Komunikácia s účtovnými systémami

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2023 26 minút čítania

Službu iDoklad je možné prepojiť s najrozšírenejšími účtovnými systémami. Vaša účtovná kancelária tak má možnosť bez prácneho prepisovania importovať adresy a faktúry vystavené v iDoklade priamo do svojho systému.

Komunikáciu využijete aj v prípade, keď si účtovníctvo spracovávate sami: môžete fakturovať na vzdialenom fakturačnom mieste alebo „v teréne“ na mobilnom zariadení a dáta si posielať do svojej vlastnej účtovnej aplikácie. Ak spracovávate účtovníctvo v niektorom zo systémov Money, v rámci prenosu dostanete späť informácie o úhradách faktúr a získate tak dokonalý on-line prehľad o svojom podnikaní.

Exportované doklady sú v zozname označené ikonou icon. V Nastavenie-Aplikácia si môžete zakázať možnosť v importovaných dokladoch vykonávať dodatočné úpravy. Ak predsa len k dodatočnej zmene dôjde, doklad je v zozname označený ikonou icon.

Money S3 – súčasťou účtovného programu Money S3 je možnosť prepojenia s iDokladom. Komunikácia sa uskutoční priamo z menu programu. Na adrese www.money.sk si môžete zadarmo stiahnuť skúšobnú verziu Money S3 Štart, ktorá obsahuje všetky dostupné moduly a funkcie, vrátane prepojenia na iDoklad.

Money S4 a Money S5 – pre obojsmernú komunikáciu s týmito ERP systémami je pripravený modul iDoklad, ktorý ju vykonáva priamo z menu programu. Dokumentáciu s popisom modulu nájdete aj v pomocníkovi k ERP systému.

Omega – prepojenie iDokladu so systémom Omega sa vykonáva pomocou bezplatnej externej utility, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Pohoda -prepojenie iDokladu so systémom Pohoda sa uskutočňuje cez bezplatnú externú utilitu, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Money S3Money S4/S5OmegaPohoda
Import adries***
Import faktúr****
Načítanie cez menu programu**
Načítanie cez externú aplikáciu**
Spätná aktualizácia úhrad**

Do programu Pohoda sa z iDokladu prenášajú len vystavené faktúry.

Prepojenie s Money S3

Skopírovať link Skopírované

Prepojenie iDokladu s Money S3 je veľmi jednoduché a intuitívne. Po prepojení je možné do Money S3 načítavať všetky faktúry vystavené/prijaté, dobropisy, predajky, adresné karty a cenníkové položky vytvorené v iDoklade, späť potom možno importovať vykonané úhrady a cenníkové položky.

Do Money S3 sa z iDokladu neimportujú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Nastavenie komunikácie

V Money S3 si v menu Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie (vo verziách starších ako 13.000 v Nástroje / Nastavenie / Externé aplikácie ) zobrazte zoznam Prepojenie externých aplikácií. Tu tlačidlom Pridať otvorte Kartu prepojenia externej aplikácie a v poli Aplikácia vyberte z roletovej ponuky voľbu iDoklad. Na karte sa potom objavia záložky, v ktorých zadajte nasledujúce nastavenia.

1. Záložka Konfigurácia

Tu doplňte Prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie iDoklad. Pokiaľ ste údaje zadali správne, program sprístupní roletovú ponuku Agenda v iDoklade, kde si zvoľte agendu určenú k prenosu.

 • Odoslať výsledok prenosu e-mailom – ak zaškrtnete túto voľbu, vygeneruje sa po dokončení prenosu dát e-mailová správa. Do tela správy sa vloží výsledok prenosu, vrátane objemu prenesených dát. Tlačidlom Nastavenie e-mailu otvoríte kartu pre zadanie Príjemcov správy a Predmetu.
 • Komprimovať importné a exportné súbory v záložnom priečinku (zip) – importovaný/exportovaný súbor sa ukládá do adresára Backup (C:\Users\Public\Documents\Seyfor\MoneyS3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import (Export)\Backup\). Ak zaškrtnete túto voľbu, uloží sa tento súbor súčasne vo formáte ZIP.

2. Záložka Adresár

V tejto záložke zvoľte Adresnú skupinu z adresára v Money S3, do ktorej chcete ukladať nových zákazníkov zadaných na faktúrach importovaných z iDokladu. Ak vyberiete možnosť Nezaraďovať do skupín, adresy sa pri importe prevedú do skupiny Nezaradené.

3. Záložka Cenník/Sklad

Na tejto záložke nastavte údaje pre export a import zásob.

Export zásob

 • Cenník/Sklad – vyberte Sklad alebo Cenník pre export z Money S3 do iDokladu
 • Cenová hladina – vyberte Cenovú hladinu, ktorá sa použije pri exporte predajných cien zásob z Money S3 do iDokladu

Import zásob

 • Sklad – vyberte Sklad určený pre import skladových zásob z iDokladu do Money S3
 • Skladová skupina pre nové zásoby – vyberte Skladovú skupinu zo skladu nastavenom v predchádzajúcom poli

4. Záložka Doklady

Táto záložka je veľmi dôležitá pre úspešný prenos dokladov. Povinne tu musíte vybrať Typy dokladov, z ktorých sa do Money S3 doplnia účtovné údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú a bez ktorých by sa importované doklady do Money S3 nemohli uložiť.

Import faktúr

 • Typ faktúry vystavenej/prijatej – vyberte typ dokladu. Pre tento účel odporúčame v Money S3 vytvoriť špeciálny Typ vystavenej/prijatej faktúry, ktorý musí mať doplnenú konfiguráciu nasledujúcich polí:
  • Hradiť na
  • Predkontácia
  • Členenie DPH (len platitelia DPH)

Ďalšie údaje na karte pre prenos faktúr nie je nutné dopĺňať – niektoré sa do Money S3 preberú z iDokladu, iné môžete konfigurovať podľa uváženia.

V Type vystavenej (prijatej) faktúry však neodporúčame zadávať Číselný rad, pretože číslo dokladu a z neho vyplývajúci variabilný symbol sú nemenné. Pri prenose do Money S3 číslo faktúry zostane zachované v pôvodnej podobe a tento číselný rad teda bude program ignorovať. V prípade, ak by Typ vystavenej (prijatej) faktúry obsahoval rovnaký číselný rad ako iDoklad, pri prenose môže dôjsť ku kolízii a faktúry by sa do Money S3 nepreniesli.

Ak robíte import faktúr z iDokladu do agendy, ktorú v Money S3 aktívne používate (vystavujete faktúry aj priamo v Money S3), je pre faktúry vystavené/prijaté nutné v iDoklade zadať iný číselný rad, než aký máte nastavený v Money S3. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money S3 by neprebiehal korektne.
Príklad: Ak máte v Money S3 pre faktúry vytvorený Rad 2023 a Číslo 0001 (pozri nasledujúci obrázok), je potrebné v iDoklade upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

 • Cenníkové položky faktúr importovať ako skladové položky – cenníkové položky faktúr je možné voliteľne importovať ako skladové položky. Nové cenníkové položky založené v iDoklade sa importujú do Money S3 ako nové zásoby. Skladové cenníkové položky, v ktorých je nastavené sledovanie stavu skladu (vytvárajú sa skladové pohyby), sa v Money S3 založia ako zásoba typu „Jednoduchá karta„. Neskladové cenníkové položky sa v Money S3 založia ako zásoba typu „Služba„.

Nové zásoby sa importujú iba v prípade, že je v konfigurácii prepojenia s iDokladom nastavený sklad pre import zásob, v ktorom je povolený stav zásoby do mínusu. Toto opatrenie je pre potreby importu nových zásob použitých na dokladoch, ktoré vytvárajú výdajový skladový pohyb (faktúry vystavené). Pokiaľ nie je na sklade povolený stav zásoby do mínusu, tak sa nové cenníkové položky použité na faktúrach importujú ako normálne (neskladové) položky.

Import predajok

 •  Typ skladovej predajky – vyberte typ skladového dokladu pre predajky. Aj pre tento účel odporúčame v Money S3 vytvoriť špeciálny rad pre predajky. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k prepisovaniu existujúcich predajok v Money S3.
 • Zásoba typu „služba“ pre položky bez väzby na cenník – položky iDokladu bez väzby na Cenník/Sklad sa importujú ako skladové položky typu „Služba“. Podľa vybraného Skladu pre import na záložke Cenník/Sklad sa pre vybraný sklad zobrazí zoznam zásob typu Služba pre výber. Ak budete pridávať novú zásobu alebo pridávať zásobu podľa kmeňovej karty, bude pre novú kartu zásobu nastavený Typ karty „Služba”.
 • Nepeňažné platidlo pre platbu kartou – pomocou šípky vyberáte zo zoznamu nepeňažných platidiel (karta Money/Možnosti a nastavenia/Správa zoznamov). Zobrazujú sa iba Nepeňažné platidlá, ktoré majú Typ platidla Pohľadávka.

Po vyplnení uvedených údajov kartu Prepojenie s aplikáciou iDoklad tlačidlom OK uložte. Zoznam externých aplikácií potom môžete zavrieť, Money S3 je pripravené pre import a export.

Nastavenie pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy

Více podrobností

Pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy je treba v Money S3 určiť vhodné Členenie DPH, a to v Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenia účtovného roku / záložka Fakturácia / Odpočet zálohy. Odporúčané členenie DPH je 21U R01_03.

Pre podvojné účtovníctvo
Pre jednoduché účtovníctvo

Nastavenie pre import vystavených faktúr v cudzej mene

Více podrobností

Pre úspešný import faktúr vystavených v iDoklade v cudzej mene musí byť v Money S3 v menu Money / Možnosti a nastavenia / Cudzie meny založená karta meny, v ktorej je importovaná faktúra vystavená. Kurz sa preberá z iDokladu a v Money S3 ho teda už nastavovať nemusíte (nevadí však, ak ho v Money S3 máte).

blank

Prenos dát

Vlastný prenos dát vykonávate v Money S3 na karte Nástroje/iDoklad pomocou sprievodcu Výmeny dát s iDokladom.

Ak máte v Money S3 nastavený prístup k viacerým agendám v iDoklade, môžete si na prvej strane sprievodcu zvoliť, či chcete import vykonať pre všetky, alebo len pre niektoré z nich.
Druhá strana sprievodcu vám potom ponúkne možnosť pre nastavenie exportu a importu.

Export

 • Úhrady faktúr – pri exporte úhrad sa najprv vymažú všetky existujúce úhrady v iDoklade, ktoré boli importované do Money S3 a následne sa vykoná export úhrad z Money S3. Pri vymazaní úhrad dochádza súčasne k vymazaniu hradiacich pokladničných a bankových dokladov vyhotovených v iDoklade, čo môže byť nežiaduce. Tento stav je možné potlačiť zapnutím prepínača Exportovať len úhrady faktúr, ktoré neboli doteraz hradené v iDoklade. V tomto prípade sa exportujú úhrady len pre faktúry, ktoré neobsahujú žiadne úhrady zhotovené v iDoklade. U týchto faktúr nie sú riešené čiastočné úhrady, kedy sa časť faktúry hradí v iDoklade a zvyšok v Money S3. Zostávajúcu sumu úhrady je nutné pri zapnutom prepínači zaznamenať v iDoklade ručne.
 • Zásoby – do iDokladu sa exportujú zásoby z Cenníka/Skladu nastaveného na Karte externej aplikácie – prepojenie na záložke Cenník Sklad pre export zásob. Súčasne je tu tiež nastavenie Cenovej hladiny pri exporte. Pokiaľ nebude Cenová hladina na exportovanej zásobe nastavená, tak sa použije Základná cena.
  Všetky zásoby sa exportujú do iDokladu ako cenníkové položky bez sledovania stavu skladu (v iDoklade sú označené ako cenníkové neskladové položky). Požiadavku na sledovanie stavu skladu je možné v iDoklade nastaviť iba ručne. Dôvod pre toto obmedzenie je ten, že nie je možné pri exporte synchronizovať množstvo zásoby evidovanej v Money S3 s množstvom zásoby v iDoklade.
  U cenníkových položiek je v iDoklade nastavená hlavná merná jednotka zásoby. V iDoklade nesmie u týchto položiek dochádzať k zmene mernej jednotky, pretože množstvo zásoby sa importuje do Money S3 vždy v hlavnej mernej jednotke! V iDoklade nemožno evidovať výrobné čísla. Z tohto dôvodu nie sú súčasťou exportu zásoby s evidenciou výrobných čísel. Skladové položky s výrobnými číslami by nebolo možné spätne importovať do Money S3.
 • Pred exportom zásob najskôr vymazať v iDoklade zoznam cenníkových položiek – ak bude prepínač zapnutý, potom pri exporte dôjde k vymazaniu všetkých cenníkových položiek v iDoklade. V prípade, že sa cenníková položka vyskytuje na niektorom z existujúcich dokladov, tak sa jej vymazaním zruší väzba na cenník.

Import

 • Faktúry vystavené, Faktúry prijaté a Skladové predajky – nastavíte, či sa majú importovať všetky faktúry a predajky alebo len zmeny. Importovať možno všetky doklady vytvorené v iDoklade, prípadne iba zmeny, teda doklady nové a upravené.
  Zmenené faktúry vystavené i prijaté sa importujú iba v prípade, ak obsahujú normálne (neskladové) položky. Import zmenených predajok nie je podporovaný.
 • Importovať doklady vystavené do – podľa zadaného dátumu vystavenia sa budú doklady importovať.

Potom už stačí tlačidlom Dokončiť spustiť vlastný prenos dát.

Po dokončení prenosu Money S3 zobrazí detailný prehľad o výsledku importu/exportu a počte prenesených dokladov, zásob a adries. V prípade, že došlo k nejakej nezhode (napr. ste si v Money S3 správne nenastavili všetky potrebné údaje v Type vystavenej/prijatej faktúry), zobrazí sa na karte varovanie „Počas importu došlo k chybe“. Podrobnú informáciu o probléme s uvedením chýbajúcich údajov i problematických dokladov nájdete v prehľadnej výstupnej správe.

Importovaný a exportovaný súbor sa ukladá do adresára Backup (C:\Users\Public\Documents\Seyfor\MoneyS3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import(Export)\Backup\). Ak je nastavené na Karte externej aplikácie komprimovanie importných a exportných súborov, potom sa súčasne tento súbor uloží vo formáte ZIP. Protokol sa ukladá do adresára LOGS. Konkrétne cestu nájdete v súbore MonS3.ini, ktorý sa nachádza v adresári, kde je nainštalovaný program Money S3.

Ak začnete prenosy aktívne používať, odporúčame v Nastavení iDokladu nechať voľbu Povoliť úpravy dokladov po exporte do účtovných systémov nezaškrtnutú, pretože by inak mohlo dochádzať k nežiaducim zmenám v už zaúčtovaných dokladochdokladoch.

Prepojenie s Money S4/S5

Skopírovať link Skopírované

Na prepojenie Money S4/S5 a iDokladu slúži modul iDoklad, ktorý je súčasťou jadra systému Money a umožňuje komunikáciu, vďaka ktorej je prenos dát veľmi jednoduchý a intuitívny. Modul umožní z iDokladu do Money načítavať vystavené a prijaté faktúry, predajky, adresné karty, skladové pohyby a prílohy uvedené na dokladoch, späť možno posielať položky cenníka.

V zozname v Money si môžete vytvoriť používateľské nastavenia pre ľubovoľné množstvo účtov vedených v iDoklade.

Do Money ERP sa z iDokladu neprenášajú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Príprava Money S4/S5

Pre korektný prenos a správne zaúčtovanie dokladov je potrebné v systéme Money S4/S5 pred prvým prenosom vytvoriť nasledujúcu konfiguráciu.

1. Skupina faktúr vystavených

V zozname Fakturácia / Faktúry vystavené / Skupiny zoznamov si založte špeciálnu skupinu a v jej nastavení doplňte všetky údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú, ale v Money sú potrebné pre správne zaúčtovanie. Absolútne nevyhnutné je doplniť Predkontáciu a Členenie DPH, bez týchto údajov sa doklady do Money vôbec neuložia. Podľa potrieb danej agendy môžete doplniť o ďalšie používané údaje, napr. Intrastat, skladové pohyby, Kontrolingové údaje apod.

Údajmi zadanými v nastavení skupiny sa pri uložení faktúry do Money prepíše jej pôvodné zadanie v iDoklade. Preto do nastavenia skupiny nesmiete doplniť žiadny z údajov, ktoré sa zadávajú už v iDoklade, najmä Číselný rad a Zaokrúhlenie.

Ak faktúry z iDokladu sťahujete do agendy, ktorú v Money aktívne používate (faktúry striedavo vystavujete v iDoklade aj v Money), musíte pre nich v iDoklade vytvoriť iný číselný rad, než aký je nastavený v Money. Keby totiž oba rady boli rovnaké, dochádzalo by k duplicite číslovania dokladov a import faktúr z iDokladu do Money by neprebiehal korektne. Príklad: v Money používate pre faktúry Číselný rad, ktorého Obdobie má nastavenú Číselnú predponu radu na hodnotu 2023 a Aktuálne číslo na 0001 (pozri obrázok). V nastavení iDokladu je nutné upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

2. Skupina firiem

Ak chcete adresy zadané v iDoklade používať i pri vystavovaní dokladov v Money, tak v menu Adresár / Firmy / Skupiny zoznamov založte tiež skupinu pre prevod adries a doplňte v nej údaje, ktoré v Money používate pri obchodovaní – Číselný rad, Adresné kľúče, Činnosti a nastavenia v záložke Obchod (primárne účty, spôsob výberu ceny, individuálny cenník atď.). Upozorňujeme však, že ide o údaje využívané iba v agende Money, pri práci v iDoklade sa neprejavia.

Do Money sa z iDokladu prenášajú vždy iba adresy, ktoré boli použité na niektorom z importovaných dokladov, nepoužité adresy nie.

3. Nastavenie zoznamov pre odpočet záloh

Pre faktúry generované v iDoklade za účelom vyúčtovania zálohových faktúr je v Money potrebné na karte Nastavenie zoznamu faktúr vystavených (menu Agenda / Nastavenie skupín a zoznamov) zadať Predkontáciu pre odpočet zálohy a Členenie DPH pre odpočet zálohy. Zaistíte si tak správne zaúčtovanie Odpočtov záloh.

4. Kurzy cudzích mien

V Money musíte mať v menu Zoznamy / Bankové / Meny vytvorené karty všetkých mien, ktoré sa v iDoklade používajú. Doklady sa do Money vždy importujú s kurzom zadaným v iDoklade.

Konfigurácia výmeny dát s Money

Prepojenie na iDoklad si v Money nastavíte v menu Administrácia / Výmena dát / iDoklad. Tlačidlom Pridať vložíte do zoznamu novú konfiguračnú kartu pripojenia. Pred prvým prenosom na nej musíte individuálne nastaviť prepojenie s konkrétnym účtom v iDoklade a okruh dát, ktoré sa v danom prípade majú medzi produktmi prenášať.

1. Všeobecné

 • Prihlasovacie meno a heslo – pre prístup do agendy iDokladu. Pokiaľ sú tieto údaje správne zadané, Money ihneď ponúkne v poli Agenda iDokladu názov príslušnej agendy (meno zadané pri registrácii).
 • Skupina pre import firiem – tu vložte skupiny, ktoré ste si vytvorili pre import z iDokladu.
 • Aktualizovať firmy pri importe z iDokladu – dodatočné zmeny vykonané na adresách v iDoklade sa prevedú aj do adries uložených v Money.
 • Cenník pre export na iDoklad – do iDokladu je možné z Money načítať vybraný cenník produktov. Spätný prenos úprav do Money možný nie je.
 • Zmazať cenník na iDoklad.sk pred synchronizáciou – cenník v iDoklade tak bude po prenose vždy stopercentne odpovedať aktuálnemu cenníku v Money.
 • Predvolený sklad – vyberte predvolený sklad v Money S4/S5

2. Fakturácia

 • Cenníkové položky faktúry importovať ako skladové – označením poľa sa všetky položky faktúr, ktoré boli v iDoklade vytvorené s väzbou na cenník, v Money premietnu aj do stavu zásob na sklade, a to bez ohľadu na to, či majú v iDoklade označené sledovať stav skladu.
 • Importovať faktúry vystavené/dobropisy/prijaté – označením polí môžete určiť, ktorý typ faktúr chcete z iDokladu do Money importovať.
 • Vrátane pripojených dokumentov – ak označíte pole, tak sa doklady budú importovať vrátane príloh, ktoré sa do Money uložia ako Pripojené dokumenty.
 • Skupina pre import faktúr vystavených/dobropisov/prijatých – tu vyberte skupinu, ktorú ste si vytvorili pre import z iDokladu.

3. Predajky vystavené

 • Importovať predajky vydané – vzhľadom na to, že položky musia mať vždy väzbu na nejakú Skladovú položku, je potrebné určiť Sklad, do ktorého sa premietnu skladové pohyby.
 • Vygenerovať finančné položky – vzhľadom ku správnemu zaúčtovaniu musí mať každá položka importovanej predajky väzbu na položku katalógu v Money. Keď sa importuje položka, ktoré nebola v iDoklade vytvorená výberom z cenníka evidovaného v Money, je nutné ju priradiť k Položke katalógu s príslušnou sadzbou DPH. Tlačidlom si ich automaticky vygenerujete.
 • Sadzby DPH – do polí môžete príslušné položky katalógu typu Služba s platnou sadzbou DPH vygenerovať automaticky alebo vložiť ručným výberom.

4. Predajné miesta

Táto záložka slúži na vytvorenie väzby medzi Predajnými miestami v Money a jednotlivými pokladničným zariadeniami pripojenými k iDokladu (môže ísť o prevádzkovú pokladnicu spravovanú priamo iDokladom aj ľubovoľný počet externých pokladničných zariadení).

 • Import – po stlačení tlačidla sa Money spojí s príslušnou agendou iDokladu a do zoznamu v záložke importuje všetky pokladničné zariadenia, ktoré musíte následne prepojiť s Predajným miestom v Money. Tlačidlo môžete neskôr využiť aj na aktualizáciu už importovaných záznamov.

5. Spôsob platby

 • Import – do záložky je nutné pomocou tlačidla načítať všetky spôsoby platby, ktoré sa používajú v iDoklade. Pri zhode Kódu v oboch systémoch sa automaticky prepoja so Spôsoby platby používanými v Money.

6. Výsledky výmeny dát

V tejto záložke nájdete záznam o priebehu každej výmeny dát, ktoré sa medzi Money a príslušnou agendou v iDoklade uskutočnila. Jednotlivé kroky sú na karte označené podľa typu a vy si pomocou tlačidiel v záhlaví môžete zoznam voliteľne obmedziť na:

 • Informácie – čo bolo predmetom výmeny dát.
 • Upozornenia – čo mohlo byť zdrojom problému.
 • Chyby – čo sa neuskutočnilo.

Vlastný prenos dát uskutočníte v Money S4/S5 pomocou tlačidla Výmena dát s iDokladom v zozname konfigurácií výmeny dát iDoklad. Akcia prebehne úplne automaticky.

Prepojenie s Omegou

Skopírovať link Skopírované

Prepojenie s Omegou vám umožní prenášať faktúry prijaté, faktúry vystavené a dobropisy z iDokladu do programu Omega. Ako prvý krok je nutné pripraviť program Omega na možnosť autoimportu dokladov a potom stiahnuť a použiť utilitu pre Import z iDokladu do Omegy, ktorá zabezpečí samotné prepojenie iDokladu s Omegou. Postupujte podľa inštrukcií uvedených v nasledujúcej časti.

Príprava Omegy pre autoimport – Vytvorenie konfiguračného súboru

V programe Omega cez menu Firma – Import zvoľte možnosť Vytvorenie konfig. súb. pre autoimport čím začnete vytvárať konfiguračný súbor AkciaOmega.cfg, ktorý zabezpečí autoimport dokladov pripravených z programu iDoklad.

Po stlačení tlačidla Ďalej sa zobrazí formulár „Konfiguračný súbor pre autoimport“. Do poľa Zdrojový súbor napíšte alebo vyberte pomocou lupy cestu k textovému súboru, ktorý v tvare požadovanom programom Omega neskôr pripraví utilita Import z iDokladu do Omegy. Odporúčame vytvoriť adresár iDoklad a prázdny textový súbor iDoklad.txt v štandardnej ceste C:\Omega\iDoklad\iDoklad.txt a tento potom vybrať.

Ďalej odporúčame zaškrtnúť možnosť „Spracovať všetky súbory v adresári“, lebo utilita bude do adresára C:\Omega\iDoklad\ ukladať súbory vo formáte iDoklad_RRMMDD_HHMMSS.txt a po úspešnom importe bude tento súbor premiestnený ako záloha do podadresára SPRACOVANE.

Ostatné možnosti nechajte tak ako sú prednastavené, teda nezaškrtnuté Vytvoriť súbor AkciaOmega.bat a nezaškrtnuté Vykonať prepočty. Vykonaním prepočtu alebo otvorením dokladu a jeho uložením totiž môže prísť k zmene dokladu podľa nastavení programu Omega.

Ponechajte aj možnosť Pridať neexistujúce údaje (doklady), aby sa importovali len nové doklady a staršie sa už neprepisovali, pretože by inak mohlo dochádzať k nežiaducim zmenám v už zaúčtovaných dokladoch.

Keď je všetko pripravené kliknite na tlačidlo Štart, čím sa vytvorí konfiguračný súbor.

Ak importujete len jednu firmu, tak toto stačí urobiť len jeden raz a súbor je pripravený na opakované použitie pre daný účtovný rok.

Ak máte viac firiem pre import, tak si treba pre každú firmu buď vytvoriť samostatný konfiguračný súbor (premenovaním vytvoreného súboru napr. doplnením názvu firmy bez diakritiky), alebo tento postup zopakovať pred každým importom do inej firmy alebo do iného roka tej istej firmy (štandardný súbor sa prepíše novými údajmi). Konfiguračný súbor totiž obsahuje údaj o firme v Omege, do ktorej sa budú doklady importovať, preto pozor, aby nedochádzalo k importu do nesprávnej firmy.

Utilita pre Import z iDokladu do Omegy

Tu si bezplatne stiahnite inštalačný súbor utility Import z iDokladu do Omegy, spustite ho a nechajte sa viesť sprievodcom inštaláciou. Po jeho skončení kliknite na ikonu iDoklad2Omega vytvorenú na pracovnej ploche, čím sa vám zobrazí nasledovné okno:

1. Pripojiť sa k iDokladu vybratím firmy

V utilite stlačte tlačidlo Vybrať firmu, čím sa otvorí samostatné okno na prihlásenie do účtu iDokladu.

2. Do Omegy importovať

Zaškrtnutím políčka vedľa názvu dokladov zvoľte aké druhy dokladov chcete importovať z iDokladu do Omegy. Na výber máte:

 • Faktúry prijaté
 • Faktúry vystavené
 • Dobropisy

Pri každom druhu dokladu je tlačidlo Nastavenie, kde viete zmeniť predvolený Syntetický a Analytický účet príp. možnosť Pridávať partnerov z dokladov do číselníka Partnerov.

3. Nastavenia importu

 • Spúšťací súbor – cesta k súboru, ktorý zabezpečuje autoimport do Omegy. Štandardne C:\Omega\Intro.exe
 • Konfiguračný súbor – cesta k súboru, ktorý v sebe obsahuje informáciu odkiaľ, ako a do akej firmy v Omege sa majú vybrané doklady automaticky importovať. Štandardne C:\Omega\AkciaOmega.cfg. Jeho vytvorenie pozrite vyššie, ak importujete viac firiem a máte vytvorených viac súborov, tak vyberte ten správny.
 • Úložisko záznamov o importe – cesta k adresáru, kde sa budú ukladať informácie o pripravenosti jednotlivých druhov dokladov, ich počte a o zahájení a ukončení importu do Omegy. Štandardne C:\Omega\iDoklad\Log

4. Spustenie importu

Tlačidlom Importovať do Omegy spustíte proces, ktorý stiahne doklady určené k prenosu a vytvorí z nich textový súbor, ktorý sa potom automaticky naimportuje do programu Omega.

Všetky naimportované doklady sa v iDoklade označia príznakom Exportované.

Pred vykonaním autoimportu musí byť program Omega zatvorený! Ak program Omega necháte zapnutý, automatický import neprebehne korektne. V prípade, že po importe zostane program Omega otvorený, musíte ho najprv zatvoriť a znova otvoriť a až potom s ním môžete začať pracovať.

Do programu Omega sa neimportujú úhrady a prípadný odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje bez väzby na iný doklad.

Prepojenie s Pohodou

Skopírovať link Skopírované

Ako prvý krok si musíte stiahnuť utilitu pre Import do Pohody, ktorá vám umožní prenášať vystavené faktúry z iDokladu do programu Pohoda. Stiahnutý súbor spustite a postupujte podľa inštrukcií uvedených v sprievodcovi, podrobný popis nájdete v nasledujúcej časti.

Stiahnutý súbor sa nainštaluje v adresári C:\Program Files (x86)\iDoklad – import do programu Pohoda, kde ho pri ďalších prenosoch dohľadáte. Sprievodca vám tiež ponúkne možnosť umiestniť ikonu pre spustenie na plochu vášho počítača.

Konfigurácia prepojenia

Pri prvom spustení je potrebné nastaviť komunikáciu medzi iDokladom a programom Pohoda a zadať prihlasovacie údaje do oboch systémov.

Ak sa objavuje pri spustení utility chybové hlásenie „Sprostredkovateľ Microsoft.JET.OLEDB.xx nie je registrovaný v miestnom počítači.“, stiahnite a nainštalujte si do svojho počítača tento súbor.

1. V sprievodcovi importom stlačte tlačidlo Prihlásiť sa do iDokladu

Otvorí sa formulár na prihlásenie do účtu iDokladu.

2. Zadajte prihlasovacie údaje k iDokladu

Do polí Prihlasovací e-mail a Heslo zadajte prihlasovacie údaje k účtu v iDoklade, s ktorým chcete Pohodu prepojiť. V prípade, že máte pod e-mailovou adresou viacero firiem, ponúkne sa vám po prihlásení ich zoznam, z ktorého si vyberiete konkrétnu firmu pre prepojenie.

Ak ste údaje zadali správne, v sprievodcovi importom sa v poliach Agenda a IČO zobrazí názov a IČO zvolenej firmy. Dôležité je, aby firma v iDoklade mala rovnaké IČO ako agenda v programe Pohoda.

3. Nájdite v inštalačnom adresári programu Pohoda súbor Pohoda.exe

Pre nájdenie Cesty k aplikácii môžete použiť tlačidlo Vybrať, pomocou ktorého otvoríte dialógové okno pre výber súborov. Tu si v adresári, v ktorom máte program Pohoda nainštalovaný, vyberte súbor Pohoda.exe.

4. V inštalačnom adresári programu Pohoda nájdete súbor s databázou (icofirmy_rok.mdb)

Obdobným spôsobom vyberte do poľa Názov databázy agendu programu Pohoda, do ktorej chcete doklady importovať. Táto databáza je uložená v podadresári Data a jej názov je zložený z IČO importovanej firmy a aktuálneho roku, napr. 49487671_2023.mdb. Pred prenosom si skontrolujte, či táto databáza nie je zamknutá.

5. Zadajte prihlasovacie údaje k programu Pohoda

Pokiaľ ste pri inštalácii programu Pohoda zmenili predvolené prihlasovacie údaje (Používateľ: Admin, Heslo: prázdne) na vlastné zadanie, zapíšte ich do políčok Používateľ a Heslo. Ďalej môžete určiť Predkontáciu, ktorá sa má importovaným dokladom nastaviť, Členenie DPH, Členenie RPDP (režim prenesenia daňovej povinnosti) a účtovné Obdobie.

6. Spustite import

Tlačidlom Importuj spustíte proces, ktorý stiahne doklady určené k prenosu a vytvorí z nich XML súbor pripravený k načítaniu do programu Pohoda.

Do programu Pohoda sa neimportujú prijaté faktúry, úhrady ani zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Nastavenie pre import faktúr vystavených v režime OSS

Více podrobností

Pre import faktúr vystavených v režime OSS je potrebné v Pohode nastaviť režim OSS a zároveň nastaviť potrebné členenie. Ako prvé je pre režim OSS nutné nastaviť použitie cudzích mien, a to v sekcii Nastavenie/Globálne nastavenie/Cudzie meny, kde zvolíte možnosť Povoliť použitie cudzích mien.

blank

V sekcii Nastavenie/ Globálne nastavenie /DPH – ostatné povolíte možnosť Ponúkať historické sadzby DPH a možnosť One Stop Shop (OSS).

blank

Ako posledné je potrebné v sekcii Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie DPH označiť členenie RDdodEU (Dodanie tovaru do iného štátu EU) a u tohoto členenia povoliť voľbu Ponúkať.

blank
Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému