Dátum publikácie 11. 01. 2023 Zdieľať článok

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty – ako na ne?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 13
Náhledový obrázek
Mnoho obchodníkov sa skôr či neskôr dostane do situácie, keď niektorý zo zákazníkov nezaplatil faktúru. V takom prípade nastupujú penále z omeškania faktúry, nie každý s nimi ale vie pracovať. Prinášame preto stručného sprievodcu, v ktorom nájdete všetko potrebné.

Prvý krok – strážte si splatnosť faktúr!

Než začnete nezaplatenú faktúru riešiť, musíte o nej v prvom rade vôbec vedieť. Tu sa vám oplatí mať poriadok vo faktúrach, s ktorým vám (okrem vlastnej zodpovednosti) pomôže aj online fakturačný program iDoklad. Ten vám umožní mať všetky faktúry prehľadne na jednom mieste a automaticky ich roztrieďuje podľa vlastností. Neuhradené faktúry si tak môžete zobraziť jedným kliknutím. Zároveň s tým iDoklad ponúka aj štatistický prehľad najväčších dlžníkov (t. j. zákazníkov s najväčším počtom neuhradených faktúr).

Dlžníkovi následne zašlete upomienku pre prípad, že na uhradenie faktúry jednoducho zabudol. Ak sa ani potom nezadarí, môžete poslať niekoľko ďalších upomienok. Vo chvíli, keď už nemáte inú možnosť, nastupujú na rad súdy – najprv odošlite predžalobnú výzvu a pokiaľ ani to nepomôže, nezostáva nič iné, len ísť súdnou cestou. O postupe pri neuhradenej faktúre sme viac písali v samostatnom článku.

Úrok z omeškania

Medzi upomienkou a predžalobnou výzvou existuje ešte jeden krok, a to sankcie formou úroku z omeškania. Ide o základný sankčný nástroj, na ktorý máte zo zákona automaticky nárok, a to už od prvého dňa od začiatku omeškania (t. j. prvý deň po splatnosti faktúry). Pokiaľ teda vaša zmluva s dlžníkom neustanovuje niečo iné, nemusíte dlžníka na úhradu pohľadávky vyzývať či mu poskytovať akúkoľvek lehotu na zaplatenie. Tu však pozor – podľa zákona je možné úrok z omeškania využiť iba pri omeškaní s plnením peňažného záväzku.

Ohľadom úroku z omeškania sa môžete často stretnúť s názorom, že pokiaľ nie je v zmluve uvedený, nemusí ho dlžník platiť. Opak je pravdou – ako bolo povedané vyššie, na úrok máte nárok vždy. Zmluva tu môže slúžiť iba na uvedenie výšky úroku; v takom prípade hovoríme o úroku zmluvnom. Sadzba sa obvykle určuje dennou alebo ročnou mierou, pričom maximálna výška úroku nie je stanovená. Tu preto závisí čisto na dohovore medzi zmluvnými stranami, myslite ale aj na hranicu dobrých mravov (resp. hranicu zásad poctivého obchodného styku). Príliš vysoký úrok (napr. 1 % denne) by totiž mohol dlžník sám napadnúť na súde. Naopak, príliš nízky úrok by nemusel dlžníka motivovať k úhrade. Zvyčajne sa preto používajú úroky vo výške maximálne 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Pri neuvedení výšky úroku naopak hovoríme o úroku zákonnom. Tu sa sadzba riadi nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., pričom veriteľ má na výber dve možnosti výpočtu zákonného úroku z omeškania:

  • Variabilné úroky z omeškania: zákonný úrok z omeškania sa vypočíta ako súčet základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania a prirážky 8 %. Takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého kalendárneho polroka omeškania a teda v prípade zmeny úrokovej sadzby sa môže v nasledujúcich kalendárnych polrokoch zmeniť.
  • Fixné úroky z omeškania: zákonný úrok z omeškania sa vypočíta ako súčet základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania a prirážky 9 %. Takto určená úroková sadzba úrokov z omeškania sa teda použije počas celej doby omeškania a nebude sa nikdy meniť.

Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

Omeškaním vášho dlžníka vám však okrem úrokov z omeškania zo zákona vzniká aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Máte na ňu nárok aj bez toho, aby bola osobitne dojednaná v zmluve a aby ste na ňu dlžníka osobitne upozorňovali.

Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. Je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

Zmluvná pokuta

Oproti úroku z omeškania a paušálnej náhrade nákladov spojených s uplatnením pohľadávky musí byť zmluvná pokuta (tiež často nazývaná ako penále) dojednaná v písomnej zmluve, inak na ňu nárok nemáte. Nestačí preto zmluvnú pokutu zahrnúť len do všeobecných obchodných podmienok, sadzobníka poplatkov či iných nezmluvných dokumentov bez toho, aby o nej bola zmienka v zmluve. Na druhej strane je ale zmluvná pokuta o niečo flexibilnejšia, pretože ju môžete použiť pri akomkoľvek porušení zmluvy. Rovnako u nej máte na výber z viacerých foriem, od jednorazovej čiastky cez úrok až po opakujúcu sa pevnú čiastku.

Aj tu ale zákon (konkrétne § 545 Občianskeho zákonníka) ukladá isté obmedzenia. V prípade, že s protistranou uzavriete zmluvu obsahujúcu zmluvnú pokutu, nemôžete zároveň požadovať aj odškodnenie. Občiansky zákonník totiž vo svojej podstate za náhradu škody považuje už samotnú pokutu, a to aj vtedy, keď škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty. Tomuto limitu sa však môžete vyhnúť zodpovedajúcou úpravou zmluvy.

Výšku pokuty si dojednávajú zmluvné strany a nemusí ísť iba o peniaze. V každom prípade však treba mať na pamäti, že pokuta by nemala byť neprimerane vysoká, respektíve mala by zodpovedať hodnote a významu porušenej povinnosti. Dlžník by totiž mohol výšku pokuty napadnúť na súde, ktorý by ju následne mohol znížiť. V neposlednom rade myslite aj na fakt, že z pohľadu zákona je pokuta samostatnou pohľadávkou a pokiaľ ju dlžník nezaplatí, vzniká z nej ďalší úrok z omeškania. Ten sa opäť riadi rovnakými pravidlami ako vyššie.

Ako pokuty účtovať a čo je to penalizačná faktúra?

Pri účtovaní všetkých troch typov postihov postupujeme rovnako ako v prípade účtovania iných výnosov a nákladov. Rozlišujeme aj to, či má sankcia zmluvný charakter (bola dohodnutá v zmluve) alebo zákonný charakter (vzniká na ňu nárok automaticky zo zákona), a či je uplatňovaná nami alebo je uplatňovaná voči nám. V súlade s postupmi účtovania je potom potrebné sankcie účtovať už v okamihu ich vzniku, a to s pomocou účtov 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (ak ste na strane veriteľa a sankcia má zmluvný charakter), 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (ak ste na strane veriteľa a sankcia má zákonný charakter), 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (ak ste na strane dlžníka a sankcia má zmluvný charakter) a 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (ak ste na strane dlžníka a sankcia má zákonný charakter).

Tu nájdeme najčastejšie súvisiace operácie, ako napríklad:

  • zmluvná pokuta za porušenie obchodnej zmluvy nárokovaná vami voči vášmu obchodnému partnerovi (315/644),
  • úroky z omeškania dohodnuté v zmluve predpísané vami voči vášmu obchodnému partnerovi za to, že neskoro zaplatil faktúru (315/644),
  • úroky z omeškania vyplývajúce automaticky zo zákona predpísané vami voči vášmu obchodnému partnerovi za to, že neskoro zaplatil faktúru (315/645),
  • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky nárokovaná vami voči vášmu obchodnému partnerovi za to, že neskoro zaplatil faktúru (315/645),
  • zmluvná pokuta za porušenie obchodnej zmluvy nárokovaná vaším obchodným partnerom voči vám (544/325),
  • úroky z omeškania dohodnuté v zmluve predpísané vaším obchodným partnerom voči vám za to, že ste neskoro zaplatili faktúru (544/325),
  • úroky z omeškania vyplývajúce automaticky zo zákona predpísané vaším obchodným partnerom voči vám za to, že ste neskoro zaplatili faktúru (545/325),
  • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky nárokovaná vaším obchodným partnerom voči vám za to, že ste neskoro zaplatili faktúru (545/325) a pod.

Úrok, paušálnu náhradu či pokutu by ste mali dlžníkovi riadne vyfakturovať. Na tento účel slúži tzv. penalizačná faktúra, ktorá nemá jednotný vzor. Platia pre ňu ale rovnaké náležitosti ako pre akúkoľvek inú faktúru. Dajte si však pozor na to, aby penalizačná faktúra uvádzala presnú výšku pokuty, paušálnej náhrady alebo úroku. Voliteľne môžete pripojiť aj presné uvedenie dôvodu, prečo bol postih uložený (t. j. porušený bod zmluvy alebo ustanovenie zákona). Na záver dodáme, že v tomto prípade nie je potrebné riešiť platbu DPH, pretože sankcie nie sú predmetom DPH.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok