účtovnými systémami

Prepojenie iDokladu s Money S3 je veľmi jednoduché a intuitívne. Po prepojení je možné do Money S3 načítavať všetky faktúry vystavené/prijaté, dobropisy, adresné karty a cenníkové položky vytvorené v iDoklade, späť potom možno importovať vykonané úhrady a cenníkové položky.

IK_upozorneni Do Money S3 sa z iDokladu neimportujú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Nastavenie komunikácie

V Money S3 si v menu Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie (vo verziách starších ako 13.000 v Nástroje / Nastavenie / Externé aplikácie ) zobrazte zoznam Prepojenie externých aplikácií. Tu tlačidlom Pridať otvorte Kartu prepojenia externej aplikácie a v poli Aplikácia vyberte z roletovej ponuky voľbu iDoklad. Na karte sa potom objavia záložky, v ktorých zadajte nasledujúce nastavenia.

Záložka Konfigurácia

Tu doplňte Prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie iDoklad. Pokiaľ ste údaje zadali správne, program sprístupní roletovú ponuku Agenda v iDoklade, kde si zvoľte agendu určenú k prenosu.

Konfigurácia prepojenia v Money S3

Konfigurácia prepojenia v Money S3

IK_odrazka Odoslať výsledok prenosu e-mailom - ak zaškrtnete túto voľbu, vygeneruje sa po dokončení prenosu dát e-mailová správa. Do tela správy sa vloží výsledok prenosu, vrátane objemu prenesených dát. Tlačidlom Nastavenie e-mailu otvoríte kartu pre zadanie Príjemcov správy a Predmetu.

IK_odrazka Komprimovať importné a exportné súbory v záložnom priečinku (zip) - importovaný/exportovaný súbor sa ukládá do adresára Backup (C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\MoneyS3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import (Export)\Backup\). Ak zaškrtnete túto voľbu, uloží sa tento súbor súčasne vo formáte ZIP.

Záložka Adresár

V tejto záložke zvoľte Adresnú skupinu z adresára v Money S3, do ktorej chcete ukladať nových zákazníkov zadaných na faktúrach importovaných z iDokladu. Ak vyberiete možnosť Nezaraďovať do skupín, adresy sa pri importe prevedú do skupiny Nezaradené.

Konfigurácia prepojenia v Money S3 - Adresár

Konfigurácia prepojenia v Money S3 - Adresár

Záložka Cenník/Sklad

Na tejto záložke nastavte údaje pre export a import zásob.

Konfigurácia prepojenia v Money S3 - Cenník/Sklad

Konfigurácia prepojenia v Money S3 - Cenník/Sklad

Export zásob

IK_odrazka Cenník/Sklad - vyberte Sklad alebo Cenník pre export z Money S3 do iDokladu

IK_odrazka Cenová hladina - vyberte Cenovú hladinu, ktorá sa použije pri exporte predajných cien zásob z Money S3 do iDokladu

 

Import zásob

IK_odrazka Sklad - vyberte Sklad určený pre import skladových zásob z iDokladu do Money S3

IK_odrazka Skladová skupina pre nové zásoby - vyberte Skladovú skupinu zo skladu nastavenom v predchádzajúcom poli

 

Záložka Doklady

Táto záložka je veľmi dôležitá pre úspešný prenos dokladov. Povinne tu musíte vybrať Typy dokladov, z ktorých sa do Money S3 doplnia účtovné údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú a bez ktorých by sa importované doklady do Money S3 nemohli uložiť.

Konfigurácia prepojenia v Money S3

Konfigurácia prepojenia v Money S3

Import faktúr

IK_odrazka Typ faktúry vystavenej / Typ faktúry prijatej - vyberte typ dokladu. Pre tento účel odporúčame v Money S3 vytvoriť špeciálny Typ vystavenej/prijatej faktúry, ktorý musí mať doplnenú konfiguráciu nasledujúcich polí:

IK_odrazka Hradiť na

IK_odrazka Predkontácia

IK_odrazka Členenie DPH (len platitelia DPH)

Ďalšie údaje na karte pre prenos faktúr nie je nutné dopĺňať - niektoré sa do Money S3 preberú z iDokladu, iné môžete konfigurovať podľa uváženia.

V Type vystavenej (prijatej) faktúry však neodporúčame zadávať Číselný rad, pretože číslo dokladu a z neho vyplývajúci variabilný symbol sú nemenné. Pri prevode do Money S3 číslo faktúry zostane zachované v pôvodnej podobe a tento číselný rad teda bude program ignorovať. Naopak by mohlo v prípade, ak by Typ vystavenej (prijatej) faktúry obsahoval rovnaký číselný rad ako iDoklad, pri prenose môže dôjsť ku kolízii a faktúry by sa do Money S3 neprevzali.

Nastavenie typu faktúry

Nastavenie typu faktúry v Money S3

IK_upozorneni Dôležité upozornenie: Ak vykonávate import faktúr z iDokladu do agendy, ktorú v Money S3 aktívne používate (vystavujete v nej faktúry aj priamo v Money S3), je pre faktúry vystavené/prijaté nutné v iDoklade zadať iný číselný rad, než aký pre ne máte nastavený v Money S3. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money S3 by neprebiehal korektne.

Príklad: Ak máte v Money S3 pre faktúry vytvorený Rad 2016 a Číslo 001 (pozri nasledujúci obrázok), je potrebné v iDoklade upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNN} napr. na {RRRR}9{NNN}.

Nastavenie číselného radu v Money S3

Nastavenie číselného radu v Money S3

Nastavenie číselného radu v iDokladu

Nastavenie číselného radu v iDokladu

 

IK_odrazka Cenníkové položky faktúr importovať ako skladové položky - cenníkové položky faktúr je možné voliteľne importovať ako skladové položky. Nové cenníkové položky založené v iDoklade sa importujú do Money S3 ako nové zásoby. Skladové cenníkové položky, v ktorých je nastavené sledovanie stavu skladu (vytvárajú sa skladové pohyby), sa v Money S3 založia ako zásoba typu "Jednoduchá karta". Neskladové cenníkové položky sa v Money S3 založia ako zásoba typu "Služba".

Nové zásoby sa importujú iba v prípade, že je v konfigurácii prepojenia s iDokladom nastavený sklad pre import zásob, v ktorom je povolený stav zásoby do mínusu. Toto opatrenie je pre potreby importu nových zásob použitých na dokladoch, ktoré vytvárajú výdajový skladový pohyb (faktúry vystavené). Pokiaľ nie je na sklade povolený stav zásoby do mínusu, tak sa nové cenníkové položky použité na faktúrach importujú ako normálne (neskladové) položky.

 

Po vyplnení uvedených údajov kartu Prepojenie s aplikáciou iDoklad tlačidlom OK uložte. Zoznam externých aplikácií potom môžete zavrieť, Money S3 je pripravené pre import a export.

Nastavenie pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy

Pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy je treba v Money S3 určiť vhodné Členenie DPH, a to v Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenia účtovného roku / záložka Fakturácia / Odpočet zálohy. Odporúčané členenie DPH je 12U R01_03.

Nastavenie účtovného roka v jednoduchom účtovníctve

Nastavenie účtovného roka v jednoduchom účtovníctve

Nastavenie účtovného roka v podvojnom účtovníctve

Nastavenie účtovného roka v podvojnom účtovníctve

Nastavenie pre import vystavených faktúr v cudzej mene

Pre úspešný import faktúr vystavených v iDoklade v cudzej mene musí byť v Money S3 v menu Money / Možnosti a nastavenia / Cudzie meny založená karta meny, v ktorej je importovaná faktúra vystavená. Kurz sa preberá z iDokladu a v Money S3 ho teda už nastavovať nemusíte (nevadí však, ak ho v Money S3 máte).

Cudzie meny v Money S3

Cudzie meny v Money S3

Prenos dát

Vlastný prenos dát vykonávate v Money S3 na karte Nástroje/iDoklad pomocou sprievodcu Výmeny dát s iDokladom.

Ak máte v Money S3 nastavený prístup k viacerým agendám v iDoklade, môžete si na prvej strane sprievodcu zvoliť, či chcete import vykonať pre všetky, alebo len pre niektoré z nich.

Výber agendy pri prenose dát

Výber agendy pri prenose dát

Druhá strana sprievodcu vám ponúkne možnosť pre nastavenie exportu a importu.

propojeni_ms3_12

Export

IK_odrazka Úhrady faktúr - pri exporte úhrad sa najprv vymažú všetky existujúce úhrady v iDoklade, ktoré boli importované do Money S3 a následne sa vykoná export úhrad z Money S3. Pri vymazaní úhrad dochádza súčasne k vymazaniu hradiacich pokladničných a bankových dokladov vyhotovených v iDoklade, čo môže byť nežiaduce. Tento stav je možné potlačiť zapnutím prepínača Exportovať len úhrady faktúr, ktoré neboli doteraz hradené v iDoklade. V tomto prípade sa exportujú úhrady len pre faktúry, ktoré neobsahujú žiadne úhrady zhotovené v iDoklade. U týchto faktúr nie sú riešené čiastočné úhrady, kedy sa časť faktúry hradí v iDoklade a zvyšok v Money S3. Zostávajúcu sumu úhrady je nutné pri zapnutom prepínači zaznamenať v iDoklade ručne.

IK_odrazka Zásoby - do iDokladu sa exportujú zásoby z Cenníka/Skladu nastaveného na Karte externej aplikácie - prepojenie na záložke Cenník Sklad pre export zásob. Súčasne je tu tiež nastavenie Cenovej hladiny pri exporte. Pokiaľ nebude Cenová hladina na exportovanej zásobe nastavená, tak sa použije Základná cena.

Všetky zásoby sa exportujú do iDokladu ako cenníkové položky bez sledovania stavu skladu (v iDoklade sú označené ako cenníkové neskladové položky). Požiadavku na sledovanie stavu skladu je možné v iDoklade nastaviť iba ručne. Dôvod pre toto obmedzenie je ten, že nie je možné pri exporte synchronizovať množstvo zásoby evidovanej v Money S3 s množstvom zásoby v iDoklade.

U cenníkových položiek je v iDoklade nastavená hlavná merná jednotka zásoby. V iDoklade nesmie u týchto položiek dochádzať k zmene mernej jednotky, pretože množstvo zásoby sa importuje do Money S3 vždy v hlavnej mernej jednotke! V iDoklade nemožno evidovať výrobné čísla. Z tohto dôvodu nie sú súčasťou exportu zásoby s evidenciou výrobných čísel. Skladové položky s výrobnými číslami by nebolo možné spätne importovať do Money S3.

IK_odrazka Pred exportom zásob najskôr vymazať v iDoklade zoznam cenníkových položiek - ak bude prepínač zapnutý, potom pri exporte dôjde k vymazaniu všetkých cenníkových položiek v iDoklade. V prípade, že sa cenníková položka vyskytuje na niektorom z existujúcich dokladov, tak sa jej vymazaním zruší väzba na cenník.

 

Import

IK_odrazka Faktúry vystavené, Faktúry prijaté - nastavíte, či sa majú importovať všetky faktúry alebo len zmeny. Importovať možno všetky doklady vytvorené v iDoklade, prípadne iba zmeny, teda doklady nové a upravené.

Zmenené faktúry vystavené i prijaté sa importujú iba v prípade, ak obsahujú normálne (neskladové) položky.

IK_odrazka Importovať doklady vystavené do - podľa zadaného dátumu vystavenia sa budú doklady importovať.

 

Potom už stačí tlačidlom Dokončiť spustiť vlastný prenos dát.

Po dokončení prenosu Money S3 zobrazí detailný prehľad o výsledku importu/exportu a počte prenesených dokladov, zásob a adries. V prípade, že došlo k nejakej nezhode (napr. ste si v Money S3 správne nenastavili všetky potrebné údaje v Type vystavenej/prijatej faktúry), zobrazí sa na karte varovanie "Počas importu došlo k chybe". Podrobnú informáciu o probléme s uvedením chýbajúcich údajov i problematických dokladov nájdete v prehľadnej výstupnej správe.

Importovaný a exportovaný súbor sa ukladá do adresára Backup (C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import(Export)\Backup\).  Ak je nastavené na Karte externej aplikácie komprimovanie importných a exportných súborov, potom sa súčasne tento súbor uloží vo formáte ZIP. Protokol sa ukladá do adresára LOGS. Konkrétne cestu nájdete v súbore MonS3.ini, ktorý sa nachádza v adresári, kde je nainštalovaný program Money S3.

Ak začnete prenosy aktívne používať, odporúčame v Nastavení iDokladu nechať voľbu Povoliť úpravy dokladov po exporte do účtovných systémov nezaškrtnutú, pretože by inak mohlo dochádzať k nežiaducim zmenám v už zaúčtovaných dokladochdokladoch.