Dátum publikácie 02. 01. 2018 Zdieľať článok

Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné už od 1.1.2018

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Ako každý rok, tak aj v roku 2018 prichádzajú hneď od začiatku zmeny v zákonoch. Je ich hneď niekoľko, no my pre Vás vyberáme tie najdôležitejšie, týkajúce sa množstva podnikateľov. 

Od 1. januára 2018 nadobúdajú účinnosť nasledujúce zákony:

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Novela zákona o dani z príjmov – Platné zmeny:

 • Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.1.2018 – uplatňovanie daňovej licencie. Právnické osoby, ktorým vznikla povinnosť platiť daňovú licenciu ju budú poslednýkrát platiť za zdaňovacie obdobie 2017. Nárok na odpočet daňových licencií zaplateným v rokoch 2015 až 2017 však nezaniká. Právnické osoby si ju budú môcť odpočítať tak ako tomu bolo doteraz.

Novela zákona o účtovníctve – Platné zmeny:

 • Predĺženie doby archivácie účtovné doklady sa musia v súlade s týmto zákonom uchovávať až po dobu desiatich rokov.
 • Zrušenie živnostenského oprávnenia – pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu uloží daňový úrad pokutu, a zároveň môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty – Navrhované zmeny:

 • Zmeny pre trojstranné obchodymenia sa podmienky pre prvého odberateľa. Doteraz nesmel byť registrovaný pre DPH v členskom štáte druhého odberateľa, po novom však nesmie mať v tomto štáte sídlo ani prevádzkáreň.
 • Úprava odpočtu dane pri investičnom majetku rozširuje sa na všetky stavby.
 • Zmena zdaňovania prirážky cestovných agentúr rozšíri sa okruh príjemcov, pri ktorých bude potrebné zdaniť prirážku pri poskytovaní služieb cestovného ruchu. Po novom sa bude takto zdaňovať prirážka, ak je príjemcom zdaniteľná osoba, ktorá obstaráva služby cestovného ruchu na účely svojho podnikania alebo tiež za účelom pracovnej cesty.
 • Zrušenie limitu pri vybraných komoditách ruší sa limit 5 000 eur, ktorý bol pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri vybraných komoditách.
 • Zavedenie možnosti vystaviť súhrnnú faktúru aj pre zahraničné zdaniteľné osoby súhrnná faktúra sa vyhotovuje za obdobie najviac 12 mesiacov a to za nájomné, dodávky elektriny, plynu a pod.
 • Povinnosť podávať súhrnný výkaz pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a týka sa osôb registrovaných podľa daných paragrafov, ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode.
 • Odvedenie dane zo zaplatenej zálohy v poslednom zdaňovacom období bude musieť platiteľ dane odviesť DPH, ktorú si odpočítal z titulu zaplatenia za tovar či službu pred ich dodaním a to v prípade, že tieto tovary a služby neboli dodané.

Novela daňového poriadku – Platné zmeny:

 • Index daňovej spoľahlivosti je novým pojmom a bude predstavovať hodnotenie subjektov z hľadiska plnenia povinností voči finančnej správe.
 • Súhrnný protokol nový § 19a. Finančné riaditeľstvo odteraz bude môcť v odôvodnených prípadoch vyhotoviť súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov.
 • Index daňovej spoľahlivosti nový § 53d. Daňový úrad bude subjektom s vysokým indexom spoľahlivosti posielať oznámenia o možnostiach osobitných daňových režimov, na tie im vznikne nárok v súvislosti s daným indexom.
 • Zníženie ceny za vydanie záväzného stanoviska cena sa zníži o 50 %.
 • Zmeny v prechodných ustanoveniach zákona nové § 165g a § 165h.

V súvislosti s platnými a tiež navrhovanými zmenami v zákonoch, je potrebné v praxi vždy používať platné znenia zákona v aktuálnom období.

PF 2018 Seyfor Slovensko, a.s. Veľa úspechov

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok