Komunikácia s účtovnými systémami

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2024 24 minút čítania

Službu iDoklad je možné prepojiť s najrozšírenejšími účtovnými systémami. Vaša účtovná kancelária tak má možnosť bez prácneho prepisovania importovať adresy a faktúry vystavené v iDoklade priamo do svojho systému. Komunikáciu využijete aj v prípade, keď si účtovníctvo spracovávate sami: môžete fakturovať na vzdialenom fakturačnom mieste alebo „v teréne“ na mobilnom zariadení a dáta si posielať do svojej vlastnej účtovnej aplikácie

Exportované doklady sú v zozname označené ikonou icon. V Nastavenie-Aplikácia si môžete zakázať možnosť v importovaných dokladoch vykonávať dodatočné úpravy. Ak predsa len k dodatočnej zmene dôjde, doklad je v zozname označený ikonou icon.

Money S3 – súčasťou účtovného programu Money S3 je možnosť prepojenia s iDokladom. Komunikácia sa uskutoční priamo z menu programu. Na adrese www.money.sk si môžete zadarmo stiahnuť skúšobnú verziu Money S3 Štart, ktorá obsahuje všetky dostupné moduly a funkcie, vrátane prepojenia na iDoklad.

Money S4 a Money S5 – pre obojsmernú komunikáciu s týmito ERP systémami je pripravený modul iDoklad, ktorý ju vykonáva priamo z menu programu. Dokumentáciu s popisom modulu nájdete aj v pomocníkovi k ERP systému.

Omega – prepojenie iDokladu so systémom Omega sa vykonáva priamo v iDoklade cez menu Nastavenie-Aplikácia-Export-Omega.

Pohoda -prepojenie iDokladu so systémom Pohoda sa uskutočňuje priamo v iDoklade cez menu Nastavenie-Aplikácia-Export-Pohoda.

Money S3Money S4/S5OmegaPohoda
Import adries**
Import dokladov****
Načítanie cez menu programu**
Spätná aktualizácia úhrad*

Prepojenie s Money S3

Skopírovať link Skopírované

Prepojenie iDokladu s Money S3 je veľmi jednoduché a intuitívne. Po prepojení je možné do Money S3 načítavať všetky faktúry vystavené (voliteľne aj zálohové faktúry a daňové doklady k prijatej platbe),  dobropisy, faktúry prijaté, pokladničné doklady, predajky, adresné karty a cenníkové položky vytvorené v iDoklade. Späť je potom možné importovať vykonané úhrady a cenníkové položky (voliteľne s aktualizáciou stavu zásob podľa stavu v Money S3).

Nastavenie komunikácie

V Money S3 si v menu Money – Možnosti a nastavenia – Externé aplikácie zobrazte zoznam Prepojenie externých aplikácií. Tu tlačidlom Pridať otvorte Kartu prepojenia externej aplikácie a v poli Aplikácia vyberte z roletovej ponuky voľbu iDoklad. Na karte sa potom objavia záložky, v ktorých zadajte nasledujúce nastavenia.

1. Záložka Konfigurácia

Tu doplňte Prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie iDoklad. Pokiaľ ste údaje zadali správne, tlačidlom Načítať agendy sa načítajú agendy, ktoré máte v iDoklade. Následne z roletovej ponuky vyberiete agendu iDokladu pre zadaného používateľa.

 • Odoslať výsledok prenosu e-mailom – ak zaškrtnete túto voľbu, vygeneruje sa po dokončení prenosu dát e-mailová správa. Do tela správy sa vloží výsledok prenosu, vrátane objemu prenesených dát. Tlačidlom Nastavenie e-mailu otvoríte kartu pre zadanie Príjemcov správy a Predmetu.
 • Komprimovať importné súbory v záložnom priečinku (zip) – importovaný súbor sa ukladá do C:\Users\Public\Documents\Seyfor\MoneyS3\Data\iDoklad\Agenda.xxx\Documents\Import\Backup\. Ak zaškrtnete túto voľbu, uloží sa tento súbor súčasne vo formáte ZIP.

2. Záložka Adresár

V tejto záložke zvoľte Adresnú skupinu z adresára v Money S3, do ktorej chcete ukladať nových zákazníkov zadaných na faktúrach importovaných z iDokladu. Ak vyberiete možnosť Nezaraďovať do skupín, adresy sa pri importe prevedú do skupiny Nezaradené.

3. Záložka Cenník/Sklad

Na tejto záložke nastavte údaje pre export a import zásob.

Export zásob
 • Sledovať stav skladu – z roletovej ponuky vyberáte:
  • Vypnúť – všetky zásoby (cenníkové položky) odoslané na iDoklad budú mať vypnutý prepínač Sledovať stav skladu.
  • Zapnúť a odosielať – všetky zásoby (cenníkové položky) odoslané na iDoklad budú mať zapnutý prepínač Sledovať stav skladu a zároveň u nich dôjde k aktualizácii stavu zásob podľa stavu v Money S3.
  • Zapnúť a neodosielať – všetky zásoby (cenníkové položky) odoslané na iDoklad budú mať zapnutý prepínač Sledovať stav skladu ale nebude sa u nich aktualizovať stav zásob podľa stavu v Money S3.
 • Cenník/Sklad – vyberte Sklad alebo Cenník pre export z Money S3 do iDokladu.
 • Cenová hladina – vyberte Cenovú hladinu, ktorá sa použije pri exporte predajných cien zásob z Money S3 do iDokladu.
Import zásob
 • Sklad – vyberte Sklad určený pre import skladových zásob z iDokladu do Money S3
 • Skladová skupina pre nové zásoby – vyberte Skladovú skupinu zo skladu nastavenom v predchádzajúcom poli

4. Záložka Faktúry

Táto záložka je veľmi dôležitá pre úspešný prenos faktúr. Povinne tu musíte vybrať Typy dokladov, z ktorých sa do Money S3 doplnia účtovné údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú a bez ktorých by sa importované doklady do Money S3 nemohli uložiť.

 • Typ faktúry vystavenej – vyberte typ dokladu. Pre tento účel odporúčame v Money S3 vytvoriť špeciálny Typ vystavenej faktúry, ktorý musí mať doplnenú konfiguráciu nasledujúcich polí: Hradiť na, Predkontácia, Členenie DPH (len platitelia DPH). Tento typ sa použije aj pri importe zálohových faktúr, kde sa z neho nepreberá Predkontácia a Členenie DPH. Preberajú sa ale ostatné nastavenia ako napr. Stredisko, Zákazka a Činnosť.
  • Vrátane zálohových a daňových dokladov – pri zapnutom prepínači sa budú importovať aj zálohové faktúry, daňové doklady a vyúčtovacie faktúry s väzbou na zálohové faktúry. V opačnom prípade sa budú vyúčtovacie faktúry importovať bez väzby na zálohové faktúry.
  • Typ daňového dokladu – vyberiete Typ daňového dokladu k prijatej platbe.
 • Typ faktúry prijatej – vyberte typ dokladu. Pre tento účel odporúčame v Money S3 vytvoriť špeciálny Typ prijatej faktúry, ktorý musí mať doplnenú konfiguráciu nasledujúcich polí: Hradiť na, Predkontácia, Členenie DPH (len platitelia DPH). 
 • Cenníkové položky faktúr importovať ako skladové položky – cenníkové položky faktúr je možné voliteľne importovať ako skladové položky. Nové cenníkové položky založené v iDoklade sa importujú do Money S3 ako nové zásoby. Skladové cenníkové položky, v ktorých je nastavené sledovanie stavu skladu (vytvárajú sa skladové pohyby), sa v Money S3 založia ako zásoba typu „Jednoduchá karta“. Neskladové cenníkové položky sa v Money S3 založia ako zásoba typu „Služba“.

Ďalšie údaje na karte pre prenos faktúr nie je nutné dopĺňať – niektoré sa do Money S3 preberú z iDokladu, iné môžete konfigurovať podľa uváženia.
V Type vystavenej (prijatej) faktúry však neodporúčame zadávať Číselný rad, pretože číslo dokladu a z neho vyplývajúci variabilný symbol sú nemenné. Pri prenose do Money S3 číslo faktúry zostane zachované v pôvodnej podobe a tento číselný rad teda bude program ignorovať. V prípade, ak by Typ vystavenej (prijatej) faktúry obsahoval rovnaký číselný rad ako iDoklad, pri prenose môže dôjsť ku kolízii a faktúry by sa do Money S3 nepreniesli.

Nové zásoby sa importujú iba v prípade, že je v konfigurácii prepojenia s iDokladom nastavený sklad pre import zásob, v ktorom je povolený stav zásoby do mínusu. Toto opatrenie je pre potreby importu nových zásob použitých na dokladoch, ktoré vytvárajú výdajový skladový pohyb (faktúry vystavené). Pokiaľ nie je na sklade povolený stav zásoby do mínusu, tak sa nové cenníkové položky použité na faktúrach importujú ako normálne (neskladové) položky.

Ak robíte import faktúr z iDokladu do agendy, ktorú v Money S3 aktívne používate (vystavujete faktúry aj priamo v Money S3), je pre faktúry vystavené/prijaté nutné v iDoklade zadať iný číselný rad, než aký máte nastavený v Money S3. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money S3 by neprebiehal korektne.
Príklad: Ak máte v Money S3 pre faktúry vytvorený Rad 2024 a Číslo 0001 (pozri nasledujúci obrázok), je potrebné v iDoklade upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

5. Záložka Pokladnica

Tu nastavujete Typy účtovných dokladov pre príjmové/výdajové pokladničné doklady a pre príjmové/výdajové doklady pre úhrady faktúr.
V typoch príjmových/výdajových pokladničných dokladov na úhradu faktúr odporúčame nastaviť predkontáciu na úhradu záloh. Pri úhrade normálnych faktúr sa totiž účet nastavený na predkontáciu ignoruje a preberá sa z Predkontácie hradenej faktúry.

Vo všetkých typoch musí byť nastavená pokladnica v domácej mene, ktorá sa použije pri importe pokladničných dokladov v domácej mene.

Pokladnice pre cudzie meny – pokiaľ máte v nastavení Účtovného roka zapnutý prepínač Používať cudzie meny, potom tlačidlom Priradenie pokladní zobrazíte zoznam pokladní pre Cudzie meny. Pre import pokladničných dokladov v cudzej mene je nutné vykonať priradenie pokladníc jednotlivým cudzím menám.

6. Záložka Predajky

 •  Typ skladovej predajky – vyberte typ skladového dokladu pre predajky. Aj pre tento účel odporúčame v Money S3 vytvoriť špeciálny rad pre predajky. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k prepisovaniu existujúcich predajok v Money S3.
 • Zásoba typu „služba“ pre položky bez väzby na cenník – položky iDokladu bez väzby na Cenník/Sklad sa importujú ako skladové položky typu „Služba“. Podľa vybraného Skladu pre import na záložke Cenník/Sklad sa pre vybraný sklad zobrazí zoznam zásob typu Služba pre výber. Ak budete pridávať novú zásobu alebo pridávať zásobu podľa kmeňovej karty, bude pre novú kartu zásobu nastavený Typ karty „Služba”.
 • Nepeňažné platidlo pre platbu kartou – pomocou šípky vyberáte zo zoznamu nepeňažných platidiel (karta Money/Možnosti a nastavenia/Správa zoznamov). Zobrazujú sa iba Nepeňažné platidlá, ktoré majú Typ platidla Pohľadávka.

Po vyplnení uvedených údajov kartu Prepojenie s aplikáciou iDoklad tlačidlom OK uložte. Zoznam externých aplikácií potom môžete zavrieť, Money S3 je pripravené pre import a export.

Nastavenie pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy

Více podrobností

Pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy je treba v Money S3 určiť vhodné Členenie DPH, a to v Money – Možnosti a nastavenia – Nastavenia účtovného roku – Fakturácia – záložka Odpočet zálohy. Odporúčané členenie DPH je 21U R01_03.

Pre podvojné účtovníctvo

Nastavenie pre import vystavených faktúr v cudzej mene

Více podrobností

Pre úspešný import faktúr vystavených v iDoklade v cudzej mene musí byť v Money S3 v menu Money / Možnosti a nastavenia / Cudzie meny založená karta meny, v ktorej je importovaná faktúra vystavená. Kurz sa preberá z iDokladu a v Money S3 ho teda už nastavovať nemusíte (nevadí však, ak ho v Money S3 máte).

blank

Prenos dát

Vlastný prenos dát vykonávate v Money S3 na karte Nástroje/iDoklad pomocou sprievodcu Výmeny dát s iDokladom.

Ak máte v Money S3 nastavený prístup k viacerým agendám v iDoklade, môžete si na prvej strane sprievodcu zvoliť, či chcete import vykonať pre všetky, alebo len pre niektoré z nich.
Ďalšia strana sprievodcu vám potom ponúkne možnosť pre nastavenie exportu a importu.

Odoslanie do iDokladu

 • Úhrady faktúr – pri exporte úhrad sa najprv vymažú všetky existujúce úhrady v iDoklade, ktoré boli importované do Money S3 a následne sa vykoná export úhrad z Money S3. Pri vymazaní úhrad dochádza súčasne k vymazaniu hradiacich pokladničných a bankových dokladov vyhotovených v iDoklade, čo môže byť nežiaduce.
  • Exportovať iba úhrady faktúr, ktoré neboli doteraz hradené v iDoklade – v tomto prípade sa exportujú úhrady len pre faktúry, ktoré neobsahujú žiadne úhrady zhotovené v iDoklade. U týchto faktúr nie sú riešené čiastočné úhrady, kedy sa časť faktúry hradí v iDoklade a zvyšok v Money S3. Zostávajúcu sumu úhrady je nutné pri zapnutom prepínači zaznamenať v iDoklade ručne.
 • Zásoby – do iDokladu sa exportujú zásoby z Cenníka/Skladu nastaveného na Karte externej aplikácie – prepojenie na záložke Cenník Sklad pre export zásob. Súčasne je tu tiež nastavenie Cenovej hladiny pri exporte. Pokiaľ nebude Cenová hladina na exportovanej zásobe nastavená, tak sa použije Základná cena. U cenníkových položiek je v iDoklade nastavená hlavná merná jednotka zásoby. V iDoklade nesmie u týchto položiek dochádzať k zmene mernej jednotky, pretože množstvo zásoby sa importuje do Money S3 vždy v hlavnej mernej jednotke! V iDoklade nemožno evidovať výrobné čísla. Z tohto dôvodu nie sú súčasťou exportu zásoby s evidenciou výrobných čísel. Skladové položky s výrobnými číslami by nebolo možné spätne importovať do Money S3.
  • Pred exportom zmazať v iDoklade cenníkové položky – ak bude prepínač zapnutý, potom pri exporte dôjde k vymazaniu všetkých cenníkových položiek v iDoklade. V prípade, že sa cenníková položka vyskytuje na niektorom z existujúcich dokladov, tak sa jej vymazaním zruší väzba na cenník.

Stiahnutie z iDokladu

 • Pokladničné doklady, Faktúry vystavené, Faktúry prijaté a Skladové predajky – nastavíte, či sa majú importovať všetky pokladničné doklady, faktúry a predajky alebo len zmeny.
  • Stiahnuť všetko – importujú sa všetky doklady z iDokladu. Túto voľbu použijete v úplne výnimočných prípadoch, napr. pokiaľ sa musí v Money S3 znovu založiť účtovný rok, či došlo k zmazaniu veľkého množstva dokladov. Program si nastavenie tohto režimu úmyselne neukladá, aby budúci prenos dát netrval zbytočne dlho.
  • Stiahnuť iba zmeny – importujú sa iba doklady, ktoré neboli doteraz stiahnuté, alebo doklady, ktoré boli od posledného stiahnutia na iDoklade zmenené.
  • Stiahnuť za obdobie – sťahujú sa doklady s dátumom vystavenia vo zvolenom rozsahu od – do bez ohľadu na to, či už boli stiahnuté alebo nie. Je vhodné vždy najskôr sťahovať staršie doklady a až potom novšie.

Potom už stačí tlačidlom Dokončiť spustiť vlastný prenos dát.

Po dokončení prenosu Money S3 zobrazí detailný prehľad o výsledku importu/exportu a počte prenesených dokladov, zásob a adries. V prípade, že došlo k nejakej nezhode (napr. ste si v Money S3 správne nenastavili všetky potrebné údaje v Type vystavenej/prijatej faktúry), zobrazí sa na karte varovanie „Počas importu došlo k chybe“. Podrobnú informáciu o probléme s uvedením chýbajúcich údajov i problematických dokladov nájdete v prehľadnej výstupnej správe.

Ak začnete prenosy aktívne používať, odporúčame v Nastavenie-Aplikácia nechať voľbu Povoliť úpravy dokladov po exporte do účtovných systémov nezaškrtnutú, inak by mohlo dochádzať k nežiaducim zmenám v už zaúčtovaných dokladoch.

Prepojenie s Money S4/S5

Skopírovať link Skopírované

Na prepojenie Money S4/S5 a iDokladu slúži modul iDoklad, ktorý je súčasťou jadra systému Money a umožňuje komunikáciu, vďaka ktorej je prenos dát veľmi jednoduchý a intuitívny. Modul umožní z iDokladu do Money načítavať vystavené a prijaté faktúry, predajky, adresné karty, skladové pohyby a prílohy uvedené na dokladoch, späť možno posielať položky cenníka.

V zozname v Money si môžete vytvoriť používateľské nastavenia pre ľubovoľné množstvo účtov vedených v iDoklade.

Do Money ERP sa z iDokladu neprenášajú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Príprava Money S4/S5

Pre korektný prenos a správne zaúčtovanie dokladov je potrebné v systéme Money S4/S5 pred prvým prenosom vytvoriť nasledujúcu konfiguráciu.

1. Skupina faktúr vystavených

V zozname Fakturácia / Faktúry vystavené / Skupiny zoznamov si založte špeciálnu skupinu a v jej nastavení doplňte všetky údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú, ale v Money sú potrebné pre správne zaúčtovanie. Absolútne nevyhnutné je doplniť Predkontáciu a Členenie DPH, bez týchto údajov sa doklady do Money vôbec neuložia. Podľa potrieb danej agendy môžete doplniť o ďalšie používané údaje, napr. Intrastat, skladové pohyby, Kontrolingové údaje apod.

Údajmi zadanými v nastavení skupiny sa pri uložení faktúry do Money prepíše jej pôvodné zadanie v iDoklade. Preto do nastavenia skupiny nesmiete doplniť žiadny z údajov, ktoré sa zadávajú už v iDoklade, najmä Číselný rad a Zaokrúhlenie.

Ak faktúry z iDokladu sťahujete do agendy, ktorú v Money aktívne používate (faktúry striedavo vystavujete v iDoklade aj v Money), musíte pre nich v iDoklade vytvoriť iný číselný rad, než aký je nastavený v Money. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money by neprebiehal korektne. Príklad: v Money používate pre faktúry Číselný rad, ktorého Obdobie má nastavenú Číselnú predponu radu na hodnotu 2023 a Aktuálne číslo na 0001 (pozri obrázok). V nastavení iDokladu je nutné upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

2. Skupina firiem

Ak chcete adresy zadané v iDoklade používať i pri vystavovaní dokladov v Money, tak v menu Adresár / Firmy / Skupiny zoznamov založte tiež skupinu pre prevod adries a doplňte v nej údaje, ktoré v Money používate pri obchodovaní – Číselný rad, Adresné kľúče, Činnosti a nastavenia v záložke Obchod (primárne účty, spôsob výberu ceny, individuálny cenník atď.). Upozorňujeme však, že ide o údaje využívané iba v agende Money, pri práci v iDoklade sa neprejavia.

Do Money sa z iDokladu prenášajú vždy iba adresy, ktoré boli použité na niektorom z importovaných dokladov, nepoužité adresy nie.

3. Nastavenie zoznamov pre odpočet záloh

Pre faktúry generované v iDoklade za účelom vyúčtovania zálohových faktúr je v Money potrebné na karte Nastavenie zoznamu faktúr vystavených (menu Agenda / Nastavenie skupín a zoznamov) zadať Predkontáciu pre odpočet zálohy a Členenie DPH pre odpočet zálohy. Zaistíte si tak správne zaúčtovanie Odpočtov záloh.

4. Kurzy cudzích mien

V Money musíte mať v menu Zoznamy / Bankové / Meny vytvorené karty všetkých mien, ktoré sa v iDoklade používajú. Doklady sa do Money vždy importujú s kurzom zadaným v iDoklade.

Konfigurácia výmeny dát s Money

Prepojenie na iDoklad si v Money nastavíte v menu Administrácia / Výmena dát / iDoklad. Tlačidlom Pridať vložíte do zoznamu novú konfiguračnú kartu pripojenia. Pred prvým prenosom na nej musíte individuálne nastaviť prepojenie s konkrétnym účtom v iDoklade a okruh dát, ktoré sa v danom prípade majú medzi produktmi prenášať.

1. Všeobecné

 • Prihlasovacie meno a heslo – pre prístup do agendy iDokladu. Pokiaľ sú tieto údaje správne zadané, Money ihneď ponúkne v poli Agenda iDokladu názov príslušnej agendy (meno zadané pri registrácii).
 • Skupina pre import firiem – tu vložte skupiny, ktoré ste si vytvorili pre import z iDokladu.
 • Aktualizovať firmy pri importe z iDokladu – dodatočné zmeny vykonané na adresách v iDoklade sa prevedú aj do adries uložených v Money.
 • Cenník pre export na iDoklad – do iDokladu je možné z Money načítať vybraný cenník produktov. Spätný prenos úprav do Money možný nie je.
 • Zmazať cenník na iDoklad.sk pred synchronizáciou – cenník v iDoklade tak bude po prenose vždy stopercentne odpovedať aktuálnemu cenníku v Money.
 • Predvolený sklad – vyberte predvolený sklad v Money S4/S5

2. Fakturácia

 • Cenníkové položky faktúry importovať ako skladové – označením poľa sa všetky položky faktúr, ktoré boli v iDoklade vytvorené s väzbou na cenník, v Money premietnu aj do stavu zásob na sklade, a to bez ohľadu na to, či majú v iDoklade označené sledovať stav skladu.
 • Importovať faktúry vystavené/dobropisy/prijaté – označením polí môžete určiť, ktorý typ faktúr chcete z iDokladu do Money importovať.
 • Vrátane pripojených dokumentov – ak označíte pole, tak sa doklady budú importovať vrátane príloh, ktoré sa do Money uložia ako Pripojené dokumenty.
 • Skupina pre import faktúr vystavených/dobropisov/prijatých – tu vyberte skupinu, ktorú ste si vytvorili pre import z iDokladu.

3. Predajky vystavené

 • Importovať predajky vydané – vzhľadom na to, že položky musia mať vždy väzbu na nejakú Skladovú položku, je potrebné určiť Sklad, do ktorého sa premietnu skladové pohyby.
 • Vygenerovať finančné položky – vzhľadom ku správnemu zaúčtovaniu musí mať každá položka importovanej predajky väzbu na položku katalógu v Money. Keď sa importuje položka, ktoré nebola v iDoklade vytvorená výberom z cenníka evidovaného v Money, je nutné ju priradiť k Položke katalógu s príslušnou sadzbou DPH. Tlačidlom si ich automaticky vygenerujete.
 • Sadzby DPH – do polí môžete príslušné položky katalógu typu Služba s platnou sadzbou DPH vygenerovať automaticky alebo vložiť ručným výberom.

4. Predajné miesta

Táto záložka slúži na vytvorenie väzby medzi Predajnými miestami v Money a jednotlivými pokladničným zariadeniami pripojenými k iDokladu (môže ísť o prevádzkovú pokladnicu spravovanú priamo iDokladom aj ľubovoľný počet externých pokladničných zariadení).

 • Import – po stlačení tlačidla sa Money spojí s príslušnou agendou iDokladu a do zoznamu v záložke importuje všetky pokladničné zariadenia, ktoré musíte následne prepojiť s Predajným miestom v Money. Tlačidlo môžete neskôr využiť aj na aktualizáciu už importovaných záznamov.

5. Spôsob platby

 • Import – do záložky je nutné pomocou tlačidla načítať všetky spôsoby platby, ktoré sa používajú v iDoklade. Pri zhode Kódu v oboch systémoch sa automaticky prepoja so Spôsoby platby používanými v Money.

6. Výsledky výmeny dát

V tejto záložke nájdete záznam o priebehu každej výmeny dát, ktoré sa medzi Money a príslušnou agendou v iDoklade uskutočnila. Jednotlivé kroky sú na karte označené podľa typu a vy si pomocou tlačidiel v záhlaví môžete zoznam voliteľne obmedziť na:

 • Informácie – čo bolo predmetom výmeny dát.
 • Upozornenia – čo mohlo byť zdrojom problému.
 • Chyby – čo sa neuskutočnilo.

Vlastný prenos dát uskutočníte v Money S4/S5 pomocou tlačidla Výmena dát s iDokladom v zozname konfigurácií výmeny dát iDoklad. Akcia prebehne úplne automaticky.

Prepojenie s Omegou

Skopírovať link Skopírované

Prenos dokladov do Omegy vykonáte v iDoklade v sekcii NastaveniaAplikáciaExport. Akonáhle na ňu kliknete, máte možnosť zvoliť nasledujúce údaje:

 • Obdobie – môžete zvoliť iba určitý mesiac a rok. Do zvoleného obdobia spadajú jednotlivé typy dokladov podľa dátumu nasledovne:
  • Faktúry vystavené a dobropisy: na daňových dokladoch Dátum dodania/DUZP, na nedaňových dokladoch Dátum vystavenia
  • Zálohové faktúry: Dátum vystavenia
  • Daňové doklady k prijatej platbe: Dátum dodania/DUZP
  • Faktúry prijaté: Dátum prijatia
 • Typy dokladov – môžete ľubovoľne kombinovať. V zátvorke za každým typom dokladu vidíte, o koľko kusov ide za vybrané obdobie.
 • Označiť doklady ako exportované – doklady budú pri ďalšom exporte vynechané. Pri dokladoch sa v ich zozname zobrazí príznak exportu a Vy budete vedieť, že doklad už bol exportovaný.

Zobrazenie príznaku exportu si môžete nastaviť v jednotlivých zoznamoch dokladov. Napr.pre Faktúry vystavené kliknete na icon Nastavenie zoznamu, z ponuky zobrazíte možnost Príznak a zvolíte Aplikovať a uložiť. Potom sa Vám v zozname faktúr zobrazí pri jednotlivých faktúrach príznak exportu icon.

Ak faktúry majú príznak exportu a Vy ich potrebujete preniesť do Omegy znova, môžete tento príznak zmazať. Označíte si dané faktúry a hore z menu vyberiete možnosť icon Zmazať príznak exportu. Týmto sa príznak odstráni a Vy môžete opäť preniesť tieto faktúry do Omegy.

Ak máte vybrané správne obdobie a typy dokladov, tak kliknite na tlačidlo Exportovať a keď vypíše, že je Export pripravený na stiahnutie, tak kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Dokumenty vo formáte TXT sa stiahnu do „zazipovaného“ súboru, ktorý sa volá idokladImportOmega. Stiahnutý súbor môže obsahovať tieto typy dokladov, ktoré si potom môžete importovať do Omegy cez menu Firma-Import-Import z textového súboru:

 • Faktúry vystavené: iDoklad2OmegaExportIssuedInvoice_rrrrmmdd_hhmmss.txt
 • Zálohové faktúry: iDoklad2OmegaExportProformaInvoice_rrrrmmdd_hhmmss.txt
 • Daňové doklady k platbe: iDoklad2OmegaExportIssuedTaxDocument_rrrrmmdd_hhmmss.txt
 • Dobropisy: iDoklad2OmegaExportCreditNote_rrrrmmdd_hhmmss.txt
 • Faktúry prijaté: iDoklad2OmegaExportReceivedInvoice_rrrrmmdd_hhmmss.txt

Do programu Omega sa neimportujú úhrady a prípadný odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje bez väzby na iný doklad.

Prepojenie s Pohodou

Skopírovať link Skopírované

Prenos dokladov do Pohody vykonáte v iDoklade v sekcii NastaveniaAplikáciaExport. Akonáhle na ňu kliknete, máte možnosť zvoliť nasledujúce údaje:

 • Obdobie – môžete zvoliť iba určitý mesiac a rok. Do zvoleného obdobia spadajú jednotlivé typy dokladov podľa dátumu nasledovne:
  • Faktúry vystavené a dobropisy: na daňových dokladoch Dátum dodania/DUZP, na nedaňových dokladoch Dátum vystavenia
  • Zálohové faktúry: Dátum vystavenia
  • Daňové doklady k prijatej platbe: Dátum dodania/DUZP
  • Predajky: Dátum vystavenia
  • Faktúry prijaté: Dátum prijatia
  • Pokladničné doklady: Dátum vystavenia
 • Typy dokladov – môžete ľubovoľne kombinovať. V zátvorke za každým typom dokladu vidíte, o koľko kusov ide za vybrané obdobie.
 • Označiť doklady ako exportované – doklady budú pri ďalšom exporte vynechané. Pri dokladoch sa v ich zozname zobrazí príznak exportu a Vy budete vedieť, že doklad už bol exportovaný.

Zobrazenie príznaku exportu si môžete nastaviť v jednotlivých zoznamoch dokladov. Napr.pre Faktúry vystavené kliknete na icon Nastavenie zoznamu, z ponuky zobrazíte možnost Príznak a zvolíte Aplikovať a uložiť. Potom sa Vám v zozname faktúr zobrazí pri jednotlivých faktúrach príznak exportu icon.

Ak faktúry majú príznak exportu a Vy ich potrebujete preniesť do Pohody znova, môžete tento príznak zmazať. Označíte si dané faktúry a hore z menu vyberiete možnosť icon Zmazať príznak exportu. Týmto sa príznak odstráni a Vy môžete opäť preniesť tieto faktúry do Pohody.

Ak máte vybrané správne obdobie a typy dokladov, tak kliknite na tlačidlo Exportovať a keď vypíše, že je Export pripravený na stiahnutie, tak kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Dokumenty vo formáte XML sa stiahnu do „zazipovaného“ súboru, ktorý sa volá idokladImportPohoda. Stiahnutý súbor môže obsahovať tieto typy dokladov, ktoré si potom môžete importovať do akéhokoľvek typu Pohody:

 • Faktúry vystavené: iDoklad2PohodaExportIssuedInvoice_rrrrmmdd_hhmmss.xml
 • Zálohové faktúry: iDoklad2PohodaExportProformaInvoice_rrrrmmdd_hhmmss.xml
 • Daňové doklady k platbe: iDoklad2PohodaExportIssuedTaxDocument_rrrrmmdd_hhmmss.xml
 • Dobropisy: iDoklad2PohodaExportCreditNote_rrrrmmdd_hhmmss.xml
 • Predajky: iDoklad2PohodaExportSalesReceipt_rrrrmmdd_hhmmss.xml
 • Faktúry prijaté: iDoklad2PohodaExportReceivedInvoice_rrrrmmdd_hhmmss.xml
 • Pokladničné doklady: iDoklad2PohodaExportCashVoucher_rrrrmmdd_hhmmss.xml

Nastavenie pre import faktúr vystavených v režime OSS

Více podrobností

Pre import faktúr vystavených v režime OSS je potrebné v Pohode nastaviť režim OSS a zároveň nastaviť potrebné členenie. Ako prvé je pre režim OSS nutné nastaviť použitie cudzích mien, a to v sekcii Nastavenie/Globálne nastavenie/Cudzie meny, kde zvolíte možnosť Povoliť použitie cudzích mien.

blank

V sekcii Nastavenie/ Globálne nastavenie /DPH – ostatné povolíte možnosť Ponúkať historické sadzby DPH a možnosť One Stop Shop (OSS).

blank

Ako posledné je potrebné v sekcii Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie DPH označiť členenie RDdodEU (Dodanie tovaru do iného štátu EU) a u tohoto členenia povoliť voľbu Ponúkať.

blank
Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému