Nákup – nastavenia

Nastavenia / záložka Nákup

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavenia

V tejto záložke zadávate nastavenie platné pre doklady uložené v zozname prijatých faktúr. Vyberte tu teda také údaje, aké na dokladoch používate najčastejšie - pri vyplňovaní konkrétneho dokladu ich potom budete mať už doplnené, ale môžete ich ľubovoľne zmeniť.

Nastavenia pre nové faktúry

IK_odrazka Cena – ak máte v záložke Firma v poli Typ platiteľa vybranú možnosť Platiteľ DPH alebo Osoba registrovaná pre DPH, môžete si zvoliť, akým spôsobom chcete na dokladoch zadávať cenu a DPH:

IK_odrazka_odsazena S daňou – na položke budete udávať cenu vrátane DPH. Tento postup však môže byť problematický, pretože vypočítaná cena bez dane potom nemusí byť matematicky presná.

IK_odrazka_odsazena Bez dane – vtomto prípade bude cena zadaná na položke bez dane a aplikácia k nej pripočíta DPH podľa vybranej sadzby. Vo väčšine prípadov je to jednoznačne odporúčaná voľba.

IK_odrazka_odsazena Iba základ – konfigurácia je určená pre stavebné a iné firmy, které podľe zákona o DPH vykazujú daň v Režime prenesenia daňovej povinnosti.

IK_odrazka Sazba dane – vyberte si sadzbu, ktorá u vašich produktov prevažuje.

IK_odrazka Spôsob úhrady – týmto výberom si môžete uľahčiť vypĺňanie dokladov. Ak zvolíte V hotovosti, Kartou alebo Zápočtom, faktúry sa automaticky uložia ako uhradené. Voľba V hotovosti navyše k faktúre vygeneruje aj Pokladničný doklad.

Číslovanie prijatých faktúr

IK_odrazka Rok vystavenia faktúry – nastavenie roku vystavenia faktúry vám umožňuje upraviť si číslo faktúry pre súčasný a predchádzajúci rok. V prípade úpravy formátu čísla faktúry v jednotlivých rokoch, je potrebné pre každý rok znovu zadať pôvodný formát čísla faktúry.

IK_odrazka Formát čísla faktúry – vzorec, podľa ktorého sa budú generovať čísla faktúr a variabilných symbolov, sa dá zapísať ako kombinácia nemenných znakov a premenných, ktoré sú uvedené v zložených zátvorkách. Ako premenné možno použiť:

{N} pre číslo dokladu (táto premenná je povinná), maximálne 4 znaky

{D} pre číselné označenie dňa, maximálne 2 znaky

{M} pre číslo mesiaca, maximálne 2 znaky

{R} pre rok, maximálne 4 znaky

IK_odrazka Vzor čísla faktúry/variabilného symbolu – v poli vidíte číslo faktúry vytvorené podľa zadaného vzorca v podobe, ktorú aplikácia použije na ďalšom vystavenom doklade. Môžete si tu skontrolovať, či vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_odrazka Poradové číslo poslednej faktúry – pri vystavení ďalšieho dokladu sa ako premenná {N} použije táto hodnota navýšená o jedna. To znamená, že ak začínate používať nový číselný rad, musíte do poľa zapísať hodnotu 0. Ak vymažete nejaký doklad v už používanom číselnom rade, môžete číslo v tomto poli nastaviť tak, aby sa medzera v číselnom rade vyplnila. Aplikácia pritom stráži duplicitu a ak by mala použiť číslo, ktoré už nejaká faktúra obsahuje, hodnotu preskočí a použije najbližšie voľné číslo.

IK_upozorneni Číslo faktúry je nemenné a po uložení dokladu sa nedá nijako upraviť. Ak ste faktúru neexportovali do účtovného systému, môžete ju v prípade potreby zmazať, opraviť si poradové číslo a vytvoriť ju znova.